Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 482039

Dato: 20.03.2022

HØRINGSVAR TILREGJERINGEN SOM FORESLÅR Å FORLENGE MIDLERTIDIGE FORSKRIFTSHJEMLER I SMITTEVERNLOVEN OG HELSEBEREDSKAPSLOVEN. ET KLART OG TYDELIG NEI TIL ALT DET FORESLÅTTE OG MER TIL SOM TYDELIG ER PÅ VEI SE NEDENFOR. Regjeringen sier selv i høringsnotat følgende: Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i et høringsnotat å forlenge hjemlene i smittevernloven som gir hjemmel for forskrifter om isolering, smittekarantene og krav til oppholdssted i innreisekarantene og hjemlene i helseberedskapsloven for å kunne ivareta tilgangen til medisinsk utstyr og personlig verneutstyr.Begrunnelser og annet gitt i hele forslaget er fullstendig ufattelig og ikke til å akseptere. At en Regjering i et demokrati kan tenke slik og dertil vil innføre dette er ikke til å forstå. Detaljer videre i regjeringens skrift om dette viser et totalt udemokratisk tankesett og ligner mer på visjoner for et tyrrani og et ønske om en totalitær makt til seg selv på borgernes bekostning. De regler folket har kjempet fram i generasjoner, for menneskerettigheter m.m., ønsker man viske ut. Forslaget bryter mot en rad Grunnlovsregler og andre regler og lover også. slikt kan man jo ikke ens lovlig foreslå etter min mening. Det vi hittil sett, som man kalte pandemi var mer å ligne på en svak epidemi. Når dette var blitt veldig tydelig fortsatte man likevel med sine «midlertidige forskriftshjemler som var gitt under totalt annet scenario. Disse burde da vært fjernet og alt midlertidig skulle vært tilbakestillet når den gitte situasjon opphørte. Det viser tydelig at slike redskap som her foreslås kan misbrukes og er veldig ødeleggende for både folk og land. Det vil vi ikke ha mer av. Landet har allerede regler og planer om ekte pandemier og epidemier skulle oppstå, men må da brukes. NASJONAL BEREDSKAPSPLAN for pandemisk influensa, vedtatt 2014 hadde landet før Corona -19 brøt ut og har fortsatt slike planer. Slik det var ment. Kan omfatte alle slags naturlige pandemier og epidemier. Annet er krigstilstand. Vi har for kort tid siden hatt et valg og ingen partier har hatt dette foreslåtte og heller ikke den forrige høringens forslag på sine program, heller ikke diskutert en slik mulighet med folket. Og så kommer man med dette i en ulovlig kort høringsfrist. Dette er ikke demokratisk og må vel sies være utenfor Regjeringens mandat å foreslå at folket skal miste sine suverene menneskerettigheter og andre lover inkl. Grunnloven - om en viss sykdom oppstår, særlig når WHO har omformulert definisjonen på pandemi så selv en vanlig influensa passer inn.

I 2014 vedtok Regjeringen en forskrift som heter NASJONAL BEREDSKAPSPLAN pandemisk influensa. Det bør kunne klare seg uansett hva. I tillegg bygge opp helsetjenestene slik at stemmer overens med det stadig økende folketall og ha overskudd for hendelser utenom det vanlige. Det er Regjeringens ansvar. Spørsmålet er vel heller, HVORFOR BLE DENNE PLANEN IKKE TATT I BRUK DA SARS-Cov II ble annonsert ut som pandemi? Det meste som hendte deretter virket ikke særlig gjennomtenkt og bar preg av Ad-Hoc som ikke var konsekvent og ikke gjennomtenkt om det var smittebegrensning man ønsket oppnå. Ble heller ikke vellykket. Man kan spørre seg hvordan Regjeringen har kunnet bestille, kjøpe ikke-ferdig-testet vaksine, som ikke oppfyller kriterier forå kalle seg vaksine, til folket og også forsøke presse disse på folket samtidig som de forbød effektiv medisin som Hydroxychloroquin og Ivermectin, som også kunne brukes forebyggende. Men godkjente bruk av Remdesevir på syke Covit- pasienter i behandling. Hvem godkjente dette? Remdesevir ble i testperiden tatt ut i førtid pga. mange skader og var aldri godkjent, men fikk nå brukes. Vaksinene folket ble serverte var heller ikke ferdig testet og dokumenter som er framkommet fra FDA siste tiden viser at man var kjent med alle skadepotensialer og dødsfall allerede før vaksinering (injisering) ble utført her. Dette er ikke enda stoppet tross at man nå må anta at dette er velkjent. Dette er en forbrytelse. Advokat Hejer uttalte til forrige høring, men passer her også og er refert i en avis, som om det ikke var nok med medisinske eksperiment uten informert samtykke med press,trusler samt påførelse av lidelse og død, forsøker man nå i en høring med ekstremt kort svarfrist å tilsnike fortsatt bruk av vaksinepass til noe mer permanent.

Dette foreslåtte ligner mer på at man har en plan for å permanente smittevernstaten og sette rettsstaten til side. Det inkluderer å bryte mengder regler, lover som er ment å trygge folket mot overgrep – ja fra myndigheters side. Det er nemlig historisk sett derfra folket behøver beskyttelse. NASJONAL BEREDSKAPSPLAN pandemisk influensa, vedtatt av Regjeringen 2014. Alle epedimier er uforutsigbare. Derfor må det alltid finnes oppdaterte Beredskapsplaner for epidemier. Og det hadde man, men ble ikke brukt. Hvorfor det? Man har også systematisk bygget ned helse og sykehuskapasitet, særlig intensivkapasitet og bruker kapasitet som argument for å frata folket dets suverene menneskerettigheter og samtidig ikke kunne gi den pleie og behandling de har rett til alltid. Dette argument gir ikke noen lover adgang til å bruke, men vi har sett det brukes ganske så ofte for å få folket å følge slike ulovligheter da flertallet selvfølgelig ikke er jurister. Det skal ikke fortsette. Det er ulovlig.

WHO SOM VERDENSREGJERING. Samarbeider Regjeringen om å få til dette uten at kunskap er delgitt folket fra vår Regjering? Ja virker slik.
De to høringsforlsag i mars 2022 inkl. dette siste og må også ses i sammenheng med at WHO er gitt godkjennelse fra 194 medlemsland i des. 2021, var det 5.møtet, til å gå videre med planen om å gjøre seg selv til en slags verdensregjering om det bryter ut pandemier, forstås da slik som WHO har endret definisjonen til. Er å legge merke til at WHO har definisjonsmakten og kan forandre flere saker når de vel har fått herredømme over alle land i dette. Hvor har Regjeringen fått mandat til slike forhandlinger og å kunne godkjenne en slik plan? Etter de lover landet har kan jeg ikke se at Regjeringen har mandat til å godkjenne noe slikt?
Iflg denne planen gis WHO en slags regjeringsmakt over hvert enkelt land i gitte tilfeller av pandemi. Den organisasjon som har definisjonsmakten, som ikke har åpne valg, der folket ikke har stemmerett.
Naturlige eller laboratorieskapte virus, bakterier eller annet som kan utropes pandemi om. Hva kan de ikke få til med en slik makt? WHO er en organisasjon som ikke styres demokratisk og der BigPharma er med i det meste, nesten daglig. Big Pharma er en organisasjon som tjener meget godt på sykdom, epidemier, pandemier og dessuten har et frynset rykte i denne sammenheng i en rekke land, flere skandaler ute i verden og da ofte i samarbeid med WHO. Ingen partier i Norge har sagt et ord til folket før valget i 2021 om denne planen, som de da tydelig må ha vært godt kjent med sett til andre opplysninger som nå framkommer, det kunne heller ikke leses i noen partiprogrammer. Altså føres slike planer med fremmed makt bakom ryggen til folket. Da fremtreder et viktig spørsmål, når fikk og på hvilken måte fikk Regjeringen mandat til dette? Ref. Grunnlovens paragraf 1, Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Ref kapittel E i grunnloven for flere regler. Spesielt Grl.paragraf 92, Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter. WHO som endret definisjonen på ordet pandemi like før svininfluensan servertes i 2009, den var også en skandale,var ikke en Pandemi den heller. Denne definisjon som nu er bør tilbakestilles slik den var tidligere.
Norge som egen lovgiver i eget land må kunne bestemme å ha den gamle definisjonen for at det skal være skille i alvorlighetsgrad og folkets troverdighet til dette kan beholdes. Norge må stå på egne bein som stat. Det viser alt som skjedd siste årene. Vi folket vil ikke leve i Smittevernstaten i årevis. Skal vi ikke få leve når vi lever? At man t.o.m. frihetsberøver mennesker uten lov og dom er faktisk ulovlig, ref. Grl. Paragraf 94 ..... ..og må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmssig inngrep. Dette skjedde faktisk flere ganger siste 2 årene. paragraf 94 og flere regler i kap E i Grunnloven er å merke seg. Friske og symptomfrie mennesker er ikke syke og kan ikke gi smitte til andre heller.
Grl. paragraf 92 gir at ..Menneskerettigheter skal sikres og respekteres, disse skal sikres og respekteres gjennom Norges bindende traktater. Gjør man det som Regjering når man planlegger å gi suveren suveren makt til fremmede organisasjoner? Har Regjeringen sådant mandat? Store deler av grunnloven og menneskerettighetene i EMK settes til side i.o.m. forslaget. Hvordan kan en demokratisk regjering fremme noe slikt? Sett til arbeidet man har blitt enige med WHO om, er dette mer enn et folk kan akseptere at man ens diskuterer med fremmed makt. Nurnberger code, Menneskerettighetene er også Norsk lov. Lover har ulik rangordning, disse nevnte gjelder over grunnloven i rang om motstrid. Har heller ikke vært fulgt av Regjeringen i Norge. Om alt dette som Regjeringen foreslår skulle gå igjennom så har man avskaffet rettsstaten for godt og satt store deler av grunnloven og menneskerettighetene til side. Helt klart noe som ikke får skje. Dessuten bakom ryggen til folket planlegges mer som WHO-planen. Folket har vel også Hevd,ref.Norsk lov om HEVD, på visse rettigheter som er genuine, vært lenge og er en selvfølge og derfor ikke kan tas fra dem, anses være grunnleggende for alt. Alt vi folket opplevde siste 2 årene av misinformasjon, tiltak uten lovdekning og uten virkning for det man påstod seg ville oppnå, konsekvensløshet, Nektelse effektive medisiner, men innførte tvilsomme og uprøvde vaksiner heller, ingen adekvate råd for å øke friskhet og immunforsvar fantes. Innføre tiltak som fratar folket dets menneskerettigheter begrunnet i ikke for liten kapasitet i helsevesenet. Er ikke akspetabelt sett til lovene. Alt dette leder til at ingen midlertidige lover skal forlenges og heller ikke gis nye. Folket har i praksis mistet mye av sine suverene menneskerettigheter siste 2 årene tross at de finnes som norsk lov. Folket behøver altså enda sterkere beskyttelse enn vi har per dags dato, det viser disse hendelser. Først og fremst er det Regjeringens ansvar å følge lovene. Og det enda mer enn noen annen instans. Bruk av smittevernloven til tiltak skal være basert på kriterier gitt i loven, forarbeidene og ellers være basert på en klar medisinfaglig begrunnelse, som fremgår av paragraf 1-5 og vaksineplikt må være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå som tjenelig etter en helhetsvurdering. En forskrift må altså for å være gyldig, ha hjemmel i lov og da kommer lovens krav inn i forskriften også. Altså er det ikke fritt fram. Midlertidige lover som regjeringen nu vil forlenge var gitt under andre forutsetninger enn vi har nå, de skal fjernes. Alle forandringene siste 2 årene i lovverket gitt på den samme måten uten særlig behandlig som ellers er vanlig, skal tilbakestilles. Det burde Regjeringen ha gjort på eget initiativ for lengst. Dessverre hører man lite eller ingenting fra Stortinget i alt dette. Som lovgivende makt virker de å ha sovnet. Det er ikke bra. En annen forbrytelse er at det ikke var Regjeringen som startet den først Lockdown av landet. 12. mars 2020 gjennomførte Helsedirektør Bjørn Guldvåg ett kupp mot norske demokratiet. Iflg. Koronakommisjonen brøt han mot grunnloven ved at han opptrådte som om han var Kongen i Statsråd og vedtok en untakstilstand som det bare er Regjeringen som har mandat til å kunne gjøre. Alt dette er bare deler av alle lovbrudd og dette kan ikke fortsette. Hvem er det som egentlig leder landet? Er det en fremmed makt som vi ikke kjenner til eller er det Regjeringen som er ansvarlig fortsatt. Dette behøver klargjøres.<

Grl paragraf 102 rett til privatliv, sitt hjem m.m. samt EMK om dette også noe som heller ikke følges.
Som Prof. Graver har uttalt: Aldri i fredstid har vi sett så mange eklatante angrep på grunnlov og lov fra offentlige myndigheter.