Høringssvar fra Halden kommune

Dato: 28.02.2021

Høringssvar Halden kommune

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).

Høringsinstansene inviteres til å komme med innspill både knyttet til erfaringer med regelverket siden det trådte i kraft, og innspill knyttet til forslagene om forlengelse av disse endringene.

Erfaringer med regelverket

Halden kommune har forståelse for behovet av midlertidig lov sett i et helseperspektiv. Forsterkede muligheter og tiltak for å avvise innreisende antas å ha vært viktig for å opprettholde kontroll i situasjonen som har vært, og slikt sett bidra til å trygge folkehelsen.

Halden kommune er en grensekommune. Gjennom år-tier har kommunene på begge sider av grensen, også gjennom statlige prosjekter, jobbet aktivt for å redusere grensehindringer i samarbeidet mellom oss. Vi har en sømløs grense, hvor de ulike kommuner er avhengig av hverandres kompetanse i et «hverdagsliv». Dette gjelder både i forhold til skolegang, arbeidsliv og familieliv, på sine ulike måter. Kritiske samfunnstjenester på norsk side er flere steder avhengig av svensk arbeidskraft og omvendt.

Gjennom pandemi-perioden så langt, synes vi det ser ut til at statlige myndigheter ikke er klar over denne avhengigheten, og ikke tar i tilstrekkelig grad inn over seg i en vurderingsfase konsekvenser for disse grenseområdene. Uten svensk helsepersonell vil flere grensekommuner ikke klare å opprettholde forsvarlig tilbud over tid., som et eksempel.

Fravær av bl.a. teknisk personell i flere bedrifter og prosjekter medfører leveransesvikt hos større nøkkelbedrifter, i et allerede arbeidsmarked med høy ledighet.

Hyppige endringer i regelverk og forskrift, til tider med manglende forarbeid, kan det virke som fra vår side, har medført uforutsigbarhet og høye kostnader for flere deler av næringslivet.

Når endringer kommer i fremtiden er det meget viktig at grensekommunenes behov ivaretas. Nødvendige kontrollmekanismer og dispensasjonsmuligheter nå ha vært vurdert og søknadssummen må være klare i forhold til dette. Forhold blir påvirket umiddelbart og konsekvenser kan være store, og påvirke oss i lang tid fremover.

Til forlengelse

Halden kommune er enig i vurderingene som har blitt gjort av Justis- og beredskapsdepartementet. Vi mener det er helt riktig å forlenge den midlertidige loven sett fra et helseperspektiv, med de tiltaksmuligheter det gir.

Til tross for at Halden kommune støtter vurderingene og konklusjonen i saken, så er det nødvendig å fremheve at vi som kommune ønsker mer stabilitet og forutsigbarhet i gjeldede lov, forskrift og tiltak. Det vises til erfaringene nevnt over. Dette er avgjørende for å kunne planlegge drift og redusere belastningen for organisasjonen, og ikke minst for de ansatte innen helse og omsorg. Det er viktig at tiltaksnivået settes på et nivå som er gjennomførbart over tid, men samtidig er tilstrekkelig strengt til å tåle de variasjoner som kan forventes i løpet av en gitt periode uten større endringer, f.eks. 4 – 6 måneder.