Høringssvar fra Elin Ruud

Dato: 21.03.2022

Høringssvar knyttet til å forlenge hjemler i smittevernloven vedrørende forskrifter om isolering, smittekarantene og krav om oppholdssted i innreisekarantene, samt å forlenge lov av 2. juni knyttet til helsemessig og sosial beredskap.

Departementet begrunner å forlenge hjemlene med at koronapandemien er uforutsigbar. De tenker dermed at det er viktig å sette in tiltak raskt. De hevder at isolering har bidratt til å holde pandemien under kontroll. Disse fullmaktsbestemmelsene kan tre i kraft ved kriser og katastrofer i fredstid som for eksempel pandemier.

Verdens helseorganisasjon endret i nyere tid definisjonen på hva en pandemi er. «I 2009 endret definisjonen på en pandemi fra 2003, slik at det ikke lenger er en forutsetning at et virus forårsaker et stort antall døde eller svært syke for at det skal kunne kalles en pandemi. Det er nå tilstrekkelig at det dukker opp et nytt virus som befolkningen ikke er immune mot» (Kilde https://www.idunn.no/doi/pdf/10.18261/ISSN1504-291X-2011-01-02 side 34). Vi ser allerede her at dette gir myndigheter større handlingsrom for å erklære pandemi. Når et virus er nytt vil det nødvendigvis smitte mange fordi folk ikke har antistoffer mot det. Det er likevel ikke dermed sagt at viruset er farlig for de aller fleste og at man dermed ikke skal kalle dette en pandemi med alt det medfører.

En viktig forutsetning for å vurdere om vi trenger fullmaktslover er hvor alvorlig situasjonen for en befolkning er. Vi har sesonginfluensautbrudd hvor mange personer dør enten av influensa eller av komplikasjoner dette gir som eks lungebetennelse osv. Dette skjer hvert år. Vi har ikke hatt overdødelighet under Corona-tiden. Kanskje man kan si at det er pga strenge regler og hjemmekontor, men Sverige som ikke har hatt slike strenge regler har heller ikke hatt noen overdødelighet. Dette er poengtert her av Dommerud og Bentzrød https://www.aftenposten.no/norge/i/rARm9A/aatte-forskere-influensa-tar-flere-liv-enn-koronaviruset-i-norge-sver.

Covid-19 er en type influensa. Jeg hevder at myndigheter og media har bidratt til å lage et fryktklima i befolkningen som igjen har bidratt til å gjøre befolkningen mottakelige for lover og regler som endrer seg fra uke til uke. Slike inngripende regler har man i Norge ikke hatt siden 2. Verdenskrig.

Det er viktig å ha en kost/nytte-tilnærming til lover/unntakslover/hjemler osv. Hva oppnår vi og hva taper vi. Som nevnt har Sverige, som ikke har hatt noen stor nedstenging, heller ikke overdødelighet de siste årene. Jeg tror dermed at tiltakene i Norge er overdrevet. Det er også betydelige sosiale og økonomiske konsekvenser av unntakslover og bestemmelser. Mange små bedrifter har slitt mye og gått konkurs i corona-tiden. Myndighetene bør ikke med sine lover og regler legge unødig byrde på næringsslivet eller enkeltpersoner. Staten har forsøkt å kompensere ved å gi ut corona-pakker men dette blir til slutt dyrt for staten om man må gjøre dette med jevne mellomrom over flere år. Vi trenger et næringssliv som fungerer normalt. Isolering og smittekarantene gir også økonomiske konsekvenser både for enkeltindivider og staten. Skal enkeltpersoner måtte betale hotell-karantene selv gir det en økonomisk belastning. Det gjør det også vanskelig å reise på tvers av landegrenser mht jobb og fritidsturer. Vissheten om at myndighetene plutselig kan iverksette lover gjør hverdagen vanskelig og det gjør at man ikke vet om man kan planlegge jobb- og fritidsreiser.

I tillegg er det som nevnt også et definisjonsspørsmål hva som er en alvorlig nok situasjon til at man definerer noe som en pandemi/lignende situasjon der man igjen kan iverksette disse typer lover og regler. I Norge har myndigheter nytt glede av at befolkningen har stor tillit til dem. Slike inngripende lover som vi har sett de siste årene mener jeg viser at myndighetene har utnyttet denne tilliten. Myndighetene skal være folkets tjener og ikke motsatt. Jeg ønsker ikke en utvidelse av disse hjemlene og lovene. Jeg ønsker at om det oppstår en situasjon hvor myndighetene ønsker utvidede fullmakter skal dette drøftes og vedtas i Stortinget når det skjer og det skal ikke foreligge noen sovende regler og lover som myndighetene kan ta fram og iverksette. Begrunnelsen er dermed at myndigheter kan utnytte denne type regler og de kan også utnytte befolkningens tillit.

Dermed ønsker jeg ikke noen forlengelse av hjemlene i smittevernloven knyttet til isolering, smittekarantene og krav om oppholddsted ei heller forlengelse om lov av 2. juni om helsemessig og sosial beredskap.