Høringssvar fra Jørn-Erik Ommang

Dato: 21.03.2022

Høringssvar:
NEI til « forlengelse av reglene om koronasertifikat»
NEI til innføring av koronasertifikat og denne endringen fordi konsekvensene om dette blir innført er tvangsvaksinering, isolering, tap av jobben, barna dine kan tvinges til å vaksineres, hindres i å reise. Dette gjelder også du som er vaksinert, men ikke tar boostere.

Helse- og omsorgsdepartementet bryter en rekke lovverk på flere punkter.
Tidlig behandling av kovid : Myndigheter og Helse- og omsorgsdepartementet har aktivt hindret leger og helsepersonell i å benytte de mange medisiner og tilskudd som er bevist å redusere kovid-sykdom og død med over 80 %. Å aktivt hindre behandling av syke under en «pandemi» er kriminelt og straffbart. Dette gjelder medisin slik som ivermectin, hydroksyklorokin og fabi flu. Det gjelder også tilskudd slik som D-vit, C-vit, sink, quercetin, nigella sativa.

Min lege har opplyst at han har fått skriftlig befaling om IKKE å behandle kovid-pasienter med ivermectin eller hydroksyklorokin.
Statens legemiddelverk gir ut feilaktig informasjon om hydroksyklorokin og kovid.

Bruk av remdesivir : Erna Solberg sto for et stort innkjøp av remdesivir selv etter at medisinen er bevist i tester å være meget farlig og dødelig. Helse- og omsorgsdepartementet er godt kjent med at remdesivir gir alvorlige og livstruende bivirkninger som langt overgår eventuelle farer fra influensaen betegnet kovid. Dette er straffbart.

Pandemi : Dette har siden mai/ juni 2020 IKKE vært noe pandemi. WHO endret definisjonen for hva som er pandemi. Antall reelt syke siden «pandemien» startet er mye lavere ved flere influensaperioder. Det var INGEN overdødelighet i Norge eller i verden i 2020. Dette er IKKE en pandemi og derved har Helse- og omsorgsdepartementet ikke lovhjemmel til å innføre «koronalovgivning». Siden mai / juni 2020 hatt vi IKKE hatt noen pandemi, men en endemi.

Friske personer uten symptomer smitter ikke. Dette er noe Drosten og WHO fremmet for å få opp antall såkalt «smittede». Dette er det store vitenskapelige studier som viser.

Å kalle dette «forlengelse av reglene om koronasertifikat» er ren løgn : Dette er IKKE kun en forlengelse av virketiden av bestemmelsene, men innføring av frihetsberøvende og totalitære lov-verktøy ovenfor den norske befolkning.
Videre, å kalle dette «Departementet foreslår også en justering av ordlyden.. « er så grovt og bevist villedende at høringsnotatet ikke har etisk og juridisk gyldighet, Det er IKKE en justering av ordlyden som legges frem, men innføring av totalitære bestemmelser som bryter med Norges Grunnlov og menneskerettighetene.

PCR : Test ved bruk av PCR kan IKKE si noe om personen er smittet eller kan smitte andre.
Da PCR-testen er totalt ubrukelig til å gi grunnlag for smitteverntiltak faller hele grunnlaget for korona-lovgivningen og koronasertifikatet sammen.
Helse- og omsorgsdepartementet har IKKE vitenskapelig, ei heller juridisk grunnlag for innføring av koronasertifikat basert på PCR-testing.
Helse- og omsorgsdepartementet kjenner godt til at PCR-testen er ubrukelig som påvisning av smitte og driver derved alvorlige straffbare handlinger på flere plan.
Dette er nå FAKTA og vitenskapelig begrunnet. Selv oppfinneren av PCR Kary Mullis ( «It doesn't tell you you're sick»), CDC og Fauci, samt flere hundre vitenskapsfolk har bekreftet at PCR-testen ikke kan påvise smittesituasjonen.
Corman-Drosten rapporten som ble innlevert tidsskriftet Euroserveillance 21 januar 2020, utgitt 22 januar og publisert 23 januar uten å være fagfellevurdert. Professor Drostens egen forskning og pcr-test, ble som eneste forskning og pcr-test i verden, levert WHO som igjen anbefalte denne world wide, Norge inkludert. Rapporten anbefalte å bruke 45 sykluser. Bruker man høyere enn 32 sykler er testen ubrukelig til noe som helst.

Domstolen Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa i Portugal, som den 11 november 2020 vedtok at pcr.testene var upålitelige og at de ikke kunne brukes til å pålegge folk karantene. Domstolen viser til en fagfellevurdert forskningsartikkel av Jaafar et al. 2020 og skriver:“Hvis noen blir testet av PCR som positive når en terskel på 35 sykluser eller høyere brukes (som er regelen i de fleste laboratorier i Europa og USA), er sannsynligheten for at personen blir smittet mindre enn 3%, og sannsynligheten at det nevnte resultatet er falskt positivt er 97%. ”

Folkhelsomyndigheten Sverige: "PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte."

«Vaksinene» er ikke vaksiner, men genmanipulerende medisin.
Helse- og omsorgsdepartementet er nå godt kjent med av injeksjonen ikke beskytter mot smitte og at injekserte personer smitter. Derfor har innføring av et koronasertifikat som skiller mellom injekserte personer og ikke injekserte personer inget vitenskapelig eller juridisk grunnlag.

Hele koronalovgivningen må kanselleres da den ikke har grunnlag i reelle fakta. Det er klart for oss og Helse- og omsorgsdepartementet at EU´s forsøk på innføring og forlengelse av totalitær «koronalovgivning» ikke har noe med helse å gjøre.
Helse- og omsorgsdepartementet og alle leger og helsepersonell som deltar i å fremme og sette disse injeksjoner bryter med Nuremberg-konvensjonen da de IKKE gir mottaker informasjon om innholdet i of farene ved å ta injeksjonene. Dette er en alvorlig straffbar handling.

Helse- og omsorgsdepartementet fremmer bruk av injeksjonen selv når produsentene nekter å opplyse hva som er i injeksjonene. Dette er ulovlig og medfører at innføring og bruk av koronasertifikatet baseres på straffbare og kriminelle handlinger og derved er ugyldig.

Helse- og omsorgsdepartementet kjenner godt til at injeksjonen skader de injeksertes imunsystem og gir en rekke livstruende bivirkninger. Basert på international oversikt over «vaksine» skader og død. bør Helse- og omsorgsdepartementet snarest STOPPE kovid-vaksinering i Norge og oppheve korona-lovgivning. Flere andre reelle vaksiner har blitt stoppet basert på mye lavere skade-tall enn vi har i dag.

Helse- og omsorgsdepartementet kjenner til at grafeen er funnet i alle typer covid-injeksjoner. Dette sammen med påvist nonoteknologi i injeksjonen gjør at injekserte normenn nå kan kobles opp mot 4G og 5G nettet.
Forberedelsene til å innføre vaksinepass har vært den offisielle planen fra EU siden 2018.

Selv etter tredje dose vil gyldigheten av dem være tidsbegrenset, du må ta «boosterdoser» for å opprettholde status som fullvaksinert. Sitat fra forslaget:“Av bestemmelsen følger at dersom det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift bestemme at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.»

Isolere de uvaksinerte, sitat: «Dersom et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom har oppstått, kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert, må oppholde seg innenfor bestemte områder, skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler, eller at de må ta nødvendige forholdsregler.»

Du kan miste jobben, sitat: «Det vil også bli nødvendig å vurdere hva som kan bli rettsvirkningene av å bli nektet adgang til arbeidsplassen på grunn av manglende koronasertifikat. Til det siste må det for eksempel tas stilling til om arbeidsgiver vil ha lønnsplikt for en uvaksinert arbeidstaker som nektes adgang til arbeidsplassen (og som ikke f.eks. kan arbeide hjemmefra) eller om arbeidstakeren vil måtte ha fri uten lønn. Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.»


KOMMENTARER til Høringsnotat Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat)

1 Hovedinnholdet i høringsnotatet
Helse- og omsorgsdepartementet skriver i høringsnotatet følgende :
«Vi må være forberedt på endret smittesituasjon og at det kan bli nødvendig å gjeninnføre strenge smitteverntiltak.»
- Dette er basert på smittesituasjon fremskaffet ved ubrukelig PCR-testing og har derfor inget grunnlag. Helse- og omsorgsdepartementet kan IKKE fortelle oss noen ting om smittesituasjonen i Norge basert på PCR-testing.
Ved endringslov 29. november 2021 ble virketiden forlenget til 1. juli 2022. Departementet mener det av beredskapshensyn er nødvendig å åpne for bruk av koronasertifikat også utover enn dette.
- «beredskapshensyn» er igjen basert på bruk av PCR-testing og departementet har derfor inget grunnlag til bedømmelse av beredskap og har derved INGEN vitenskapelig eller juridisk grunnlag for å åpne for bruk av koronasertifikat.
Koronasertifikat kan brukes som dokumentasjon i tilknytning til smitteverntiltak som skiller mellom persongrupper ut ifra vaksinasjonsstatus, gjennomgått covid-19 eller testresultat (differensierte smitteverntiltak).

Justeringen i ordlyden innebærer ikke en endring av gjeldende rett
- Dette er missvisende og ikke korrekt. Det innføres her grove frihetsberøvende tiltak uten sidestykke i norsk lovverk.

2.1 Innledning
«Sykdommen har forårsaket en helt ekstraordinær situasjon ..»
Dette er ikke korrekt. Sykdomen Kovid har medfør færre syke og færre døde enn ved flere tidligere influensaperioder. Det er tiltakene myndighetene har innført som har skapt « en helt ekstraordinær situasjon», IKKE sykdomen Kovid.

2.2 Hva er koronasertifikatet?
«Koronasertifikat har en teknisk gyldighet (utløpsdato) som på 90 dager.»
«Grunnen til at koronasertifikatet kun er teknisk gyldig 90 dager frem i tid, er for å unngå misbruk.»
Dette er usannhet, et data-sertifikat kan missbrukes om det er 1 måned, 9 måner eller 5 år gammelt.

«Denne datoen er bevegelig, og sørger for at sertifikatet vil det være gyldig i nye 90 dager.»
- Dette er uklart og bør presiseres. Alle vet at hensikten med koronasertifikatet er at Helse- og omsorgsdepartementet vil presse alle til å ta en ny injeksjon av det u-testede, u-kjente, genmodifiserende medisiner de mot bedre vitende kaller «vaksine»
Det er forskjell på hvor lenge sertifikatet er teknisk gyldig, og hva som gir et gyldig sertifikat.

Helse- og omsorgsdepartementet bør her legge inn hva som blir konsekvensen for koronasertifikatet når injeksjonen ikke lenger gir de fler-injekserte beskyttelse mot smitte og likestiller de med de uvaksinerte. Denne situasjonen har vi i dag og koronasertifikatet har INGE betydning ifm smitte og kan derfor ikke brukes til å forskjellsbehandle injekserte og ikke-injekserte.

På side 10 kan man lese følgende:
“Av bestemmelsen følger at dersom det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift bestemme at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.”
Dette er det inget vitenskapelig eller juridiske grunnlag for og bestemmelsen e grunnløs.

På side 11 beskrives hvordan myndighetene kan innføre nasjonalt koronasertifikat. Departementet har i andre ledd gitt myndighet til å gi forskrifter for hele eller deler av landet om bruk av koronasertifikat. I forbindelse med menneskerettighetene kontra smitteverntiltak vil sistnevnte kunne tildeles forrang, står det på side 12.
“Ulike smitteverntiltak vil etter omstendighetene gripe inn i borgernes rett til respekt for sitt privatliv, familieliv og hjem, for eksempel ved at de begrenser borgernes autonomi, muligheten til å utøve familieliv på tvers av landegrenser eller pleie sosiale relasjoner eller adgangen til å motta besøk i eget hjem. Avhengig av sertifikatenes bruksområde vil fortsatt opprettholdelse av smitteverntiltak overfor personer som ikke har koronasertifikat, kunne utgjøre inngrep i disse personenes rett til respekt for privatliv, familieliv og hjem.”
- Dette er totalitært og bestemmelsen må IKKE iverksettes.

På side 30 åpnes det for at uvaksinerte kan miste muligheten til å forsørge seg selv.: “Det vil også bli nødvendig å vurdere hva som kan bli rettsvirkningene av å bli nektet adgang til arbeidsplassen på grunn av manglende koronasertifikat. Til det siste må det for eksempel tas stilling til om arbeidsgiver vil ha lønnsplikt for en uvaksinert arbeidstaker som nektes adgang til arbeidsplassen (og som ikke f.eks. kan arbeide hjemmefra) eller om arbeidstakeren vil måtte ha fri uten lønn.
Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.”
PCR-test og «vaksine» gir IKKE grunnlag for slike totalitære forskjeller mellom injekserte og de ikke-injekserte.

Dette er innføring av et totalitært frihetberøvende kontroll system etter modell av det kinesiske social credit system og er ulovlig iht. Grunnlov og menneskerettslovene.
_______________________________

Doctors for Covid Ethics: An Interdisciplinary Symposium III - The Truth Shall Set You Free
https://www.ukcolumn.org/video/doctors-for-covid-ethics-an-interdisciplinary-symposium-iii-the-truth-shall-set-you-free