Høringssvar fra Jostein Bjerga

Dato: 04.03.2022

Høringssvar- forlengelse av adgangen til å innføre koronasertifikat

Jeg er sterk motstander av å innføre koronasertifikat i Norge under enhver omstendighet, og stiller meg sterkt undrende til forslaget om å kunne innføre koronapass som en del av framtidige smitteverntiltak.

Koronasertifikat må ikke innføres i Norge!

Dette begrunner jeg med følgende:

1. Åpning av samfunnet gjør koronasertifikat uaktuelt!

Innføring av et evt koronasertifikat må selvsagt være uaktuelt som følge av en nå har åpnet opp samfunnet igjen!?

2. Jegregering i samfunnet

Vaksinerte vil ved dette passet tydeligvis ha fordeler i samfunnet framfor uvaksinerte.

Vi har sett at vaksinene mot covid ikke har hatt den virkning som det ble hevdet i starten- bildet har endret seg underveis- vaksinen beskytter ikke mot smitte, dessverre.

Så lenge det har vist seg at vaksinerte er smittebærere på lik linje med uvaksinerte, er koronasertifikate helsemessig et unødvendig tiltak og helt uhensiktsmessig i så henseende.

En innføring av koronasertifikat vil uunngåelig måtte føre til segrerering og polarisering mellom samfunnsgrupper- dvs vaksinerte og uvaksinerte- og det kan da umulig være regjeringens plan å legge opp til noe slikt i Norge?? I så fall, hvorfor??

Så vidt jeg har forstått anbefaler ikke Folkehelseinstituttet dette sertifikatet, basert på helsefaglige vurderinger. Da kan man bare undre seg over hvorfor en vil beholde koronasertifikat i den såkalte verktøykassen. Det er lett å tenke at det da må være politisk motivert. Men en er på avveier i forhold til smittevernsloven, slik jeg kan oppfatte det.

3. Kontroll med befolkningen?

Siden koronapasset ikke vil ha smittevernende effekt, må en stille spørsmål med hvorfor det er blitt viktig å fortsatt ha dette i verktøykassen?

Det må ligge andre forklaringer bak denne påståtte nødvendigheten. Det er ikke så vanskelig å se at et slikt pass vil kunne gi myndighetene omfattende og inngripende kontroll med befolkningen.

Dette minner om trekk som vi kjenner igjen fra totalitære stater. Vår demokratiske og åpne nasjon er ikke tjent med en slik utvikling, og jeg advarer på det sterkeste mot å slå inn på en slik vei. Koronapasset passer ikke inn med våre demokratiske idealer, og må derfor unngås.

Jeg har ikke sett annen begrunnelse for passet enn smittevernshensyn- jeg savner bedre svar på påstått behov.

4. Uforholdsmessige konsekvenser i arbeidslivet.

Skal næringsinteresser være avgjørende for å kunne vedta innført koronapass? Vi har sett at bedrifter presset på økonomi har ønsket seg denne løsningen.

Og kommunene har fått anledning til å innføre passet. Det er en vei til at det også fort kan bli nasjonalt. Etter min oppfatning er dette en ganske utspekulert måte å innføre passet på. Dermed er det skapt usikkerhet både om når dette kan skje, og omkring selve denne saken.

Uvaksinerte/ folk med ikke-godkjent pass kan etter det jeg skjønner av forslaget i ytterste konsekvens bli utelukket fra arbeidslivet, miste lønn, og til og med miste jobben!

Hva er hensikten med å åpne opp for at arbeidsgivere kan foreta slike tiltak? Se forøvrig pnkt 1.

Dette er uakseptabelt!

Siden vi nå opplever at samfunnet åpner opp og epidemien svekkes, er åpenbart nødvendigheten slike tiltak uaktuell.

5. Koronasertifikat som dokumentasjon

Det vises til smittevernslovens §1-5- der det framgår at vaksineplikt må " framstå tjenlig etter en helhetsvurdering". Foreliggende forslag oppfattes som at det åpnes for å innføre koronasertifikat som et dokumentasjonskrav på å være tilstrekkelig beskyttet og vaksinert- og dermed blir koronasertifikatet ikke lenger bare et smitteverntiltak.

Dette medfører i så fall at vi får en vaksineplikt som ikke har basis i en "klar medisinsk begrunnelse" og som ikke er nødvendig ut fra smittevernshensyn. Har en til hensikt å omgå smittevernloven her? I så fall- hvorfor?

Det er forøvrig lett å se for seg at et koronasertifikat kan utvides til å gjelde på andre bruksområder enn smittevern- og med slike utsikter vil et sertifikat innebære uakseptabelt store inngrep i individets personlige liv og integritet, åpenbart til skade for individet.

Innføring fører til en sterk innskrenking av fundamentale menneskerettigheter.

Det vil virke diskriminerende i samfunnslivet, og dermed uakseptabelt.

6. Vaksinering er frivillig

Det har hele tiden vært hevdet fra styresmaktene at vaksinering er frivillig, samtidig som det fra øverste hold (statsministeren) har vært kraftige anmodninger om å ta vaksine (dvs. vis at du tar samfunnsanvar og viser hensyn til dine medmennesker..., gjør din borgerplikt, vær med på dugnaden…).

Koronasertifikatet vil nødvendigvis, om det skal innføres som en dokumentasjon på at en ikke er smittebærer eller syk, føre til at frivilligheten angripes, presset øker mot den som ikke er vaksinert- med stor fare for at valgfriheten forsvinner.

Å bestemme seg for å ikke la seg vaksinere, i dette tilfelle mot covid-19, har støtte i menneskerettighetene, grunnloven og pasientrettighetsloven.

Å ta vaksiner skal være på grunnlag av et velinformert valg, jf. Nürnbergkoden for god klinisk praksis. Det kan stilles spørsmål ved om de som har latt seg vaksinere så langt har fått tilstrekkelig informasjon om hva de utsetter seg for ved disse vaksinene- Pfizer har, etter det jeg har forstått, visst om skadefaren før vaksinen deres ble tilbudt markedet- men hvor mange ble informert om dette av norske helsemyndigheter?? Jeg her ikke registrert slik informasjon.

Koronapasset er et uegnet instrument i forhold til gjennomføring av et vaksineringsprogram basert på Nürnbergkodens prinsipp, og dermed altså helt unødvendig i så henseende.

Innføring av passet kan videre føre til utilbørlig vaksineringspress i befolkningen- en er derfor ikke tjent med en slik mekanisme.

7. Koronapasset medfører påfyllingsvaksiner

Koronasertifikatet utgår på dato med jevne mellomrom (halvårlig, årlig, kvartalsvis??), og for å opprettholde godkjenning må en derfor altså få vaksinepåfyll (booster).

Med andre ord vil det kunne bli mange som får status uvaksinert om dette ikke følges opp av den enkelte- og mange vil trolig oppleve press til påfyll for å oppnå godkjenning.

Det er dermed utsikter til livslange påfyllinger for å opprettholde godkjenning.

Spørsmålet blir: Er dette skikkelig utredet? Ønsker en at befolkningen skal inn i et slikt vaksineregime, når en pr. dato ikke kjenner konsekvensene av foreliggende vaksiner mht til skader på kort og lengre sikt?

Her vises til allerede foreliggende rapporter, bl.a. fra FHI om bivirkninger og skader fra mildere til alvorlig grad- ingen vet pr. dags dato om hva mer langsiktige konsekvenser vil bli av disse, fremdeles ikke godkjente, vaksinene. Varsomhet må utvises!

9. EU-tilpasning

Så vidt jeg har forstått har EU hatt planer om dette sertifikatet siden 2018, og at det skal innføres i 2022. Er det dette regjeringen arbeider for?

Må Norge følge EU i spørsmålet om koronapass? Vi er ikke medlemmer i EU! Følgelig er vår nasjon ikke bundet av hva EU bestemmer, og slik bør det forbli.

Å evt. hevde at vi er bundet gjennom EØS er vel ikke aktuelt i dette tilfelle.

Vil regjeringen virkelig følge EU`s planer og innføre passet på grunnlag av disse? Følgen må da bli at en innfører et vaksineregime med utgangspunkt i hvor mange doser/ dosefrekvens EU måtte forlange til enhver tid.

En slik plan/ tiltak oppfattes sterkt udemokratisk, og må avvises.

10. Koronapass i samband med utenlandsreiser

Koronapass kreves i andre land for å komme inn, og dermed vil vi som nordmenn ha behov for vaksinedokumentasjon/ helseattest på grensene.

Harmonisering med EUs helsepasskriterier utelukker visstnok koronasertifikat basert på negativ test. En stor gruppe vil bli rammet av en slik bestemmelse. Det må kunne finnes ordninger som også gir uvaksinerte med negativ test mulighet til å passere grensene.

_________________________________________________

Som en kan se, finner jeg intet positivt med innføring av koronasertifikat, og oppfordrer regjeringen på det sterkeste til å legge forslaget bort, for så aldri å hente det fram igjen!

Etter å ha sett på høringsnotatet, sitter en igjen med flere spørsmål enn svar, som indikerer at dersom saken ikke avvises i denne omgang, så må den i alle fall utredes nærmere før vedtak fattes.

Jeg reagerer forøvrig på at man i denne saken opererer med svært kort høringsfrist- det vanlige har vært 3 mndr.- så hvorfor dette hastverket???

Takk!

Med hilsen

Jostein Bjerga