Høringssvar fra Unio

Dato: 22.03.2021

Unio støtter forslaget om å forlenge den midlertidige lovendringen i Smittevernloven § 4-3 annet og tredje ledd fra 1. juli 2021 til 10. november 2021. Unio er enig med Helsedirektoratet som peker på at dersom man skal få kontroll på smittenivået innad i Norge, vil det være vesentlig å ha restriksjoner som begrenser importsmitte. Dette illustrerer at behovet for smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd i stor grad beror på smitteforholdene utenfor Norge. Som helsemyndighetene påpeker, er det vanskelig å forutsi pandemiens utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Den økende smitten i bølge tre som man ser i enkelte land tilsier at krav til oppholdssted ved innreisekarantene er et svært viktig tiltak for å begrense importsmitte, som det må antas det vil være bruk for å kunne benytte også etter 1. juli.

Unio

Henrik Dahle

Fagsjef Arbeidslivspolitikk