Høringssvar fra Elizabeth Vindenes

Dato: 21.03.2022

Jeg er imot høringsnotatets forslag om forlengelse av hjemlene i smittevernloven for koronarestriksjonene.

Dette er årsakene:

Restriksjonene bryter grunnloven og menneskerettighetene.

Befolkningen har levd i to år med innskrenkede rettigheter og livsutfoldelse som har tæret på deres psykiske og fysiske helse. Kostnaden har vært langt høyere enn gevinsten, og vi har så mye kunnskap nå at det ikke finnes noen unnskyldning for ikke å avslutte overtrampet av folkets rettigheter.

Isolering har fratatt unge deres sjanse for å utvikle seg til selvstendige, frittenkende individer med sosiale ferdigheter slik de er ment til. Dette har gått ut over de mest sårbare, også barn. Isolering har fratatt de eldste muligheten til en verdig avslutning av sitt liv, og familiene muligheten til en verdig avskjed med sine nærmeste. Isolering har skapt angst, depresjon og andre psykiske lidelser i alle deler av befolkningen.

Smittekarantene har gitt befolkningen og bedriftene en tung byrde, både økonomisk, fysisk og psykisk. Det er ikke bevist at smittekarantene har ført til noen reduksjon av smitte. Mange har meldt om uhygieniske forhold og om trengsel og kø, om hvordan det er å jobbe hjemmefra med barn som de samtidig skal ta ansvar for, og om belastning på helse og immunforsvar.

Koronapasset er blitt benyttet for gjenåpning av samfunnet i perioder, og i forbindelse med reise. Regjeringen og helsemyndighetene ønsker en utvidet bruk i tråd med EUs egne regler for koronapass. Dette innebærer bl.a. at kun de med 3. dose innen de siste 270 dager vil kunne nyte sine medfødte og grunnlovfestede rettigheter til bevegelse og deltakelse i arbeidsliv og sosialt liv. Det anslås at ca 1,6 millioner nordmenn ikke vil kunne tilfredsstille dette kravet. Vi må regne med at kravene vil bli endret kontinuerlig av EU.

Restriksjonene som munnbind, verneutstyr, testing, og forespørsel om vaksinestatus fører med seg en forskjellsbehandling av mennesker på arbeidsplassen. Dette har vært svært synlig spesielt i helsesektoren. Arbeidsgivere i mange bransjer har benyttet restriksjoner som har medført forskjellsbehandling av ansatte ifm sosiale og faglige tilstelninger. Vi har fått et splittet samfunn.

Norge må legge press på andre land som krever koronapass at norske borgere ikke ønsker å etterkomme slike krav: Alle borgere av EØS land har rett til fri bevegelse innen EU.

Restriksjonene er tuftet på politikk fremfor vitenskap.

Flere av tiltakene og metodene som har vært anvendt mangler vitenskapelig grunnlag.

  • ‘Smittetall’. Smitte er blitt definert ut fra et PCR-testsvar og ikke ut fra symptomer og sykdom. Dette er et helt nytt prinsipp innen smittsomme sykdommer og flere medisinere har påpekt at dette er uvitenskapelig. Disse ‘smittetallene’ er blitt brukt til å spre frykt og lydighet hos befolkningen. Man har ikke vært opptatt av å trygge folk og gi et realistisk risikobilde.
  • Bruk av karantene under varierende hygieniske, fysiske og sosiale forhold, med utfordring for både fysisk og psykisk helse.
  • Munnbind: Mange studier viser negativ innvirkning på immunforsvar og helse forøvrig, på grunn av innånding av karbondioksid og for lite oksygen, samt virus og bakterier fra egen pust.
  • PCR testen er upålitelig og gir mange falsk positive svar. FHI gikk derfor ut i mai 2020 og advarte mot å bruke den ved blind testing i befolkningen (slik vi har gjort i skoleklasser, på arbeidsplasser og ved grensene våre), uten kobling til symptomer.
  • Koronapasset er tuftet på en myte om at vaksine reduserer smitte.

Det siste punktet må utdypes. Koronapasset er tuftet på en fremstilling/historiefortelling om at vaksine hindrer smitte og sykdom. Alle tall fra FHI viser at ingen av delene er sanne: Vaksinen verken hindrer eller reduserer smitte. Tvert imot er det all grunn til å tro at vaksine gir falsk trygghet, som kan gi økt smitte.

Og vaksinen verken hindrer eller reduserer sykdom – iallfall ikke i nevneverdig grad. Mediene og helsemyndighetene har vært ivrige til å tegne et bilde av at uvaksinerte blir sykere, og at de uvaksinerte som blir syke er langt yngre. Ser man nærmere på tallene fra FHI viser det seg at 40% av de innlagte på sykehus som er uvaksinert, (uvaksinerte utgjør i siste ukerapport 23% av alle innlagte med covid-19 som hovedårsak) er spedbarn og små barn under 11 år. Årsaken til at de er innlagt er generelt en lav terskel for innleggelse av barn og en høy beredskap hos foreldrene, og ikke alvorlig sykdom. Videre innrømmer FHI at “Personer vaksinert i utlandet blir ikke systematisk etter-registrert i SYSVAK. Vaksinasjonsdekningen i de ulike gruppene kan derfor være noe underestimert”. FHI innrømmer altså at en del vaksinerte inngår i gruppen ‘uvaksinert’.

Helsemyndighetene og mediene har misbrukt tallene til å oppmuntre unge, gravide kvinner og andre ‘etternølere’ til å vaksinere seg, ved å vise til en feiltolket statistikk.

Helsemyndighetene har inngått milliardavtaler med legemiddelindustrien, og regjeringen har inngått avtaler med de internasjonale organisasjonene WHO, FN og EU om hvordan de skulle respondere på pandemien. EU hadde planlagt innføringen av koronapasset før pandemien brøt ut (se https://ec.europa.eu/health/system/files/2019-09/2019-2022_roadmap_en_0.pdf). Klaus Schwab i World Economic Forum har kalt pandemien ‘et vindu av muligheter’ til å oppnå Agenda 2030, eller The Great Reset, som han har skrevet bok om.

Håndteringen er et resultat av villet politikk, ikke en faglig tuftet omsorg for folkets helse.

Vaksine som eneste vei ut av pandemien er feilslått

Regjeringens og helsemyndighetenes ensidige fokus på vaksine som eneste behandlingsform har fratatt mange mennesker muligheten for annen virksom behandling. Land i andre verdensdeler melder om god virkning av bl.a. Ivermectin og hydroxychloroquine, samt naturlige tilskudd av bl.a. vitamin D, C, zink, melatonin og urter som nigella sativa. Studier som underbygger denne påstanden kan hentes her: www.c19early.com.

Vaksinene som regjeringen og helsemyndighetene har valgt ensidig å fokusere på som eneste behandling er eksperimentelle, er bygget på en helt ny vaksineteknologi (de er egentlig ikke en vaksine i tradisjonell forstand), og er fortsatt er under uttesting. Vaksinene fikk såkalt ‘nødgodkjenning’. Slik godkjenning er kun mulig dersom det ikke finnes annen behandling og dersom situasjonen er prekær. Ingen av forutsetningene synes å være oppfylt.

Vaksinene har påført befolkningen en massiv byrde:

  • 58 257 meldinger om mistenkte bivirkninger
  • 5739 behandlede meldinger om alvorlige bivirkninger hos barn, unge og voksne
  • 256 meldinger om dødsfall
  • 286 tilfeller av perikarditt og 146 tilfeller av myokarditt etter mRNA-vaksine
  • 78 ungdommer har fått alvorlige bivirkninger

(kilde: Legemiddelverkets bivirkningsrapport pr 15 mars)

Med all respekt for lidelsene covid-19 har påført befolkningen, må vi innse at gjennomsnittsalderen for de som døde med den opprinnelige virusvarianten var 84 år. De fleste hadde flere underliggende sykdommer fra før. Det kan sammenlignes med en moderat til alvorlig influensa. Mange av dem kunne fått leve lenger med behandlingen nevnt ovenfor. Dagens virusvariant er naturligvis enda mindre dødelig.

Hvorfor har Legemiddelverket hele tiden hatt en backlog på rundt 50% av alle innmeldte vaksineskader, og hvorfor har dette vært akseptert? Hvorfor settes det ikke i gang mer forskning på vaksineskadene?

Internasjonale leger og forskere (inklusive nobelprisvinnere) varsler nemlig om mulige langtidsvirkninger av vaksinene. Deres stemmer har ikke nådd frem i mediene, og mange i Norge er uvitende om disse varslene pga sensur. De varsler om mulige skader når vaksinen programmerer kroppen til å produsere spikeproteiner, for all ettertid, som viser seg å feste seg til åreveggene og skape tromboser og små blodpropper ulike steder i kroppen. De varsler om høy toksisitet som følge av millioner av nanopartikler, som kan trenge gjennom kroppens barrierer, skape stor skade i mange av kroppens organer samt føre til infertilitet. Det kommer allerede rapporter om at vaksinen svekker det generelle immunforsvaret slik at man ikke tåler andre infeksjoner like godt som før, slik at virus som finnes i kroppen fra før vekkes til live og slik at kreftutvikling fremskyndes. Og det varsles om at vaksinen kan føre til antistoffavhengig forsterkning (ADE), som er en overdreven og potensielt farlig immunreaksjon.

Informasjonen om alt dette er blitt holdt tilbake. Loven om informert samtykke er brutt. Godkjenning av dette medisinske eksperimentet vil i ettertiden kunne sees som en kriminell handling mot menneskeheten, som må straffeforfølges.

Vaksine gir ikke beskyttelse mot smitte og sykdom, gir risiko for langtidsskader og er en feilslått strategi. Det bør stanses umiddelbart. Restriksjoner som bygger på grunnlag av vaksinene bør ikke få forlenges.

Dagens smittevernlov er tilstrekkelig

Smittevernloven fungerer, uten forlengelse av de midlertidige koronaforskriftene, tilstrekkelig i en smittesituasjon. Dagens situasjon innebærer en virusvariant som er så lite alvorlig at den får ‘fritt leide’. Ved en uforventet, alvorligere utvikling vil smittevernloven med all sannsynlighet fortsette å være tilstrekkelig. I motsatt fall vil et demokratisk styresett sikre at styresmaktene kan foreta nye vurderinger og hensiktsmessige tiltak.

Koronalovgivningen er preget av hemmelighold og sensur

Koronalovgivningen og nedstengningen kom i stand under stort hemmelighetskremmeri, der dokumentasjon er blitt fjernet. En mildt sagt udemokratisk prosess. Det har utviklet seg en kultur der de som våger å stille kritiske spørsmål ikke møtes i faglig debatt men gis merkelapper som koronafornekter, konspirasjonsteoretiker, spredere av falske nyheter o.l. De som har demonstrert mot nedstengning har blitt omtalt som høyreekstreme og antivaxere.

Denne ukulturen har oppstått bl.a. ved hjelp av de såkalt uavhengige faktasjekkerne, eid av de store medieselskapene og deres paraplyorganisasjoner som Poynter’s Institute, som er sponset av vaksineindustrien. Jeg oppfordrer dere politikere til å finne ut hvem som finansierer våre tenketanker som Civita og Tankesmien Agenda. Et enkelt søk viser at bare i 2019 bidro Bill & Melinda Gates Foundation til «Global Health and Development Public Awareness and Analysis» med ca 2,5 mill. kr til Tankesmien Agenda. Tankesmien Agenda er eid av LO og Trond Mohn. Hvor lenge har vår helsepolitikk (og arbeidsliv) vært påvirket av legemiddel-/vaksineindustrien?

Regjeringen har gjennomført en smittevernhåndtering med hemmelighold og sensur, og hvor uavhengige fagfolk og eksperter ikke har blitt lyttet til.

Vi er på vei inn i en evig smitteverndiktatur – om vi ikke sier nei

FHI gjorde det klart i høringsnotatet til den forrige forlengelsen av de midlertidige forskriftene at de ønsket at koronalovgivningen skulle gjelde alle "allmennfarlige smittsomme sykdommer". I mellomtiden har vi hatt et annet lovendringsforslag der man ønsker at influensa skal bli meldepliktig med registrering av persondata. Terskelen synes å bli stadig lavere for å definere en sykdom som en "allmennfarlig smittsom sykdom", som er forutsetningen for bruk av smittevernlovens tiltak.

Helsepolitikken i Norge er styrt av avtaler og relasjoner med globale aktører som WHO, EU, og FN. Disse organisasjonene har inngått partnerskap med World Economic Forum og andre kommersielle og finansielle fora, samt store selskaper innen teknologi, legemidler, energi og bank. Denne nye styringsmodellen heter «stakeholder capitalisme».

WHO planlegger å innføre en «felles internasjonal pandemigrunnlov», som vil være juridisk bindende for alle 194 medlemsland inkludert Norge. WHO vil da kunne opptre som en totalitær «verdensregjering» hver gang det erklæres en pandemi. Koronasertifikatet er en forutsetning for iverksettelsen av dette. Og som vi har sett; EU hadde allerede planlagt koronasertifikatet før pandemien brøt ut.

De som har fulgt med på planene om et samfunn basert på 5G-drevet kunstig intelligens, ‘Internet of Things’ mv. vet at bruken av koronasertifikatene vil utvides som betalingskort/bankkort og styre enhver annen deltakelse i samfunnet. Ser vi på Kina og deres bruk av det til bl.a. overvåkning og ‘social credit score’, er det lett å forestille seg hvordan myndighetene vil kunne manipulere frem den ønskede adferden hos befolkningen mot ‘det grønne skiftet’ (Agenda 2030).

I juni 2021 kom G7-landene sammen i Cornwall, UK, og skrev under på en intensjonserklæring om å koordinere et globalt vaksineforsyningsnettverk, der de forpliktet seg til et 100-dagers responsvindu for å utvikle genomsekvensierte vaksiner og diagnostikk ‘for å forhindre gjentakelse av koronapandemien’. Genomsekvensierte vaksiner er ikke uttestet ift bivirkninger, verken på kort eller lang sikt.

Det er blitt åpenbart for mange borgere at noen av våre politikere og helsebyråkrater tjener disse organisasjonene foran det å tjene det norske folkets interesser. Høringsforslaget om koronapass som hadde frist 4 mars 2022 fikk 40.000 svar, hvor de aller fleste var negative til forslaget. Så mange svar på en høring med så kort frist viser engasjementet og våkenheten til befolkningen.

Jeg håper at politikerne på Stortinget vil lytte til befolknings engasjement og stemme nei til høringsforslaget - og dermed huskes for at de forhindret at vi marsjerte inn i en varig smittevernsdiktatur, der borgernes rettigheter underordnes.