Høringssvar fra Norges Rederiforbund

Dato: 23.02.2021

Høringssvar - Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven

Norges Rederiforbund viser til høring av 8. februar 2021 med forslag om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven.

Norges Rederiforbunds 130 medlemmer opererer 1800 skip og rigger/innretninger og sysselsetter om lag 50 000 arbeidstakere fra omkring 50 forskjellige nasjoner. Sentralt og felles for både skip og rigger er behovet for utenlandsk personell innen ulike fagfelt på land og til havs. Dette er dels spesialister med kritisk kompetanse for helt spesifikke oppdrag, og dels pendlere som dekker et kritisk arbeidskraftbehov. Norsk maritim virksomhet og offshore petroleumsvirksomhet er nå under sterkt press på grunn av omfattende innreiserestriksjoner. Mange av våre medlemmers er avhengig av at det er adgang til innreise til Norge for at de skal kunne opprettholde sin virksomhet.

Midlertidig lov om innreiserestriksjoner trådte i kraft 1. juli 2020 med opphevelsesdato 1. november 2020. I oktober 2020 ble opphevelsestidspunktet forskjøvet til 1. juni 2021. Forslaget er å forskyve opphevelsestidspunktet til 31. desember 2021. Situasjonen er imidlertid vesentlig endret i forhold til 2020, og Rederiforbundet mener at det i dag ikke er grunnlag for nok engang å forlenge en hovedregel om innreisenekt – også for utenlandske arbeidstakere, fra juni og ut året. Vi viser i den forbindelse til regjeringens langsiktige strategi for håndteringen av covid-19-pandemien (sist oppdatert 24. desember 2020) hvor det blant annet fremkommer at «…[erfaring har vist at] utbrudd på industriarbeidsplasser med utenlandske arbeidstakere i liten grad smitter befolkningen i lokalsamfunnet». I motsetning til 2020 foreligger det nå også flere godkjente vaksiner og vaksineringen av befolkningen er godt i gang. I lovens forarbeider trekkes nettopp mangel på vaksine frem som begrunnelse for den midlertidige loven; «Norge [har nå] kontroll på smitten, samtidig som covid-19 fremdeles vil være en trussel mot folkehelsen frem til det er tilstrekkelig immunitet i befolkningen eller det foreligger en vaksine.», jf. Prop.124 L (2019–2020) s. 8.

Norges Rederiforbund har ikke merknader til de smittevernfaglige vurderingene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som er tatt inn i høringsnotatet. Vi forstår at det er usikkerhet og vi støtter et strengt kontroll/smittevernsregime. Vi forstår også at det fremover vil være nødvendig å unnta visse grupper fra innreise til Norge. Sett i lys av lovens formål, forarbeider og regjeringens strategi for håndteringen av covid-19-pandemien, mener vi imidlertid at det nå ikke lenger er grunnlag for å videreføre en hovedregel om innreisenekt – også for utenlandske arbeidstakere etter juni 2021 og ut året. Etter vårt syn tilsier det meste at det etter juni 2021 er innreisenekt som vil være unntaket fra hovedregelen og som eventuelt må fastsettes særskilt, ikke omvendt slik som i dag. Vi viser her bl.a. til helsedirektørens opplysninger til media 22. februar der han bl.a. ga uttrykk for at han håpet at man i sommer langt på vei vil ha normaliserte tilstander i Norge.

Med hilsen

Norges Rederiforbund

Erlend Vasshus