Høringssvar fra Norske Torpare

Dato: 21.03.2022

Norske Torpare er en forening som arbeider for interessene til nordmenn med sine sekundærboliger og fritidseiendommer i Sverige. Vi kan ikke uten videre godta noen unntakslov og ber derfor om at høringen forkastes.

Ved vurdering av om unntakslov som gir regjeringen vide fullmakter som ellers tilligger Stortinget som lovgiver, må fravær av denne grundighet i sporbare analyser tillegges vekt.

Erfaring fra de siste 2 år kan synes å være betydelig underkommunisert hva gjelder konsekvenser for de berørte.

Karanteneordningen løftes frem som vellykket, men det er dessverre bare en bit av erfaringene. Både krav om karantenehotell og ikke minst pålegg om dette ved overnatting på egen eiendom hvor man reiser tur/retur med egen bil uten nærkontakt , har gitte varige skader.

Smittevernlovens paragraf 1-5:

«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.»

Mye tyder på at de personlige belastningene ved karantenepåbudet slik det ble praktisert, og forbud mot å overnatte på egen eiendom, ikke har blitt kommunisert og tydeliggjort. Å bli fratatt retten til familieliv i egne hjem har satt varige spor.

Det er ikke noen dispensasjonsadgang i ordningen, heller ikke på medisinsk grunnlag.

Noen godt begrunnede og grundig vurderte tiltak mht målretting, positiv effekt og negative følger, kan nok være nødvendige i en ny bølge også. Men prinsippene bak krigsutfllyttingsforskriften av 1980, at det er bra å få spredd folk bort fra tetttsteder, må ligge i bunn. Dessuten større respekt for at folkets livsmønstre og nære kontaktnett som clusters i familier mm må få fungere. Heri det faktum at livsmønstre i grensesonen på 163 mil mot Sverige har bevirket at folkets grenser er noe annet enn nasjonenes grenser. Det finnes et Grenseland her, mht både familiebånd, arbeid, utdannelse, fritidshus (sekundærboliger)mm. Dette kan være positive elementer for å få samfunnet til å fungere selv under en pandemi og må i fokus ved utforming av lover og forskrifter.

Det er å håpe at de videre løsninger synliggjør at dette heretter blir ivaretatt.