Høringssvar fra Hjørdis Marie Eeg-Henriksen

Dato: 15.03.2022

Høringssvar:
Regjeringen Støre forsøker å forlenge den midlertidige smittevernloven som har satt grunnlov og vanlige rettsprinsipper til side i flere år. Ved å sette smittevernloven over grunnloven bryter regjeringen med fundamentale menneskerettigheter. Et prinsipp som regjeringen har benyttet er at de har latt kapasiteten i helsevesenet være styrende for iverksettelse av tiltak - nedstengninger. ​Nå etter flere år med pandemi kommer stadig rapporter over hvilke mentale og sosiale konsekvenser dissse tiltakene har hatt på barn og unge ikke minst.Tiltakene er ødeleggende for demokratiet og de økonomiske konsekvensene er fatale for lokalsamfunn men også verdensøkonomien. Det har aldri vært i noen tidligere pandemiplaner at samfunnet skal stenges ned slik det er gjennomført i denne pandemien verden over, - Resultatene er ødeleggende.Maktpolitikere må ikke få ha slike drakoniske virkemidler i verktøykassa si.
Dr juris Hans Petter Graver har så karakteristisk kalt dette for Smittevernstaten. Advokat Brynjar Østgård beskriver i sin kronikk i inngrep.no:​​
Smittevernstaten er en maktbase med uklare styringsstrukturer, uklare maktforhold, uklare prinsipper, mangel på forutsigbarhet, mangel på offentlighetens innsyn i grunnlaget for beslutningene, mangel på reell medvirkning fra politiske valgte organer (Stortinget), og hvor det temmelig diffuse begrepet og formålet «smittevern» er det førende prinsipp. Dette prinsipp trumfer alle andre hensyn og interesser, så vel private som offentlige. Smittevernstaten står for det motsatte av hva den demokratiske, liberale rettsstat står for.
EU bestemte allerede i 2018 at alle borgere skal ha et koronapass innen 2022 og det er derfor lett å skjønne hvilke motiver regjeringen har for de siste ukenes høringer (bl. a. koronapass). For at et demokrati skal være levende må politikerne lytte til sine velgere. Ikke alle ønsker et regime med tvangsvaksinering og koronapass for å kunne bevege seg ute og mellom land. Koronapasset kan ikke forstås annet enn at det er et elekronisk identifiasjonskort og vil i fremtiden kunne bli brukt som et kontrollverktøy for å regulere menneskenes bevegelser og adferd.
Dette er ikke et demokrati verdig, og det må settes en stopper for dette.