Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 494518

Dato: 20.03.2022

Min hovedinnsigelse til forslaget om videreføring til bruk av smittevernloven er at det ikke på noe tidspunkt har blitt fremlagt nødvendighets eller forholdsmessighetsvurderinger fra Regjeringen. Ut ifra helsemyndighetenes egne tall, fremstår Covid-19 som langt mindre farlig enn vanlig influensa, og viruset burde aldri ha hjemlet bruk av smittevernloven. –

Alle offentlige inngrep krever forholdsmessighet og nødvendighetsanalyser for å være lovlige, og uten dette vil det uansett være helt meningsløst å videreføre reglene.

Fra høringsbrevet:

«Isolering og smittekarantene har vært blant de viktigste og mest effektive tiltakene for å redusere kontakt mellom mennesker og dermed hindre smittespredning i samfunnet. Det har bidratt til å holde pandemien i Norge under kontroll»

Det har ikke på noe tidspunkt før, under eller etter pandemien eksistert noe vitenskapelig grunnlag for at nedstengningstiltak eller karantenetiltak har hatt noen målbar effekt på smittespredning eller alvorlige sykdomsforløp av Covid-19.

Innreisekarantene når smitten allerede er i landet omtales av FHI som «meningsløs».

Det er viktig å påpeke at det var «omikronvarianten» av viruset som førte til løsningen på pandemien og ikke vaksinene. At virus muterer til mindre farlige varianter er et velkjent virologisk fenomen. Norge har derfor brukt to år og store ressurser på nedstengning og vaksiner som ikke har fungert!

Hadde man beskyttet de sårbare og sluppet viruset fri, ville vi oppnådd akkurat samme resultat som i dag. – På noen få uker/måneder ville vi spart samfunnet for to år med svært skadelige nedstengninger og smittevernstiltak.

Grunnlaget som oppgis for å forlenge hjemlene oppgis å være samfunnsberedskap dersom Covid-19 viruset muterer og situasjonen endrer seg. Denne argumentasjonen for å videreføre denne typen inngripende lover er i strid med prinsippene for rettsstaten og demokratiet, og akkurat det som det ble advart mot da reglene ble vedtatt. Nettopp det at man beholder helsebyråkratenes styringsrett over samfunnet på permanent basis selv etter at «krisen» er over.

Dersom koronaviruset eller et hvilket som annet virus plutselig skulle «mutere» og bli ekstremt farlig, så har regjeringen anledning til å gjøre nye vurderinger av situasjonen, og på nytt vurdere bruk av smittevernloven.

Men per i dag er Covid-19 pandemien over, og det finnes ingen grunn til å videreføre reglene etter «føre var» -prinsippet. Det er umulig å kalle «omikron» for en allmenfarlig smittsom sykdom. Til dette er lovverket alt for inngripende, og det er heller ikke juridisk avklart om bruken av det er i henhold til grunnloven eller menneskerettighetene. Det som finnes av studier på de ulike smittevernstiltakene konkluderer med at de er lite effektive og har store kostnader for samfunnet.

For Norges innbyggere er det belastende å ha dette lovverket hengende over seg og vite at samfunnet når som helst kan bli nedstengt på nytt og at tiltak kan bli innført.

For næringslivet er det svært krevende å investere eller planlegge langsiktig drift når de vet at det når som helst igjen kan komme tiltak.

De to årene vi har hatt med nedstengningstiltak har kostet store summer og gått kraftig ut over den psykiske/fysiske folkehelsen. Tiltakene har også ført til splittelse av befolkningen og redusert tilliten til offentlige myndigheter hos en betydelig minoritet.

Det bør være en hovedprioritet for regjeringen å få mest mulig åpenhet rundt beslutningsprosesser og grunnlaget for håndteringen, for på denne måten å gjenopprette tilliten hos en stor andel av befolkningen.

Forslaget om å forlenge unntaksregimet enda et år må forkastes.