Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 361239

Dato: 19.03.2022

Etter to år med pandemi og tiltak verden over, har man nå kunnet konkludere at smittevernstiltak som karantene og isolering har hatt liten effekt på dødsfall som følge av covid-19. Flere tungtveiende studier og uttalelser fra fagpersoner konkluderer med dette.

Tiltakene gjennom de siste to årene har vært inngripende og svært krevende for enkeltmenneskers psykiske helse og økonomi, for barns læring og utvikling, for småbedrifters overlevelse og for sikring av arbeidsplasser. Belastningen av restriksjonene har langt overskredet fordelene. Dette fremheves av leger og forskere over hele verden.

I vurdering av behovet for viderføring av slike inngripende tiltak fokuserer Helse- og Omsorgsdepartementet på smitten og smittespredning og ikke på alvorligheten av sykdommen. Disse må ses i sammenheng. For et virus med lav dødelighet er smittespredning i seg selv ikke noe betydelig samfunnsproblem og restriksjoner som karantene og isolering er overgrep og frihetsberøvelse. Brudd på grunnleggende menneskerettigheter og grunnloven aksepteres ikke når de ikke kan forsvares utfra tungtveiende årsaker. Ikke på noe tidspunkt under pandemien har overgrepene mot det norske folk kunnet forsvares utifra et helseperspektiv.

Personlig erfaring med karantenehotell våren 2021 tilsier at dette tiltaket ikke baserer seg på hensyn til verken helse eller smitte. Etter å a reist gjennom to flyplasser og på to fly med strenge smittevernstiltak, avlagt to negative tester før avreise og en ved ankomst til Norge, så utgjorde karantenehotellet på Gardermoen den største risikoen for å bli smittet. Vi hadde dokumentasjon på godkjent bosted for å gjennomføre karantene i trygge omgivelser, men ble isteden eksponert daglig for potensielle smittebærere og smittekilder på et hotell som ikke ivaretok tilstrekkelig renhold. Realiteten av karantenehotell er at familier splittes, små barn blir adskilt fra sine omsorgspersoner, det tas ikke hensyn til enkeltindividers situasjon og helse. Situasjonen for oss opplevdes traumatisk og svært inngripende, og vi var ikke et enkeltstående tilfelle. Det er fullstendig uakseptabelt at en slik ordning skal gjeninnføres.

Gjennom hele pandemien har fokuset fra norske helsemyndigheter på forebygging av alvorlig sykdom vært fraværende, med unntak av vaksinering. Et viktig tiltak for håndtering av smitte og sykdomsforløp er fokus på sunn livsstil, riktig ernæring, tilskudd av viktige vitaminer og antioksidanter, samt fysisk aktivitet for å styrke kroppens immunforsvar. I tillegg blir det rapportert fra flere leger i Norge at myndighetene motarbeider tidlig behandling med trygge og veldokumenterte medisiner som kunne forhindret sykehusinnleggelser og dødsfall. I høringsnotatet er det slike tiltak fraværende.

De inngripende tiltakene om isolering, smittekarantene, reisekarantene, vaksinering og testing pålegges befolkningen som helhet og tar ikke hensyn til risikogrupper. Helsemyndighetene har visst gjennom hele pandemien at viruset i all hovedsak kun er dødelig for mennesker som allerede har overlevd gjennomsnittlig levealder, samt mennesker med opptil flere underliggende sykdommer. For normale friske mennesker har dette viruset ikke utgjort noen alvorlig trussel mot liv og helse. Likevel blir hele befolkningen påtvunget restriksjoner og hastegodkjente vaksiner som det nå blir fremlagt forskningsrapporter på at har hatt mange og alvorlige bivirkninger, ført til flere titalls tusen dødsfall, og burde, etter høyt ansette legers oppfatning, kun vært distribuert til personer med risiko for å utvikle alvorlig sykdom. Måten pandemien og smittevernet er håndtert på av myndighetene er uetisk og et svik mot det norske folk.

Jeg sier klart nei til videreføring av de midlertidige endringene i smittevernloven og helseberedskapsloven. Jeg noterer meg også den korte svarfristen i en tid der media oversvømmes av krigsnyheter og anser dette som et svikefullt forsøk på å få gjennomslag for diktatoriske kontrolltiltak. Dette har nå svekket min tillit til norske myndigheter ytterligere.