Høringssvar fra Heiko Santelmann

Dato: 19.02.2021

Covid-19 hadde en global dødelighet på 0,024% fra 1.desember 2019 til 1. desember 2020. Jeg stiller meg derfor undrende til smittevernstiltakene. Ikke minst med tanke på at covdi-19 skaper en normal dødelighet i Norge (Kilde FHI/Helsedir vist lenger ned). Ifølge medisinske kilder på nett så finnes det flere effektive preventive behandlinger for covid-19.

American Institute for Economic Research publiserte nylig 21 studier, fra flere land, som viser at stenging av samfunnet har særdeles liten eller ingen effekt på spredning av viruset. Dette bør tas i betraktning når UNICEF-sjefen Henrietta Fore meddeler i VG at tiltak som å stenge skoler har "[ødelagt] mye mer i sum, enn det har gjort godt".

Great Barrington Declaration:

Vi vet nå fra overlege Halvor Næss på Haukeland sykehus og fra virologene Dr. Martin Kulldorff, professor og epidemiolog Harvard University, Dr. Sunetra Gupta, professor og epidemiolog og immunolog Oxford University og Dr. Jay Bhattacharya, professor og epidemiolog, Stanford University og fra over 54.000 forskere og leger som er med på oppropet og underskriftskampanjen, Great Barrington Declaration og fra tidligere Chief Science Officer i legemiddelselskapet Pfizer Dr. Mike Yeadon, at i beste fall er disse tiltakene sterkt overdrevet.

Professor Ulvestad., Mikrobiolog fra Haukeland Sykehus mener at tiltakene er for streng og mutasjonene ikke farligere: https://www.tv2.no/nyheter/11962323/?utm_source=upday&utm_medium=referral

Da jeg avsluttet mine medisinstudier i 1979, måtte jeg sverge Hippokrates ’s ed om at jeg aldri ville skade pasientene mine og holde meg til vitenskapen, vi lærte at en epidemi eller pandemi ville føre til langt flere dødsfall enn vanlig, at smittsomme sykdommer bare spres av syke mennesker med symptomer, at bare syke og smittsomme pasienter skulle bli isolert, at diagnostiske tester ikke skal brukes så lenge de ikke er validert. – Hva har skjedd? Hvorfor skal politikere nå bestemme over helse spørsmål og hvorfor settes vitenskapen til side til fordel for den farmasøytiske industriens finansielle interesser? Er det rart at forakt for politikerne sprer seg som et gress brand?

Hva er det vitenskapelige grunnlaget for smittevernstiltakene?

Jeg ber dere se på koronarestriksjonenes lovlighet og på hvilke vitenskapelig grunnlag disse restriksjonene er tuftet på, og PCR-testenes gyldighet for å teste for en aktiv infeksjon når viruset ikke oppfyller Kochs postulater.

PCR-testenes formål og gyldighet:

Ifølge testmetodens oppfinner Nobelprisvinner og biokjemiker, Kary Banks Mullis, er PCR-testen designet for bruk til forsking for å kopiere og forstørre genetisk materiale og ikke til å diagnostisere en aktiv virusinfeksjon. Testen kan ikke skille mellom aktivt eller dødt virus.

Folkhälsomyndigheten i Sverige har uttalt at «PCR-test kan inte avgöra om någon är smittsam».

Patolog Dr. Roger Hodkinson og konsernsjef i bioteknologiselskapet Western Medical Assements, som produserer PCR-tester og sier at positive testresultater ikke er ensbetydende med klinisk aktiv smittsom infeksjon og at all testing bør stoppe på grunn av de falske tallene dette produserer.

- Politikere og media står bak et ubegrunnet hysteri. Vi ser en politikk og politikere som spiller rollen som medisinere, som er et veldig farlig spill, sier Dr. Hodkinson i Israel National News.

"PCR-testerna är vetenskapligt värdelösa", sier Björn Hammarskjöld i News Voice, assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi.

Corman-Drosten Review Report, skrevet av 22 anerkjente forskere påpeker 10 alvorlige feil med PCR-testene. WHO har også forholdt seg til denne rapporten, og har derfor stilt seg noenlunde tvilende til bruken av PCR-tester.

I Portugal ble PCR-testen dømt ulovlig og ugyldig av rettssystemet for å påvise smitte og som grunnlag til å sette folk i karantene. Portugal News opplyser i dommen at PCR-testene ikke holder mål, vitenskapelig, til det de brukes til over store deler av verden.

Smittetall og antall syke:

Det sentrale myndigheter gjør nå er å påpeke smitte som om alle potensielt er syke og smittebærere, selv uten symptomer. Regjeringen presenterer urealistisk informasjon om dagens smittetall som er basert på en test som ikke diagnostiserer aktiv infeksjon.

– En voksen person har til enhver tid ca. 3 kg farlige og ufarlige bakterier og virus i kroppen, noen også korona, uten å være syke, skriver Dag Bratlid i Aftenposten.

Lege og professor emeritus Dag Bratlid og utenlandske leger påpeker at det er ikke snakk om smitte, men at det er snakk om å være bærer uten å være smittsom. Dag Bratlid opplyser at smitte betyr «overføring av sykdom»

Er man smittet er man altså syk og at leger bruker ikke begrepet «smittet» om de som ikke har symptomer.

– Man burde heller rapportere hvor mange (få) som faktisk er blitt syke. Vi har hatt dette viruset lenge, likevel påvises viruset hos langt under 1 prosent. Ut fra infeksjonsmedisinske vurderinger er covid-19 derfor et lite «smittsomt» virus, forteller Bratlid.

Det regjeringen og media driver med nå er villedende informasjonsspredning.

Medisiner og gode behandlingsalternativ for covid-19:

I den relativt ensporede debatten går det igjen at vaksine er den eneste løsningen. Hans Husum distriktslege i Finnmark, opplyser i Nordnorsk debatt at sikkerheten med en lite testet vaksine har tidligere vist seg å ha store følger.

Hvis vi baserer oss på at SARS-CoV2 er isolert, finnes det medisiner og flere behandlingsprotokoller. En av disse medisinene er Ivermectin. Ivermectin har gjennomgått 41 forsøk av 304 forskere og på 14 830 pasienter med svært positive resultater (opp til 89% bedring). Forsøkene har så langt vist at Ivermectin reduserer antall celleassosiert viralt DNA med 99,8% på 24 timer.

Tirsdag 8. desember 2020, vitnet Dr. Pierre Kory M.D Associate Professor ved St. Luke’s Aurora Medical og University of Wisconsin School of Medicine i det Amerikanske senatet. Dr. Kory er president i COVID-19 Critical Care Alliance og i sitt vitnesbyrd forteller Dr. Kory at han jobber for å redde covid-19 pasienter og har kontinuerlig arbeidet med utvikling av ny behandlingsprotokoll ved bruk av Ivermectin. Han fremlegger 30 studier med bruk av Ivermectin som har vist seg å være svært effektivt og kan også brukes med stor suksess preventivt.

Se hans vitnesbyrd i senate, Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee hearing. (1m20 sek ut). Ivermectin har nå blitt godkjent for bruk til behandling av covid-19 i USA.

Det er opplagt at mange leger, helsearbeidere, lekfolk og andre er svært skeptiske til en hurtigutviklet, eksperimentell vaksine med ny teknologi og hva den kan påføre folket av bivirkninger både kortsiktig og langsiktig. Ingen av de nye vaksinene mot covid-19 har solide studier på langtidsvirkninger og selv ikke korttidsvirkningene er godt kjent og dokumentert.

Selv Espen Rostrup Nakkstad sier i TV2 at han venter til han får sett på dokumentasjonen og for å være sikker på at vaksinen er effektiv og trygg. Dette etter at vaksineringen av eldre ble igangsatt.

Steinar Madsen fra Legemiddelverket, i TV2 Nyhetskanalen den 23/12-2020, kl 12:09 «[Nå, i overvåkingsfasen ser vi på to ting], det ene er at vaksinen virker, at den faktisk beskytter mot covid-19 og det andre er bivirkninger som vi ikke kjenner til foreløpig, og det som er interessant er at disse alvorlige allergiske reaksjonene ble ikke oppdaget i studiene.» Journalisten i studio til TV2 kom ikke med ett eneste kritisk spørsmål etter denne uttalelsen.

Er det et vitenskapelig gyldig behov for en eksperimentell vaksine når det finnes gode behandlingsalternativer for covid-19 som har en overlevelsesprosent på 99,976%? Legemiddelverket opplyser at 82 personer har dødd av vaksineringen (se ukesrapport 9. feb 2021). Var det dette som var ment med å beskytte de eldre og svake?

Helse- og omsorgsdepartementet, FHI og regjeringen bør forholde seg til at det finnes effektive behandlingsmetoder for covid-19 og ikke utsette det norske folk for testforsøk med eksperimentell vaksine. Eksperimentell testing på mennesker er i brudd med Genèvekonvensjonene, og er en forbrytelse mot menneskeheten, slik det er beskrevet i Nürnbergkodeksen. En eventuell kommende tvangsvaksinering er også brudd på forannevnte.

Overlevelse og dødsstatistikken:

Massive oppslag i mediene om skadelige samlinger av mennesker våren, sommeren, og høsten 2020 viste seg ikke å føre til massedød. Hvis vi ser på verden, og anvender WHO sine egne tall, døde 1,85 millioner mennesker (fra 1. desember 2019 til 1. desember 2020), av en befolkning på 7,836 milliarder. Dermed er dødeligheten 0,024% det første året.

De norske tallene fra FHI og Helsedirektoratet viser normal dødelighet, til og med hvis man ikke tar befolkningsveksten i betraktning: http://www.balloon.nu/stat/dode/dode2010-2020.html Hovedside: http://balloon.nu/stat/ Kilder: FHI og Helsedirektoratet

Det er forsket på hvorvidt stenging av samfunnet, helt eller delvis, fungerer og 21 studier, fra flere land, viser at det er til svært liten nytte. Når man tar i betraktning at en rekke problemer oppstår med tanke på utsatt behandling for hjerteproblemer, kreft, o.l., at treningssentre er stengt, at amatøridrett er nedlagt, økonomiske problemer, og barns oppvekstsvilkår desimeres, ser man at nedstenging av samfunnet medfører langsiktige problemer.

Det er grunn til å spørre hvorfor regjeringens nåværende smittevernstiltak ikke er basert på medisinsk faglig vitenskap og flere leger har begynt å stille alvorlige spørsmål om tiltakene og vaksinene. Professor og lege Mette Kalager har uttalt i NRK at nedstengingen av treningssentrene er et godt eksempel på hvordan myndighetene har stengt ned uten å gi gode svar eller en vitenskapelig begrunnelse. Tatt i betraktning hva treningssentrene har å si for folkehelsen på lang sikt, for folk i alle aldre, og at det er forebyggende spesielt for mennesker som er disponerte for en rekke folkesykdommer, er stengingen av treningssentrene en direkte skadelig handling, tatt i betraktning situasjonen forøvrig.

Sentrale myndigheter har lent seg på økende eller potensielt økende smittetall som forklaringen på vedvarende og nye restriksjoner på befolkningen. Tallene på døde av covid-19 har ikke gått proporsjonalt opp samtidig. Det stadig økende avviket mellom smittede og døde har vist at det er mindre farlig enn antatt i mars måned. På tross av dette økende avviket har Regjeringen valgt å føre den politikken den har. En slik håndtering har vist at de er ute av stand til å veie mellom folkehelse og sunn fornuft på den ene siden, og blind politikk på den andre.

Smittevernstiltakenes brudd på grunnloven:

Jeg gjør oppmerksom på at smittevernstiltakene som regjeringen nå har innført bryter med Norges grunnlov. Den norske regjering har tilsidesatt grunnlovsparagrafene 101, 102 og 106 på grunn av nåværende smittevernstiltak, som er basert på PCR-tester som ikke skiller mellom aktivt eller dødt virus. Jeg vil påpeke at statlige og kommunale myndigheter bryter grunnloven og begår lovbrudd mot Norges befolkning.

Mvh,

Heiko Santelmann, allmennlege

Kilder:

https://www.aier.org/article/lockdowns-do-not-control-the-coronavirus-the-evidence/

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/zgM9bv/fn-topp-om-coronatiltakene-dette-gjorde-norge-feil

https://www.msn.com/en-gb/health/medical/dr-mike-yeadon-three-facts-no-10-s-experts-got-wrong/ar-BB1ayv0f

https://gbdeclaration.org/

https://www.msn.com/en-gb/health/medical/dr-mike-yeadon-three-facts-no-10-s-experts-got-wrong/ar-BB1ayv0f

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/08/McMaster-2020-GR-10-DECISION-LETTER.pdf

https://legemiddelverket.no/nyheter/meldte-bivirkninger-etter-koronavaksine-pr-14-januar-2021

https://nyadagbladet.se/inrikes/folkhalsomyndigheten-backar-pcr-test-kan-inte-avgora-om-nagon-ar-smittsam/

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/291690

https://newsvoice.se/2020/12/pcr-tester-terror-covid-19

https://cormandrostenreview.com/report

https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

https://www.theportugalnews.com/news/2020-11-27/covid-pcr-test-reliability-doubtful-portugal-judges/56962

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qLKXw0/hva-vil-det-si-aa-vaere-smittet

https://c19ivermectin.com

https://www.bitchute.com/video/FXy0Dyb9xYMm/

https://covid19criticalcare.com/

https://www.tv2.no/nyheter/11846298%20.

https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/lover-retningslinjer/nurnbergkodeksen

https://www.aier.org/article/lockdowns-do-not-control-the-coronavirus-the-evidence

https://www.nrk.no/norge/full-krangel-om-nedstenging-av-treningssentrene-1.15248572

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/med/helsam/aktuelle-saker/2019/kalager-er-blitt-professor.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Kary_Mullis

https://freedomplatform.tv/dr-martin-kulldorff-the-great-barrington-declaration-how-focussed-protection-can-prevent-lockdowns-get-the-world-back-to-work/

https://www.dailymail.co.uk/debate/article-8899277/Professor-Sunetra-Gupta-reveals-crisis-ruthlessly-weaponised.html

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/weejxd/tiltakene-mot-korona-er-ute-av-proporsjoner

https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20210211%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20koronavaksine.pdf