Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 117529

Dato: 08.03.2022

Jeg sier NEI TAKK til endring fra Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å forlenge hjemlene i smittevernloven § 4-3a og § 4-3 andre og tredje ledd som gir hjemmel for forskrifter om isolering, smittekarantene og om krav til oppholdssted i innreisekarantene. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår også å forlenge midlertidige hjemler i lov 2. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) §§ 5-2 andre ledd og 6-2 tredje ledd.