Forsiden

Høringssvar fra Norsk Romsenter

Dato: 09.09.2021

Norsk Romsenter har innspill til spørsmål 2 og 4 på høringen for neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning:

2. Er det konkrete hindringer i det norske kunnskapssystemet som svekker måloppnåelsen for langtidsplanen, og hva kan i så fall gjøres?

Norsk Romsenter vil understreke viktigheten av å stå løpet ut for å kunne høste av infrastrukturinvesteringene som Norge gjør. Særlig er dette viktig innen romteknologi der det tar lang tid fra investeringsbeslutning for infrastruktur tas og til data og tjenester fra investeringene kan tas brukes.

4. Hva bør videreføres og hva bør endres ved prioriteringene i gjeldende langtidsplan?

Under 6. Muliggjørende og industrielle teknologier, beskrives Norges satsing på muliggjørende og industrielle teknologier til å omfatte informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), nanoteknologi, bioteknologi og avanserte produksjonsprosesser. Norsk Romsenter vil anbefale at romteknologi også blir en del av dette. Dette vil være i tråd med at man i Horisont Europa også har lagt romteknologi i samme klynge som IKT. En inkludering av romteknologi i muliggjørende og industrielle teknologier vil være komplementært til Forskningsrådets Romforskningsprogram. Videre vil dette forbedre utnyttelsen av rominfrastrukturen Norge finansierer sammen med medlemslandene i European Space Agency og sammen med EU i romprogrammene Copernicus og Galileo/EGNOS.