Høringssvar fra Stop Lockdown

Dato: 19.02.2021

Høringssvar til Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner.
Vi avviser forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner av følgene grunner:
Begrenset reisevirksomhet og innreisemuligheter har alvorlige konsekvenser for Norges økonomi, bedrifter, møtevirksomhet, leveranse av varer og tjenester som er nødvendige, og også for nordmenns privatliv. Hverken smittetall eller dødstall kan forsvare slike restriksjoner. Det er ingen tvil om at tiltakene gjør større skade enn det de skaper av beskyttelse for nordmenn.
Vi har nå straks levd ett år med pandemien med viruset Sars-Cov-2, heretter kalt C-19. Ved første nedstengingen våren 2020 visste vi lite om viruset, hvordan det smittet og hvor farlig det var. Tanken om nedstengingen da var å kjøpe seg tid for å få oversikt og forberede seg på det som skulle komme. Folket i Norge støttet i stor grad denne stengingen og forstod alvorligheten.
I løpet av året har vi blitt klokere på viruset C-19, vi vet mer om farligheten og hvordan det smitter. Pr dags dato (17/2-21) sier de offisielle tallene ref. FHI har 607 mennesker dødd av/med C-19, 494 har fått intensiv behandling, 2609 pasienter totalt har vært innlagt på sykehus med C-19. 3 677 501 tester for C-19 har vært utført. (En ny test på en person defineres som en test utført minst 7 dager etter forrige test av samme person. Dersom personen testes på nytt etter syv dager, telles personen på nytt. ) Av de testede har 67 139 fått positiv test. -Hvordan kan dette forsvare de tiltakene som er satt i løpet av perioden? Selv om vi dobler antallet døde, sykehus innleggelser og “smittede” er ikke disse tallene nok til å forsvare de tiltakene som regjeringen har påført befolkningen. Hvis vi ganger dagens tall med tre er tallene litt i overkant av en kraftig influensa, selv da kan en spørre om alle nedstenging tiltakene er i proposisjon i forhold til farligheten med viruset. Hvordan kan dette klassifiseres som en allmennfarlig sykdom?
Våren 2020 var mediebildet preget av daglige oppdatering på døde og syke med C19 etter sommeren var det ett skifte hvor vi fikk daglige oppdateringer på “smittede” som ble lagt frem som skremmende utvikling og advarsler om at dette var ute av kontroll. Jeg vil gjerne påpeke at antall tester utført er veldig varierende i disse periodene (før og etter sommeren). På våren var det også svært vanskelig å få teste seg og kun få personer fikk mulighet. Enkelte forsøkte flere ganger å få booket test da de var syke med symptomer og andre i familien ble syke uten å klare å komme igjennom på telefonen. I løpet av mars til og med juli ble det utført fra 1000 - 5000 pr dag mot rundt 10000-25000 i gjennomsnitt fra høsten og til i dag. Dette er en enorm økning i antall tester utført og selvsagt vil en kunne finne flere “smittede”.
Vi skriver “smittede” med hermetegn fordi ordet i seg selv slik det brukes i c19 sammenheng ikke betyr det samme som vi er vant til. PCR testen som benyttes har ingen mulighet til å diagnosere sykdom og kan ikke skille om en person som tester positivt er en smittebærer eller er en person som allerede har bekjempet viruset.Virus Fragmenter kan forbli i kroppene i flere uker etter at man har blitt frisk av infeksjoner. Det er også slik at de aller fleste som tester positivt enten ikke har symptomer på sykdom i det hele tatt eller har milde symptomer.
Det er også slik at smittetallene nå er lavere enn noensinne nesten, 0,8% mot 3% i mai og 17% i mars. De har vært 2,2% og lavere siden medio desember 2019, og ingen nedstengning har kunnet forsvares ved smittetall de siste tre månedene.
Det er også slik at virus muterer, det er virusets natur, og det vil mutere tuen ganger til uten at de nye variantene er hverken farligere eller mer dødelig enn de andre. Dette er heller ingen relevant begrunnelse for nedstengningstiltak.
Konsekvensene tiltakene har hatt har vi enda ikke fullt overblikk over, men vi ser allerede at de er enorme og har hatt en svært negativ påvirkning for grupper i hele samfunnet. Til eksempel kan nevnes:
-En ekspertgruppe fra ulike departementer leverte en rapport i november 2020 sier:
“Ekspertgruppen mener at et redusert tilbud til barnehager og skoler har alvorlige konsekvenser for barn og unge. Tiltakene for barn og unge skal være så lave som mulig av hensyn til deres læring og psykiske helse.”
Alikevel er det barn og unge som har omtrent null sjanse for å bli alvorlig syke av viruset de som er blitt mest berørt av tiltakene.
-Økt forekomst av angst, depresjoner, ensomhet, stress og frykt med mer som vi vet har en negativ effekt på folkehelsen.
-Kraftig økning på vold mot barn og generelt i familier.
-Økt arbeidsledighet og konkurser.
-Økt forekomst av selvmord.
-Utsatte konsultasjoner/operasjoner/behandling ved andre lidelser / sykdommer.
I tillegg til helsemessige konsekvenser psykisk og fysisk, har vi de økonomiske konsekvensene som er svært alvorlige. Hele underskogen av bedrifter i Norge, som skal være Nordmenns livsgrunnlag etter oljen, raseres. Oljefondet barna og barnebarna skal være sikret med, spises opp. Hundretusener mister jobben og havner på NAV. Tuenvis går konkurs. Hele bransjer raseres.
Hvordan kan det hevdes at tiltakene som er gjort har gitt større gevinst en ulemper? Tiltakene har medført større helseskade en hva de har klart å beskytte oss for. Det er også særs kritikkverdig at vi til nå ikke har fått sett noe av konsekvensutredning / begrunnelse underlag for disse tiltakene. Jeg synes også det er kritikkverdig at regjeringens egen beredskapsplan for pandemi fra 2006 selv sier at flere av tiltakene har blitt vurdert til å ha liten effekt men store ulemper. Dette gjelder blant annet karantener og munnbind påbud.
VI avviser noen forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner av disse grunnene.
Dette fordi sykdommen ikke er så farlig som først antatt, det finnes flere typer behandling for sykdommen og tiltakene har en enorm negativ effekt på flere sider av samfunnet som MÅ sees på som mye større en konsekvensene av hva viruset vil kunne forårsake på det samme samfunnet. Befolkningen har også i løpet av pandemien vist at de har vært svært lojale mot regjeringens tiltak og dersom situasjonen skulle forverres betraktelig vil befolkningen innrette seg deretter og være med på å begrense viruset.
Vi vil også påpeke et svært alvorlig aspekt som truer hele den norske rettssikkerheten og demokratiet. Det er det faktum at lov og rett har blitt satt til side uten gyldige begrunnelser. Minst 13 av Grunnlovens paragrafer er brutt, og minst like mange Menneskerettigheter, uten at myndighetene har forelagt en eneste skriftlig medisinsk og elle juridisk gyldig begrunnelse. Myndighetne har allerede tapt et massesøksmål for et par uker siden, der tiltakene ble kjent ulovlige av retten. Minst tre nye søksmål er på vei.
Her er en liste over alle lovene og menneskerettighetene myndighetene har brutt uten gyldige juridiske begrunnelser:
Menneskerettighetene:
• Forbudet mot frihetsberøvelse (innføring av karantene og isolat).
• Bevegelsesfriheten (begrensninger i reiser inn og ut av landet og mellom områder i landet, eller krav som stilles til avstand mellom passasjerer som reiser kollektivt).
• Retten til respekt for familielivet (splitting av familier ved isolat eller der familien nektes å besøke eldre som er innlagt på institusjon).
• Retten til respekt for privatlivet (pålegg om hygieniske tiltak eller at folk ikke skal ha fysisk kontakt med hverandre.
• Retten til respekt for sitt personvern (innsamling og analysering av private opplysninger, for eksempel om flyreiser, hotellbestillinger, medisinkjøp eller hvem som har vært hvor og med hvem).
• Tros- og livssynsfriheten (forbud mot gjennomføring av tradisjonelle gudstjenester og religiøse møter eller krav om at praksis som for eksempel dåp og begravelser gjennomføres på spesielle måter).
• Ytringsfriheten (innføring tiltak for å hindre spredning av informasjon som kan skape panikk i befolkningen eller spekulativ markedsføring av kommersielle produkter).
• Informasjonsfriheten (sikre tilgang til informasjon, for eksempel gjennom internett og tradisjonelle medier, og i noen tilfeller å dele informasjon som er avgjørende for de valgene enkeltindivider tar).
• Forsamlingsfriheten (krav om avstand mellom deltakere som gjennomfører en offentlig protest eller der mennesker ønsker å samles for sosiale arrangementer).
• Retten til vern om eiendom (eventuell ekspropriasjon av medisinsk utstyr eller føringer på hvordan visse bransjer kan operere).
• Retten til arbeid (ansatte nektes tilgang til sin arbeidsplass eller forbys å forlate hjemmet, samtidig som rettigheten tilsier at myndighetene skal bidra til å sikre trygge og sunne arbeidsforhold).
• Retten til tilfredsstillende levestandard (også de som underlegges karantene eller isolat bør ha tilgang til mat, bevegelse, lys, sosial kontakt og annet).
• Retten til utdanning (stenging av skoler eller forbud mot at smittefarlige skoleelever gis adgang til skolene – men samtidig må det det tilrettelegges for hjemmeundervisning og bruk av alternative lokaler eller undervisning utendørs).
• Barns rettigheter (for eksempel retten til å bli hørt og kravet om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn).
• Særlige rettigheter for utsatte grupper.
• Forbudet mot diskriminering (eventuell ulikebehandlingen må være saklig, formålstjenlig, proporsjonal og godt begrunnet),
KONGERIKET NORGES GRUNNLOV
I tillegg til mulige inngrep i menneskerettigheter nevnt over, har også tiltakene en del mot Grunnlovsfeste rettigheter. En kort liste over mulige inngrep følger under.
Grunnloven § 16
Det følger av Grl. § 16 at alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse. Myndighetenes tiltak ifm covid-19 har vanskeliggjort religionsutøvelsen for mange, ved å sette restriksjoner på møtevirksomhet
Grunnloven § 49
Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Regjeringen har i stor grad tilsidesatt denne bestemmelsen under håndteringen, og gitt lover utenom Stortinget.
Grunnloven § 92
Det følger av Grl. § 92 at statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene.
I fravær av begrunnelse fra myndighetene er det usikkert hvordan bestemmelsen er ivaretatt. Vår gruppe kan ikke se at det foreligger noe skriftlig materiale eller begrunnelser som viser at myndighetene har tatt tilstrekkelig hensyn til menneskerettighetene ved innføring av tiltak.
Grunnloven § 100
Det følger av Grl. § 100, sjette ledd at "Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale".
Som nevnt over har begrunnelser fra myndighetene vært tilnærmet fraværende. Det faglige grunnlaget for tiltakene er hemmeliggjort, og det er heller ikke vist til hvilke juridiske vurderinger som er gjort i forkant av de enkelte, og svært inngripende tiltakene. Det er for øvrig et alminnelig forvaltningsrettslig prinsipp at vedtak skal begrunnes, og jo mer inngripende et vedtak er, jo høyere krav stilles til begrunnelsen.
I fravær av begrunnelser har regjeringen umuliggjort en åpen og opplyst offentlig samtale om tiltakene. Dette er etter vårt syn et klart brudd på Grunnloven, og meget uheldig for demokratiet.
Grunnloven § 101
Det fremgår av Grl. § 101 at "alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner".
Bestemmelsen er brutt flere ganger med restriksjoner på forsamlinger, og har også vanskeliggjort demonstrasjoner. Politiet har for øvrig vært tydelige på at de vurderinger regjeringen har gjort i forbindelse med denne bestemmelsen, ikke gir politiet rett til å avvikle demonstrasjoner.
Politiets har dermed sagt rett frem at myndightenes tiltak her er i brudd med Grunnloven:
Grunnloven § 102
"enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon (...) Statens myndigheter skal sikre vern om den personlige integritet".
Denne bestemmelsen har blitt brutt utallige ganger ifm myndighetenes håndtering.
Det er blitt gitt restriksjoner på bruk av privat hjem med tall på antall deltakere på private fester. Det er gjort inngrep i familieliv ved at folk ikke har fått møte sine kjære på eldrehjem mv, og ikke fått deltatt i begravelser eller andre private sammenkomster av stor viktighet for folk som konfirmasjoner mv.
Retten til personlig integritet ble det gjort inngrep i ved påbud om munnbind. Eksemplene er mange.
Grunnloven § 104,
Det fremgår av Grunnloven § 104 at:
"Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overenstemmelse med deres alder og utvikling
Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn
Barn har rett til vern om sin perosnlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie".
Bruddene på denne bestemmelsen, og hensynet til barnets beste har etter vårt syn vært grove under denne pandemien. Det har hele tiden vært klart at barn ikke blir rammet av denne sykdommen, og at de heller ikke er særlige smittespredere. Likevel har barna og ungdommen kanskje tatt den største belastningen under pandemien, gjennom skolestengning, manglende oppfølging av utsatte barn hjemme, ekstrem psykisk påkjenning gjennom tiltak i skolen som gir grunn til å skape redsel mv. Innvirkingen på barn bør utredes særlig og grundig så snart som mulig.
Særlig kritikkverdig er det at myndighetene ikke har vist til hvordan de har vurdert hensynet til barnas beste gjennom tiltakene.
Grunnloven § 106.
"Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der. Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket."
Her nevnes raskt hytteforbud, karanteneplikt ved utreise/innreise, søringkarantene med videre.
Grunnloven § 109
"Enhver har rett til utdannelse. Barn har rett til å motta grunnleggende opplæring"
Dette trenger vel ingen nærmere utdypning.
Grunnloven § 110
"Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring"
Myndighetene har ved sine tiltak vanskeliggjort arbeid for mange, og har vært en direkte årsak til at ekstremt mange har mistet sitt arbeid, og mulighetene til å tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.