Høringssvar fra Gunnar Svensen

Dato: 21.03.2022

Høringssvar vedrørende høring - forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien

Atter en gang må det stilles spørsmål om den korte høringsfrisen er et demokrati verdig.

Jeg sier nei til forlengelse av koronatiltakene.

Det er visstnok ikke på noe tidspunkt blitt fremlagt nødvendighets eller forholdsmessighetsvurderinger fra Regjeringen.

Alle offentlige inngrep krever forholdsmessighet og nødvendighets analyser for å være lovlige.

Det har visstnok heller aldri eksistert noe vitenskapelig grunnlag for at nedstegningstiltak eller karantenetiltak har hatt noen målbar effekt på smittespredning eller alvorlige sykdomsforløp av Covid-19.

Innreise karantene når smitten allerede er i landet omtales av FHI som «meningsløs».

Det var «omicronvarianten» av viruset som førte til løsningen på pandemien og ikke vaksinene. Norge har derfor brukt to år og store ressurser på nedstengning og vaksiner som ikke har fungert.

Grunnlaget som oppgis for å forlenge hjemlene oppgis å være samfunnsberedskap dersom Covid-19 viruset muterer og situasjonen endrer seg.

Denne argumentasjonen for å videreføre denne typen inngripende lover er i strid med prinsippene for rettsstaten og demokratiet og akkurat det mange advarte mot da reglene ble vedtatt. Nettopp det at man beholder helsebyråkratenes styringsrett over samfunnet på permanent basis selv etter at «krisen» er over.

Dersom koronaviruset eller et annet virus plutselig skulle «mutere» og bli ekstremt farlig så har regjeringen anledning til å gjøre nye vurderinger av situasjonen og på nytt vurdere bruk av smittevernsloven,

Det finnes ingen grunn til å videreføre reglene etter «føre var» prinsippet.
Til dette er lovverket alt for inngripende og det er heller ikke juridisk avklart om bruken av det er i henhold til grunnloven eller menneskerettighetene. Det må være regjeringens ansvar å dokumentere at smitteverntiltakene er effektive og at de ikke skader samfunnet mer enn de tjener det.
I tillegg må individers rettigheter ivaretas slik at en ikke innfører tiltak i forsøk på å beskytte samfunnet men taper frihet og demokrati.

Høringsforslaget må forkastes.