Høringssvar fra BindersInitiativet

Dato: 21.03.2022

Vi er imot forlengelse av hjemlene i smittevernloven § 4-3a og § 4-3 andre og tredje ledd som gir hjemmel for forskrifter om isolering, smittekarantene og om krav til oppholdssted i innreisekarantene.

Vi er også imot forlengelse av midlertidige hjemler i lov 2. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven).

Håndteringen av Covid-19 gjennom 2020-22 har vist en overdreven og uforholdsmessig bruk av inngripende tiltak som har rammet de fleste samfunnsområder. Etter kun noen måneder fra starten av epidemien viste erfaringene at viruset langt fra var så farlig som først antatt. Likevel fortsatte strenge og uforholdsmessig inngripende tiltak på tross av innsigelser fra mange vitenskapelige hold. Disse ble stort sett ignorert og karakterisert å være til fare for folkehelsen. Dermed opphørte det meste av balansert, vitenskapelig debatt og den uforholdsmessige håndteringen fortsatte.

Forlengelse og styrking av de foreslåtte lovhjemlende er kun innrettet på å legalisere inngrep fra offentlige myndigheter som egentlig er i strid med Norges grunnlov og/eller bidrar til å undergrave de individuelle rettighetene som er gitt i grunnloven og internasjonalt etablerte menneskerettigheter som Norge har gitt sin tilslutning til.

I tillegg gir forslagene til endrede lovhjemler regjeringen fullmakter til å iverksette tiltak som normalt kreves besluttet i et samlet Stortinget. Dette sammen med tidligere innførte midlertidige endringer i lovverket, er med på å forskyve balansen mellom den lovgivende og utøvende makt og på den måten en fare for maktfordelingsprinsippet og det parlamentariske demokrati. Demokratiet forvitres bit for bit hvor regjering og forvaltning til slutt kan agere helt uten kontroll fra landets lovgivende forsamling og den dømmende makt i domstolene.

Derfor et sterkt NEI til forlengede og styrkede lovhjemler.