Høringssvar fra Marit Pedersen

Dato: 20.03.2022

Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien

Det vises til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet med vedlagt høringsnotat som foreslår en forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

En forlengelse av regler om midlertidige forskriftshjemler og koronasertifikat vil være et stort maktovergrep, bruk av et oven ifra ned perspektiv, og diskriminerende. Høringsforslaget må forkastes. Et koronasertifikat er et kontrolltiltak, det segregerer og må stadig fornyes hvilket skaper mange etiske, juridiske, sosiale, medisinske, arbeidsmessige og helsemessige problem.

Det virker som statlige og kommunale myndigheter ønsker å helgardere seg i en situasjon som ikke lengre krever det. Pr i dag er det ikke nødvendig med strenge smitteverntiltak, og derfor ingen grunn til å forlenge bestemmelser om bruk av koronasertifikat i smittevernlovens kapittel 4A. Det er en måte å sykeliggjøre samfunnet på og lede fokus på sykdom og smitte, istedenfor å bruke ressursene på å fremme helse, immunforsvar og kunnskap om hva som skaper et godt immunforsvar naturlig gjennom mat, kosthold, fysisk aktivitet, trivsel og lignende folkehelsetiltak.

De økonomiske, sosiale, helsemessige, arbeidsmessige, etiske problemene man har skapt under pandemien er enorme og man kan ikke fortsette med dette ved å begrense mennesker mulighet til å reise og/eller leve fritt i samfunnet gjennom et koronasertifikat som segregerer og diskriminerer og er tatt i bruk uten vitenskapelig dokumentasjon og forskning.

Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra. Det bryter med menneskerettighetene, grunnloven og Nürnbergkodeksen. Forslaget viser at innføring og eventuell forlengelse av et slikt koronasertifikat er udemokratisk, uvitenskapelig og rammer alle. Et koronasertifikat er et kontrolltiltak, det segregerer og må stadig fornyes hvilket skaper mange etiske, juridiske, sosiale, medisinske, arbeidsmessige og helsemessige problem.

Skal vi i Norge innføre en totalitær forskrift som gir myndighetene rett til å bestemme hva vi skal putte i kroppen vår? Som gir rett til alvorlige sanksjoner og inngripen i folks liv og rett til å forsørge seg og sin familie eller ha sosial omgang med andre, fordi de ikke ønsker å ta en injeksjon? Det er ikke foretatt noen form for langtidsstudier av bivirkninger som følger med denne injeksjonen.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke koronasertifikat, og problematiserer at dette i den tenkte utforming ikke harmonerer med de vaksinasjonsanbefalingene som er gitt i Norge, slik at en stor gruppe mennesker vil kunne komme til å vaksinere seg av andre enn medisinske årsaker (og oppleve bivirkninger og skader for livet). Det er de politiske myndighetene som synes å be fagmyndighetene begrunne ønsket politikk, snarere enn at man lytter til faglige råd. Helsedirektoratets uttalelse om at koronasertifikatet kan ha smittevernfaglige effekter, fremstår som et ubegrunnet postulat. Folkehelseinstituttet anbefaler ikke koronasertifikat, og problematiserer at dette i den tenkte utforming ikke harmonerer med de vaksinasjonsanbefalingene som er gitt i Norge, slik at en stor gruppe mennesker vil kunne komme til å vaksinere seg av andre enn medisinske årsaker. Koronasertifikat er ikke ønskelig for Norge. Norge bør være et fritt land som praktiserer likhet og likeverd, og ikke segregering. Det øker også faren for overvåkning, segregering, misbruk av makt, frihetsbrudd, at sensitive helseopplysninger kommer på avveie, maktbruk av media, og mye mer.

Den hasteutviklede, ikke godkjente såkalte «vaksinen» tilfredsstiller ikke kravene for å bære navnet vaksine. Den har drept og skadet millioner og følgelig, som alle andre medisinske produkter under utprøving, burde ha blitt trukket fra markedet etter kun kort tid. Det foreligger ingen langtidsstudier på den faktiske biologiske og psykologiske effekten av denne injeksjonen. Standard protokoller og etiske retningslinjer for studiene er heller ikke fulgt.

Regjeringen har innvilget enorme summer med penger for å få markedsført disse produkter. De beste reklamebyråer har fått oppgaven. Propagandaen som har foregått overgår alt som Norge tidligere har opplevd. Døgnet rundt har borgere blitt foret og programmert med iscenesatte skremselsscenarioer, manipulerte tall i forhold til sykdom og innleggelse samt hypnotisk «double-speak» retorikk.

«Vaksinene» har blitt frivillig tvunget på og presset på alle borgere over 12 år i Norge via frykt propaganda og oppfordring om å «ta en for laget». Dette er et maktovertramp som aldri burde ha funnet sted. Valg om medisinsk behandling skal være et individuelt valg, og man skal ikke presses, hånes, latterliggjøres, eller annet for å ikke velge det, slik som har skjedd i samfunnet de 2 siste årene. Informert samtykke er regelen, ikke et unntak.

Koronasertifikatet må forkastes. Det ligger til grunn et fortsatt sykdomsfokus istedenfor å fremme helse og et sterkt immunforsvar. Man har ikke evidensbasert vitenskap om at det vil ha noen nytte, og må forkastes. Det er ingen effektiv og sikker dokumentasjon eller verifikasjon og videreføring av lovhjemmel må derfor opphøre ettersom det bidrar til sykeliggjøring av samfunnet og enda mer problemer, bivirkninger og skader av vaksinering.

Det anses ikke nødvendig eller forholdsmessig å benytte koronasertifikat til innenlands bruk ettersom omikronvarianten ikke har vist å gi alvorlig sykdomsbyrde. I tidligere prosesser har det virket som myndighetenes vurdering av forholdsmessigheten har gått langt ut over det som de har mandat til. Det etterlyses derfor også bedre overordnet kontrollorgan som kvalitetssikrer beslutninger som myndighetene og regjeringen tar og som vurderer eksisterende evidensbasert forskning om det som foreslås. Ettersom hjemmelen i § 4A-2 er også begrenset til Covid-19-pandemien, så er det ikke noe som lenger bør forlenges, siden mange land nedjustert `pandemien` mens man her ønsker å oppjustere og forlenge hjemler.

Man bør også si nei til underkastelse under den privateide organisasjonen WHO, og legge bort planer om digital ID og kontroll i alle former i det det strider mot grunnleggende menneskelige, gode normer, retningslinjer og prinsipper i Norge og verden generelt. Det er ikke behov for forlengelse av bestemmelsene.