Høringssvar fra Bjarne Bak

Dato: 20.03.2022

Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A til 30. juni 2023 må forkastes i sin helhet.

Det som ble brukt som begrunnelse for det "midlertidige" - en påstått en almenfarlig sykdom - er helt uaktuell og til dato ikke dokumentert via annet enn politisk nasjonalsosialistisk propaganda. Dette lydighetspass som folk i Helse- og omsorgsdepartementet legger opp til, har vært planlagt av EU siden minst 2018 med ønsket implementering i 2022 og inneholder absolutt ingen omsorg.

Norge er politisk aktiv en del av EU, uansett hvilket motargument hva man som politiker velger å gi, hvorfor skulle forklaringen på strengt å følge EU sin politikk ellers være begrunnet? Hva skulle ellers være forklaring på ikke å ha en åpen og samfunns sunn norsk politikk? De som ikke kjenner til dette faktum ... er den generelle del av den norske befolkning! Det bør derfor gjøres alment kjent for norske borgere hvilke avtaler norske myndigheter har inngått og hva reelt som gjelder rundt dette . "Koronapass" har blitt forsøkt påtvunget oss under dekke av en "almenfarlig sykdom" og ble i første omgang lansert som noe som skulle gi "vaksinerte" adgang og nekte andre adgang.

En passerseddel som dette pass egentlig er, vil være uforenlig med likestilling og inkludering. Et pass medfører segregering, diskriminering og ekskludering, akkurat slik passlovene var under apartheid regimet i Sør-Afrika. Passet er derfor fullstendig inkompatibelt med de idealer vi i Norge påberoper oss omkring demokrati og grunnlovs bestemte menneskerettigheter, og forslaget er etter min klare overbevisning landsforræderi. Koronapass er derfor intet mindre enn en krigserklæring fra Helse- og omsorgsdepartementet mot den norske befolkning, og er etter helt samme konsept som Nazi Tyskland sitt Gesundheitspass fra 1930'erne. Sanksjoner slik disse er bare et krigsvåpen og rammer først og fremst de fattigste og mest utsatte. Historien må absolutt ikke gjenta seg.

Vi skal i al fremtid ha fri ferdsel i dette land. Jeg minner derfor om følgende fra Kongeriket Norges Grunnlov.

§ 93. ... utdrag ... Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskelig eller nedverdigende behandling.

§ 98. Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

§ 102. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

§ 106. Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der.

Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket.

Det er til dato ikke påvist at disse vaksine gen-preparater har noen sunn og gavnlig effekt, og dermed finnes det heller ingen sunnhetsmessig begrunnelse. Jo flere vaksinerte, jo mer smitte, jo fler innlagte og nå sist en overdødelighet av de vaksinerte (ref. FHI sine egne tall). Finnes det ingen nyttig begrunnelse innen helse, bør det heller ikke finnes hjemmel for koronasertifikat.

Departementet foreslår:

"en justering av ordlyden i den midlertidige forskriftshjemmelen for regler om koronasertifikat § 4A-2 andre ledd. Endringen skal presisere forholdet mellom § 4A-2 og lovens regler om smitteverntiltak, ved å tydeliggjøre skillet mellom avgrensning av smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat som dokumentasjon."

Dette over bekrefter blott at dette ikke har noe med helse/smittevern å gjøre. Det finnes ingen begrunnelse annet enn at regjeringen er med på et apparat som krever full overvåking og kontroll på ethvert individs bevegelser og andre handlinger og drive datahøsting. Altså totalitær nasjonalsosialistisk fascisme.

Dette over er helt i tråd med Finans rapport 2020 - Meld. St. 22 (2020–2021). "Data som ressurs — Datadrevet økonomi og innovasjon" (https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/meld.-st.-22-20192020/id2699066/?%20European%20policy%20and%20The%20economy)

Dette var en forslag, dersom det blir tatt til følge, ville transformere Norge til en apartheidstat og i generasjoner skape en uutholdelig land å leve i. Derfor må det være enhver representant og myndighets ansvarlige plikt at forkaste forslaget og følge den etiske, moralske og lovmessige vei, uansett hva partiledelsen enn måtte kreve. Alt annet er tiltak mot fascisme.

Norge er offisielt ikke med I EU, og det finnes ingen belegg i EØS samarbeidet for å gjennomføre slike inngripende tiltak mot den Norske befolkning når det aldri har vært påvist en sykdoms pandemi. Leser man ''Forlengelse av forordningen om EU's digitale Covid sertifikat ser man tydelig at EU bare strever mot er en global digital ID fengsel for befolkningen.

Dr. Cadegiani publiserte nettopp sin forsknings artikkel som viser bevisst vitenskapelig sabotasje utført av Pfizer.

Dr. Cadegiani avslører en forbløffende statistikk over antall skadede av vaksiner: 85 %.

Hvis det finnes en annen forklaring vil vi som befolking hellere enn gjerne lytte til myndighetene.

Lenke til artiklen: https://www.researchgate.net/publication/359246023_Pfizergate_20_-_Active_actions_against_competitive_anti-_COVID_drugs_The_case_of_the_anti-androgens

Leser man seneste offentliggjørelser fra den amerikanske medisin industri via FDA vil en oppdage Covid-19 fremdeles ikke er isolert og dokumentert i noen laboratorier overhode, men der imot nå bekreftet å være en ''in silico virus''. Altså blott en computer simulasjon! Argumenter på å innføre sanksjoner uansett grad i Covid-19 plandamien er hermed bekreftet å være laget på falsk grunnlag presset frem av private bedrifter og finansielle interesser ... og ikke i omsorg for folket slik det blir politisk fremlagt.

Forslaget må forkastes i sin helhet.