Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 108466

Dato: 04.03.2022

Høringsvar - Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien

Helse- og omsorgsdepartementet har for 3. gang sendt ut til høring forslag relatert til å forlenge hjemlene i smittevernloven § 4-3a og § 4-3 andre og tredje ledd som gir hjemmel for forskrifter om isolering, smittekarantene og om krav til oppholdssted i innreisekarantene.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å forlenge midlertidige hjemler i lov 2. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) §§ 5-2 andre ledd og 6-2 tredje ledd på tross av at det ikke finnes noen gyldig årsak til dette.

De gjentatte høringene oppfattes som misbruk og et ønske om å kunne beholde makt som ikke har vits seg til å være til samfunnets beste.

De midlertidige bestemmelsene burde forlengst vært opphevet, også før 1. juli 2022, men foreslås i dette høringsnotatet forlenget til 1. juli 2023.

Det påstås at bakgrunnen for forslaget er behovet for beredskap ved en eventuell forverring av situasjonen, og da må det stilles spørsmål til Departementets kompetanse på virus. I etterkant av pandemien har studier bevist at den svenske avgjørelsen om å holde samfunnet åpent var den rette. Innvirkningen på samfunnet har hatt katastrofale følger på næringsliv, jul tur og reiseliv, og befolkningens helse.

Dersom dere nå faktisk er bekymret må kapasitet på sykehus og til utdanning av helsepersonell bli agendaen, ikke stadige tilbakevendende søknader som undergraver samfunnet, og demokratiets beste.

Koronapandemien HAR vist seg å være uforutsigbar. Dette er kun fordi vi har måtte forholde oss til mandater og regler som er helt meningsløse.

Dokumenter som slippes av Pfizer, forteller om en høyere risiko ved vaksinering og et hemmelighold som ikke tjener noen helsemessig eller demokratiet i Norge. Det er 9 sider med bivirkninger vi fortsatt ikke kjenner rekkevidden av.

Viruset har hele tiden blitt mindre smitte farlig og virusvarianten «omikron» gir mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter, og påstanden om at det kan komme nye virusvarianter som vaksinene virker dårligere mot, har ikke hold.

Finnes det en ny plan om å slippe ut et labriatorievirus? Tilogmed om dette var tilfelle er det ikke folket som skal sperres inne, men de som får pusle med dette.

Det er ikke grunnlag for å ha en smittevernslov. Vi lever i et demokrati. Befolkningen viser om og om igjen, at den etterlever gjeldende regler og forstår gjensidig respekt og kan ivareta sin helse, bedre enn etatene og regjeringen selv.

Jeg ser på denne høringen som misbruk av makt, trenering og uttretting av en befolkning, der man gyver løs på befolkningens helse og samfunnets beste, istedenfor å ivareta den.

Isolering og smittekarantene har vært blant de dummeste tiltakene. Ingen ble testet etter karantenetid og man fikk beskjed om at man kunne vise positive for Covid i 3 måneder etter. Det har bidratt til å holde etatenes maktsyke ved like, kan det se ut til. Hverken innreisekarantene eller andre tiltak har effekt. Håndhygiene, vask av tøy, god gjennomlufting og renhold derimot har vært ekstremt effektivt. Det er bekymringsfullt at Departementet ikke har bedre kunnskap og her vil forenkle egen tilgang til misbruk av makt som vil skade samfunnet og ikke har annet ålegge frem.

Høringen viser at smittevernloven må oppheves med øyeblikkelig virkning nå dette viser hvilket misbruk av høringens verdi og manglende respekt og opprettholdelse dette fører til.

smittevernsloven, coronapass og alle mandater rundt Covid må oppheves og skrotes for fremtiden.