Høringer

Høring – «Forenkle og forbedre. Rapport fra ekspertutvalg for tematisk organisering av psykisk helsevern»

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring «Forenkle og forbedre», rapport fra ekspertutvalg for tematisk organisering av psykisk helsevern. Ekspertutvalget gir anbefalinger innen fire områder: 1. Styrke kommunale tilbud og samhandling 2. Forenkle og forbedre inntak og utredning 3. Prinsipper for tematisk organisering av behandlingstilbudet 4. Sammenhengende systemer for kunnskap og kvalitet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.11.2023

Vår ref.: 22/2615

Høring – «Forenkle og forbedre. Rapport fra ekspertutvalg for tematisk organisering av psykisk helsevern»

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring «Forenkle og forbedre», rapport fra ekspertutvalg for tematisk organisering av psykisk helsevern. Ekspertutvalget gir anbefalinger innen fire områder:

  1. Styrke kommunale tilbud og samhandling
  2. Forenkle og forbedre inntak og utredning
  3. Prinsipper for tematisk organisering av behandlingstilbudet
  4. Sammenhengende systemer for kunnskap og kvalitet

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer høringsinstansene til å særlig vurdere ekspertutvalgets anbefalinger innen områdene 2 og 3. Det bes også om innspill om hva som bør prioriteres og forutsetninger for dette. Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsinstansene bes vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Høringsfrist er onsdag 6. november 2023.

Med hilsen

 

Lisbet Rugtvedt (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Gitte Huus

Seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Departementene

Arbeid- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for e-helse
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Norges forskningsråd
Pasient- og brukerombudene
Politidirektoratet
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Riksrevisjonen
Sametinget
Statens helsetilsyn
Statsforvalterne
Sysselmesteren på Svalbard
Universitetene

Landets kommuner
Landets fylkeskommuner

Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak

Actis
ADHD Norge
Akademikerne
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling
Allmennlegeforeningen
Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Autismeforeningen i Norge
Barn av rusmisbrukere - BAR
BarnsBeste (Finner ikke epostadresse)
Bipolarforeningen
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Fellesorganisasjonen (FO)
Forandringsfabrikken
Foreningen for human narkotikapolitikk
Foreningen tryggere ruspolitikk
Forskerforbundet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Hvite Ørn – interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord - LEVE
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landsforeningen we shall overcome
LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Marborg
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse - NAKMI
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - NAPHA
Norsk Pasientforening
Norsk psykiatrisk forening (E-post adresse: npf@npf.legeforeningen.no)
Norsk Psykologforening
Norsk sykepleierforbund
proLAR
Pårørendealliansen
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for psykisk helse
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
Teknologirådet