Høringssvar fra Tana kommune

Dato: 26.02.2021

Det vises til Justisdepartementets høring om mulig forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner.

Den korte høringsfristen gjør at det ikke har vært mulig å legge fram saken for et politisk organ, det er derfor ordføreren som avgir høringsuttalelse på vegne av Tana kommune.

Det er fornuftig å videreføre en hjemmel for innreiserestriksjoner av hensyn til smittevernet. Det er imidlertid viktig at praktiseringen tar hensyn til grensekommunene. Tana kommune har grense mot Utsjok kommune i Finland. Dette er i praksis et lokalsamfunn som i det daglige fungerer på tvers av riksgrensa med familieforbindelser, vennskapsforbindelser, kulturaktiviteter, skolesamarbeid og ikke minst arbeidspendling. 40 prosent av sykepleierne i eldreomsorgen i Tana kommune er bosatt på finske grense, i tillegg til nøkkelpersonell innen skole og helse. Det private næringslivet har også ansatte som bor på finsk side.

Innreiserestriksjonene slik de har vært praktisert det siste året har medført en rekke utfordringer for tanasamfunnet. Noen eksempler på det:

- Et komplisert regelverk, hyppige endringer og mangel på informasjon har gjort at innreiserestriksjonene har vært unødig krevende å forholde seg til. Arbeidsgivere har mistet tilgang på sine ansatte nærmest over natta.

- Samvær mellom foreldre og barn har ikke vært hensyntatt. Barns rett til samvær med begge foreldre på begge sider av grensa har ikke vært ivaretatt under koronaen. Disse personene glemmes systematisk når reglene endres, og de opplever at det er vanskelig å vite hva slags regler som gjelder til enhver tid.

- Skoleelever har blitt uforholdsmessig rammet ved at lærere nylig ble omdefinert fra «kritisk» til «viktig» personell, og dermed kunne de ikke møte på jobb

- Arbeidsgiver har ikke anledning til å permittere arbeidstakere som er forhindret fra å komme på jobb på grunn av stengt grense. Arbeidsgiver må dermed betale lønn for arbeidstakere som er borte fra arbeid, i tillegg til vikarkostnader.

Ved en forlengelse av det midlertidige lovverket for innreiserestriksjoner må følgende hensyn ivaretas:

- Tiltakene må være forholdsmessige utfra smittesituasjonen. Den lokale smittesituasjonen må tillegges større vekt når innreiserestriksjoner vurderes.

- Tiltakene må skille tydeligere mellom arbeidspendlere som kommer langveis fra i Europa eller utenfor EØS-området og dagpendlingen i grensekommunene. På samme måte må man skille mellom reisende over lange distanser og hverdagslig kontakt mellom grenseboere. Innbyggere i grensekommunene bør kunne opprettholde mest mulig normal kontakt på tvers av grensa dersom det ikke er smitteutbrudd i de kommunene det gjelder.

- Hensynet til barn og unge må alltid vurderes og hensyntas. Dette gjelder både samvær mellom foreldre og deres barn under 18 år, samt hensynet til å sikre normal drift av skoler og barnehager.

- Grensekommunene må få dekket alle ekstrakostnader knyttet til testing og annet merarbeid knyttet til koronasituasjonen