Høringssvar fra Mette Eriksen

Dato: 22.02.2021

Begrenset reisevirksomhet og innreisemuligheter har alvorlige konsekvenser for Norges økonomi, bedrifter, møtevirksomhet, leveranse av varer og tjenester som er nødvendige, og også for nordmenns privatliv. Hverken smittetall eller dødstall kan forsvare slike restriksjoner. Det er ingen tivil om at tiltakene gjør større skade enn det de skaper av beskyttelse for nordmenn.

“Ekspertgruppen mener at et redusert tilbud til barnehager og skoler har alvorlige konsekvenser for barn og unge. Tiltakene for barn og unge skal være så lave som mulig av hensyn til deres læring og psykiske helse.” Alikevel er det barn og unge som har omtrent null sjanse for å bli alvorlig syke av viruset de som er blitt mest berørt av tiltakene.

-Økt forekomst av angst, depresjoner, ensomhet, stress og frykt med mer som vi vet har en negativ effekt på folkehelsen.

-Kraftig økning på vold mot barn og generelt i familier.

-Økt arbeidsledighet og konkurser.

-Økt forekomst av selvmord.

-Utsatte konsultasjoner/operasjoner/behandling ved andre lidelser / sykdommer.

I tillegg til helsemessige konsekvenser psykisk og fysisk, har vi de økonomiske konsekvensene som er svært alvorlige, samt brudd på Menneskerettighetene:

• Forbudet mot frihetsberøvelse (innføring av karantene og isolat).

• Bevegelsesfriheten (begrensninger i reiser inn og ut av landet og mellom områder i landet, eller krav som stilles til avstand mellom passasjerer som reiser kollektivt).

• Retten til respekt for familielivet (splitting av familier ved isolat eller der familien nektes å besøke eldre som er innlagt på institusjon).

• Retten til respekt for privatlivet (pålegg om hygieniske tiltak eller at folk ikke skal ha fysisk kontakt med hverandre.

• Retten til respekt for sitt personvern (innsamling og analysering av private opplysninger, for eksempel om flyreiser, hotellbestillinger, medisinkjøp eller hvem som har vært hvor og med hvem).

• Tros- og livssynsfriheten (forbud mot gjennomføring av tradisjonelle gudstjenester og religiøse møter eller krav om at praksis som for eksempel dåp og begravelser gjennomføres på spesielle måter).

• Ytringsfriheten (innføring tiltak for å hindre spredning av informasjon som kan skape panikk i befolkningen eller spekulativ markedsføring av kommersielle produkter).

• Informasjonsfriheten (sikre tilgang til informasjon, for eksempel gjennom internett og tradisjonelle medier, og i noen tilfeller å dele informasjon som er avgjørende for de valgene enkeltindivider tar).

• Forsamlingsfriheten (krav om avstand mellom deltakere som gjennomfører en offentlig protest eller der mennesker ønsker å samles for sosiale arrangementer).

• Retten til vern om eiendom (eventuell ekspropriasjon av medisinsk utstyr eller føringer på hvordan visse bransjer kan operere).

• Retten til arbeid (ansatte nektes tilgang til sin arbeidsplass eller forbys å forlate hjemmet, samtidig som rettigheten tilsier at myndighetene skal bidra til å sikre trygge og sunne arbeidsforhold).

• Retten til tilfredsstillende levestandard (også de som underlegges karantene eller isolat bør ha tilgang til mat, bevegelse, lys, sosial kontakt og annet).

• Retten til utdanning (stenging av skoler eller forbud mot at smittefarlige skoleelever gis adgang til skolene – men samtidig må det det tilrettelegges for hjemmeundervisning og bruk av alternative lokaler eller undervisning utendørs).

• Barns rettigheter (for eksempel retten til å bli hørt og kravet om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn).

• Særlige rettigheter for utsatte grupper.

• Forbudet mot diskriminering (eventuell ulikebehandlingen må være saklig, formålstjenlig, proporsjonal og godt begrunnet)

Jeg er imot forslaget.