Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 852471

Dato: 21.02.2021

Det vises til dom i Oslo Tingrett avsagt 5.02.2021 i sak mellom

Staten og Norske eiere av fritidseiendom i Sverige.

Dommen understreker betydningen av dokumenterte, sporbare vurderinger

av behov, forholdsmessighet og begrunnelse for tiltak. Det skal også foretas

en løpende vurdering av effekt og fortsatt behov, og eventuelt opphevelse av

tiltak.

Disse forholdene må få en mer fremtredende plass i forskriften.