Høringssvar fra Marianne sol Levinsen

Dato: 20.03.2022

Høring - forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å forlenge hjemlene i smittevernloven § 4-3a og § 4-3 andre og tredje ledd som gir hjemmel for forskrifter om isolering, smittekarantene og om krav til oppholdssted i innreisekarantene. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår også å forlenge midlertidige hjemler i lov 2. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) §§ 5-2 andre ledd og 6-2 tredje ledd.

Tilsidesettelse av viktige prinsipper for individets suverenitet og frihet fremmes nå av sittende regjering for å heretter skulle administreres på departementsnivå under påvirkning av WHO, Cepi, FN, Legemiddelverket, Folkehelseinstituttet og legemiddelindustrien som har fått en for stor plass ved beslutningsbordet.

Den sittende regjering vil med dette høringsforslaget gi seg selv nærmest blankofullmakt i å innføre tvangstiltak som vil gi svekket tillit til både dem og helsemyndighetene dersom dette trer i kraft.

Nå har vi sett på de negative konsekvenser ved isolering, og på de bivirkninger som er presentert av helsemyndighetene.

Smittevernstaten er uforenlig med en samfunnsform bygget på selvstyre for det enkelte menneske, nasjonalt selvstyre og folkestyre.

Dette er et tydelig NEI til dette forslaget i høringsnotatet. Vi skal absolutt IKKE innføre regler og forskrifter i norge som tråkker over grunnleggende menneskerettigheter, Nurnbergkodeksen og Norges grunnlov.