Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 514238

Dato: 19.02.2021

Legger med dette inn min protest mot forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven.

I snart ett år har det norske samfunnet vært preget av ulike midlertidige tiltak knyttet til pandemien forårsaket av Sars-Cov-2, heretter kalt Covid-19. Tiltakene har hatt ulik effekt, og skapt, for de fleste, en hverdag fylt av utrygghet, usikkerhet og frykt.

Allerede ved første nedstengingen våren 2020 visste anerkjente fagfolk innen virologi og epidemologi tilstrekkelig om viruset til å komme med klare anbefalinger om en strategisk plan for håndteringen av pandemien.

Likevel valgte de enkelte landene å følge egne tiltaksplaner basert på en politisk agenda, løsrevet fra en dypere analyse og forståelse av tilgjengelig statistisk materiale. Det ble innført en rekke nye begrep og definisjoner som skulle gjøre det enklere å forholde seg til og følge de nye tiltakene. Resultatet ble det stikk motsatte. De nye definisjonene og begrepene bidro til å skapt mer forvirring og har resultert i en sterk meningspolarisering i samfunnet.

Det gjenstår å se de økonomiske, sosiale og politiske konsekvensene av tiltakene. Men allerede nå kan det konstateres at det har slått svært uheldig ut på utviklingen og livskvaliteten av enkelte grupper i samfunnet.

Rapporter fra de ulike departementene (utarbeidet av en rekke ekspertgrupper) blant annet nevner:

  • ...at et redusert tilbud til barnehager og skoler har ført til alvorlige konsekvenser for barn og unge
  • ...økt forekomst av angst, depresjoner, ensomhet og frykt med mer
  • ...kraftig økning på vold mot barn og generelt i familier
  • ...økt arbeidsledighet og bedriftskonkurser
  • ...økt forekomst av selvmord
  • ...utsatte konsultasjoner/operasjoner/behandling ved andre alvorlige lidelser og sykdommer

Listen fortsetter!

Det er da svært betenkelig på hvordan det kan hevdes at tiltakene som er gjort har gitt større gevinst en ulempene de har forårsaket.

Det er kritikkverdig:

  • at konsekvensutredninger og begrunnelsesunderlag for både gjennomførte og planlagte tiltak hemmeligholdes
  • at det i regjeringens egen beredskapsplan for pandemi fra 2006 hevdes at flere av tiltakene (som f.eks. karantener og munnbind påbud) har blitt vurdert til å ha liten effekt men store ulemper

Konklusjonen er enkel:

Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven bygger på uklare premisser og er å anse som et lite gjennomtenkt prosjekt, sett fra det medisinske, økonomiske og sosiale perspektiv. Forlengelsen er derfor ikke aktuell på nåværende tidspunkt og bør være gjenstand for en åpen faglig diskusjon i fremtiden.