Høringssvar fra Unio

Dato: 28.02.2021

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep.

0030 Oslo

Vår saksbehandler

Kopi til

Vår dato

Vår referanse

Deres referanse

Henrik Dahle

28.02.2021

Høring - forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven

Vi viser til høringsbrev av 8. februar 2021 der Justis- og beredskapsdepartementet foreslår forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven i forbindelse med covid-19. Loven trådte i kraft den 19. juni 2020 og gjaldt frem til den 1. november 2020. Den ble deretter forlenget med varighet til den 1. juni 2021. Unio takker for muligheten til å komme med innspill.

Innreiserestriksjonene er som departementet skriver i høringsnotatet en viktig del av regjeringens håndtering av pandemien. På grunn av den vedvarende pandemien og fortsatt usikkerhet rundt hvordan den utvikler seg både nasjonalt og internasjonalt, fremmer departementet nå forslag om ytterligere forlengelse av loven frem til den 31. desember 2021.

Som departementet skriver i notatet, er det fortsatt usikkerhet knyttet til hvor lenge det vil være behov for innreiserestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien. Coronaviruset er fremdeles en trussel mot folkehelsen, og det vil det være frem til en tilstrekkelig andel av befolkningen er immune ved vaksinasjon.

Departementet mener at det er behov for den midlertidige loven om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen utover 1. juni 2021 og foreslår at den forlenges frem til 31. desember 2021. Departementet presiserer at det ikke er gitt at vi skal ha innreiserestriksjoner helt frem til denne datoen. Varigheten av innreiserestriksjonene må vurderes fortløpende i tråd med smitteutviklingen og kan derfor bli avviklet tidligere dersom situasjonen tilsier det.

Unio mener at den nåværende smittevernsituasjonen og vurderingen av situasjonen fremover, med blant annet en mulig smittebølge nummer tre, tilsier at det vil være nødvendig å beholde mulighetene for virkemidlene i innreiserestriksjonslovgivningen for en forlenget periode. Vi støtter derfor departementets forslag om en forlenget varighet fram til den 31. desember 2021.

Vennlig hilsen

Unio

Jon Olav Bjergene
sekretariatssjef

Henrik Dahle

fagsjef og advokat

Vedlegg