Høringssvar fra Marianne F

Dato: 21.03.2022

Det ikke lengre behov for tiltak av noen type, og det er ikke behov for forbehold om nye varianter. En normal, naturlig variant-utvikling går fra varianter som er mer farlige til mindre farlige, og fra varianter med normal smitteutbredelse til varianter med høyere smittsomhet. Dette er hva vi har sett med Omicron som siste ledd i SARS COV 2 virusets variantutvikling. Befolkningen begynner nå å bli immune mot viruset, og gruppeimmunitet er mulig hvis utviklingen får fortsette normalt og naturlig. Da blir man immun også overfor fremtidige varianter. Det var ikke behov for nedstengning av samfunnet på noe tidspunkt, og det er ikke argumentert på seriøst vitenskapelig grunnlag for at nedlukking, maskering av befolkningen, avstand eller isolasjon hadde noe rasjonale, og heller ikke at det har hatt virkning. Spesielt er tiltak overfor barn et helt og holden uvitenskapelig tiltak som ikke eier rasjonale.

Å forlenge muligheten for tiltak i tilfelle nye varianter og nye sykdomsbølger savner vitenskapelig fundert argumentasjon, og må forkastes som en nasjonal og internasjonal villfarelse, og det er på høy tid å komme tilbake til vitenskap og evidensbasert medisin, og vekk fra politikerbasert medisinsk praksis, som jo nå i ettertid har vist seg som en katastrofal utvikling, ikke bare vitenskapelig sett, men også juridisk, menneskerettslig og grunnlovsmessig.

Avlys resten av planene, dropp underkastelsen under den privateide organisasjonen WHO, og ikke minst, skrinlegg digital ID i alle former og fasonger idet det strider mot alt som er bygget opp av menneskelige, gode normer, retningslinjer og prinsipper i Norge og verden generelt. Det er ikke behov for forlengelse av noen bestemmelser, og jeg ber om at alle nye tiltak og muligheten for å innføre disse forkastes.

ALTSÅ:

ET RUNGENDE Nei !!!Forslaget må forkastes. Det bryter med vårt demokrati og Grunnloven, samt menneskerettighetene! Regjeringen kan ikke være bekjent av et sånt inhumant system.

Forlengelsen av hjemlene i smittevernloven § 4-3 A og § 4-3 andre og tredje ledd skal ikke under noen omstendigheter forlenges til 1. juli 2023. Årsaken er den soleklare at pandemien forårsaket av SARS-CoV-2 knapt eksisterer lenger, og begrunnelsen for å innføre koronasertifikat som dokumentasjon på covid-19 vaksinering er totalt uforholdsmessig relatert til til forskningsdata som er tilgjengelig i dag.

Både Pfizers rapport som nylig ble tvunget frem, beviser at det er direkte uetisk og grusomt å skulle påføre mennesker en tvang til å ta en sprøyte som er GENTERAPI for å kunne leve normalt! Et slikt framstøt gjennom lovforslag, hjemler og forskrifter strider mot så vel den norske Grunnloven som FN's Menneskerettighets erklæring.
En høring i forkant av forslag til lovendringer, ny hjemler og forskrifter, kan ikke baseres på uforutsigbarhet, kvalifisert gjetning og worse case scenario med fokus på hva som kan komme en gang i en ukjent framtid, men dokumentert medisinsk kunnskap innom immunologi og virologi, noe annet må forkastes. Fokus på dagens "vaksinasjons"status i befolkningen mot Covid-19, tilskrives beskyttelse mot framtidige mutasjoner av SARS-CoV-2 viruset. Hvor finnes medisinske dokumentasjoner for slike antagelser, som nå legges til grunn for den kommende lovendringen som vil medføre drakoniske inngrep i folkets personlige taushetsbelagte helsevalg?

Påstander om at isolering og smittekarantene har vært blant de viktigste og mest effektive tiltakene for å handtere pandemien, mangler helt virologiske og medisinake dokumentasjoner. Mutanten Omikron sprede seg uhemmet og lynraskt i befolkningen da den kom. Ingen tiltak stoppet smittespredningen! Både trippelvaksinerte og uvaksinerte ble smittet og syke.

FHI anbefaler forlengelse fram til 1. juli 2023, men kommer ikke med noen medisinske begrunnelser som underbygger disse anbefalingene. Fra et slikt perspektiv gjenstår bare det faktum at dette er POLITISK og ikke helsefaglig fundamentert, slik at det skal bli forenlig med EU's direktiv som skal tre i kraft 1. juli 2023, og har ingen ting med nordmenns folkehelse å gjøre. EU SKAL IKKE DIKTERE OSS!!!!!!!

I en høring må det være tydelige føringer hva hovedårsakene til lovendringene er beror på. Så lenge regjeringen ikke har tatt endelig stilling til hvilke forskriftshjemmel som eventuell skal forlenges, og hvor lenge disse skal forlenges, blir det nærmest som et hån mot befolkningen å sende ut et slikt høringsnotat. Hvis HOD virkelig og seriøst ønsker tilbakemeldingerfra velgerne/ befolkningen, må høringsnotatet være tydelig og begripelig for alle slik at det er mulig å ta stilling til hva som står i dokumentet.

04.03.2022 var svarfristen for høringen om forlengelse av smittevernloven og innføring av koronasertifikat som dokumentasjon på vaksinasjoner mot Covid-19. nå er Covid-19 klassifisert som en av alle de andre sesonginfluensa virusene i samfunnet. Smittevernloven gjelder for allmennfarlige smittsomme sykdommer, derfor er det uforståelig at myndighetene presser på for å få innført koronasertifikat. Dette er politisk initiert og har ingen ting med folkehelse og Covid-19 å gjøre. Folk flest har fattet det for lenge siden nå.

Hvor mange runder skal Departemetet gå for å få trumfet gjennom koronasertifikat i henhold til EUks direktiv som trer i kraft 1. juli 2023?

Sammenblandingen av smittevernloven og helseberedskapsloven oppleves meget uforholdsmessig i denne sammenhengen.

Disse midlertidige bestemmelsene i smittevernloven som har blitt forlenget to ganger, påstås her å ha gitt Kongen kompetanse til å gi forskrift om hvor og hvordan personer som reiser inn til Norge, skal gjennomføre karantene for å motvirke overføring av SARS-CoV-2. Hvilke vitenskapelige faktabaserte kunnskaper kan dokumenteres for å verifisere slike påstander?

Coronaviruset SARS-CoV-2 finnes ikke lenger i sin opprinnelige variant, men er mutert et ukjent antall ganger, og pr.dags dato klassifisert blant de årlige sesonginfluensa variantene.

Smittevernloven i den utformingen den har nå, skal ikke forlenges , men opphøre. Alle forsøk på via smutthull i diverse lovverk på å innføre koronasertifikat må stanses med øyeblikkelig virkning og den midlertidige smittevernloven som er nå skal prøves for domstolene.

Helseberedskapsloven må ha fokus på helseberedskap og ikke smittevern og sykdomsbekjempelse under pandemier.

Norge hadde en ferdig utarbeidet og godkjent pandemiplan i 2014, men ingen av de 2 regjeringene under pandemien har brukt dette verktøyet.

På høy tid at både Kongen, Stortinget, regjeringen og byråkratene som alle er en del av det politiske styringssystemet setter fokuset på befolkningens rettigheter gjennom lovgivning som faktisk er til gangn for folket og nasjonen. Dette mandatet har velgerne gitt myndighetene gjennom det parlamentariske styreformen Norge har.

Dette er direkte umoralsk og vil splitte befolkingen og påføre mange store lidelser, inkludert angst og depresjon. SÅ BARE SLUTT!