Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 192278

Dato: 28.02.2021

Jeg skriver denne kommentaren til lovforslaget for å belyse et mulig unntak fra loven om innreiseforbud for utlendinger som ikke er bosatt i Norge, da personer som er kjærester eller forlovet med mennesker bosatt i Norge.

Da Norge stengte grensene etter 12. mars i fjor var det mange internasjonale par som ble holdt adskilt lenge. For noen gjaldt det i de rundt 4 månedene grensene var stengt, mens det for andre varte enda lenger, da det var par der én av partene trengte visum for å komme inn i Norge. Sommeren -20 innførte regjeringen bruk av "kjæresteskjema" som nettopp gjorde det mulig for par som har vært sammen i lengre tid å få være sammen igjen i Norge med dokumentasjon på at man har vært sammen i over 6 mnd. Jeg ber om at man vurderer å gjeninnføre denne ordningen. Det gjelder noen tusen innbyggere i Norge som er i denne situasjonen og nå igjen blir holdt adskilt fra sine partnere. Dersom regjeringen velger å tillate dette unntaket og la partnere få komme inn i landet så vil selvsagt strenge lov om coronatest og karantenekrav måtte overholdes, og det har så langt jeg vet ikke vært et problem heller for denne gruppen. Det er svært inngripende å holde par adskilt fra hverandre gjennom lov, og selv europeiske land som f.eks. Belgia som har hatt svært strenge tiltak og innreiseregler har tillat nettopp par å møte fordi det anses som helt nødvendig. Det at man har vært sammen i lengre tid, selv om man ikke er gift, bør vel kunne dokumenteres med "kjæresteskjema", evnt andre dokumenter på at man forbereder flytting til Norge, dokumenter der man planlegger bryllup, evnt. bilder fra flere tidspunkt som viser at man har vært sammen over tid dersom dette skulle være nødvendig. Slik situasjonen er nå så opplever ugifte internasjonale par der ikke begge er bosatt i Norge seg diskriminert mot fordi man ikke er gift. Skal slike par virkelig tvinges til å gifte seg for å få være sammen i Norge i 2021? Eller betale prisen fordi man ikke har fått barn sammen som vil kunne gi innreisegrunn? Det er ikke disse parene som har bidratt til smitteøkningen i Norge, men er blant dem som må betale prisen for det. Å holde par fra hverandre går imot grunnleggende menneskerettigheter, jmf. FNs verdenserklæring for menneskerettigheter, artikkel 16:

Artikel 16.

1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.

3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse.

Når par ikke får anledning til å gifte seg når man er forlovet fordi man nektes innreise i landet og par utover dette ikke får være sammen fordi man ikke er gift så bryter det med våre grunnleggende rettigheter til å være sammen med vår nærmeste. Jeg håper dette tas hensyn til når den midlertidige loven om innreiserestriksjoner skal vurderes.