Høringssvar fra NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dato: 28.02.2021

Justis- og beredskapsdepartementet

Innvandringsavdelingen

Saksnr: 21/839

Høringsfrist: 28. februar 2021

Norges Teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Trondheim 23.02.2021

Høringssvar fra NTNU på forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven

En videreføring av «Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen» til 31.12.2021 betyr i utgangspunktet ingen store endringer for vårt arbeid med mottak av internasjonale studenter til NTNU.

Det betyr at de trolig vil bli like vanskelig for studenter å komme seg til Norge høsten 2021, som høsten 2020, og at vi må fortsette å leve med usikkerhet om studenter som har fått opptak kommer seg inn i landet.

Regjeringen sa høsten 2020 at den har høye ambisjoner for internasjonalisering av høyere utdanning og at det forventes at dette følges opp selv om vi står i en utfordrende situasjon preget av mye usikkerhet. Det har NTNU gjort, til tross for at det har blitt stadig vanskeligere å komme seg inn i Norge.

Det vi nå savner er en sterkere sammenheng mellom ambisjonene for internasjonalisering og de strenge innreiserestriksjonene som nå også gjelder internasjonale studenter. Vi mener det er naturlig å stille spørsmål ved om det er riktig at internasjonale studenter (som ikke er bosatt i Norge) ikke skal få unntak fra de strengeste innreisereglene (ingen adgang til Norge) i tiden fremover.

NTNUs erfaring med mottak av internasjonale studenter til Trondheim i desember 2020 og januar 2021 viser at studentene ser ut til å utgjøre en liten smitterisiko, fordi de følges nøye opp av både NTNU og kommunen, blant annet gjennom karantenehotellordningen. NTNU sørger for god informasjon til alle nye studenter både før innreise og i karanteneperioden. Studentene er godt opplyste om innreisereglene og følger disse.

I stor grad er situasjonen den samme som for studentene når det gjelder rekruttering og innreise for internasjonale forskere i ulike kategorier. Et godt og planlagt mottak hvor oppfølging av karanteordninger, tett oppfølging og god informasjon til de som kommer står sentralt. NTNU er fornøyd med sitt arbeid knyttet til dette.

Forutsatt at de samme regler og unntaksbestemmelser videreføres slike det var før jul 2020 ivaretar det i all hovedsak NTNU sine behov knyttet til rekruttering og ansettelse av internasjonale ansatte fra utlandet. Signalene fra Regjeringen og Kunnskapsministeren knyttet til mobilitet i sektoren er klare, dette krever også et regelverk som gjør det mulig å gjennomføre på kort og lang sikt. En tettere dialog med sektoren forut for endinger er ønskelig fremover.

Departementet ber i tillegg til innspill på forslaget om forlengelse også om innspill på erfaringer med regelverket.

UH sektoren var ikke høringsinstanser i starten av pandemien når regelverket først ble endret.

NTNU opplever nå en større forståelse for kompleksiteten i regelverket knyttet til høyt kvalifisert personell i UH sektoren. Som arbeidsgiver for en meget internasjonal stab burde UH sektorens behov vært reflektert og gjenspeilt i regelverksendringene tidligere i prosessen. Gjennom de siste året har forståelsen for og mulighetene for sektoren til å gi tilbakemeldinger på problemstillinger innen innreise og opphold bedret seg og de fleste grupper internasjonale forskere kunne komme til Norge utover 2020.

UH sektoren er en meget internasjonal sektor med en virksomhet og med ansattgrupper som i stor grad må og skal bevege seg på tvers av landegrenser, og i mange tilfeller passer de ikke inn i det generelle bilde av utenlandsk arbeidskraft eller de generelle kategoriene i regelverket. De bor ofte i tredje land, har familie med ulik nasjonalitet og har en høy grad av mobilitet og midlertidighet i ansettelsesforholdene sine tidlig i karrieren. De har også korte og lengre opphold i utlandet som en del av sitt virke og de jobber på prosjekt i Norge uten å være ansatt hos en norsk arbeidsgiver eller en internasjonal bedrift. Forskningsprosjekt og dermed lønn til forskere kommer fra mange ulike kilder og er derfor ikke alltid en god indikator på tilhørighet eller ansettelsesforhold. Gruppen internasjonale forskere er sammensatt og krever et finmasket regelverk tilpasset sektorens faktiske behov.

På kort sikt er det imidlertid med stor bekymring vi ser at bare de som allerede er bosatt i Norge som får innreise. NTNU har mange nyansatte som ennå ikke har bosatt seg i Norge, som forbereder flytting til Norge og skal bo her i flere år fremover, som ikke får innreisetillatelse nå. Her ønsker vi en større tydelighet og skille på korttidsopphold og langtidsopphold (bosetting) i Norge for forskere slik at vi kan oppfylle våre forpliktelser for de vi allerede har ansatt, men som p.t oppholder seg i utlandet og deres familier.

En bedre oppfølging av internasjonal arbeidskraft og deres arbeidsgivere fra både NAV og Skatteetaten knyttet til et regelverk i stadig endring ville lettet byrden på de internasjonale ansatte og arbeidsgivere under denne pandemien. Bedre midlertidige løsninger for ansatte med norsk statlig arbeidsgiver som må starte/fortsette arbeidet i utlandet i påvente av innreise kunne mildnet en del av utfordringene knyttet til de sterke begrensinger i innreiseregelverket.

NTNU takker for muligheten til å gi innspill og reflektere over våre erfaringer med regelverksendringene så langt og ser frem til en tettere dialog fremover.

Arne Kr. Hestnes

HR og HMS sjef NTNU

Kathrine Vangen

Seniorrådgiver