Høringssvar fra Nasjonalforeningen for folkhelsen

Dato: 18.03.2022

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som jobber med folkehelse, forskning på hjerte- og karsykdommer og demens, og er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Utbruddet av covid-19 er ikke lenger definert som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom. I en slik situasjon er det ikke lenger forholdsmessig å pålegge befolkningen isolasjons- og karanteneplikt. Samtidig er det ikke utelukket at en ny og farligere variant av koronaviruset kan komme, der vaksinering og/eller gjennomgått sykdom av andre virusvarianter har begrenset beskyttende effekt. Nasjonalforeningen mener at det er nødvendig å opprettholde beredskap dersom dette skulle oppstå, og støtter derfor forslag om å forlenge de midlertidige bestemmelsene i smittevernloven og helseberedskapsloven til 1. juli 2023, som beskrevet i høringsnotatet.

Smitteverntiltakene som trådte i kraft ved pandemiens utbrudd i 2020 medførte store, negative konsekvenser for personer med demens og deres pårørende. En rekke aktivitetstilbud stengte, noe som rammet særlig aleneboende personer med demens, og i etterkant har det også tatt tid før aktivitetene åpnet igjen. Sykehjem stengte for eller begrenset mulighet for besøkende, noe som bidro til økt isolasjon og ensomhet. Mange personer med demens opplevde en progresjon i sykdomsutvikling som konsekvens av tiltakene. I forbindelse med omikron-varianten har det igjen vært reduksjon i tilbud til personer med demens, i tillegg til bekymring knyttet til høyt fravær blant ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten som følge av sykdom, isolasjon og karantene.

Om det igjen skulle bil nødvendig å med strenge og inngripende smitteverntiltak, er det viktig at vi sikrer nødvendig aktivitet og sosial kontakt for personer med demens, samt tiltak for å sikre forsvarlig bemanning i helsetjenesten.

Med vennlig hilsen

Mina Gerhardsen

Generalsekretær