Høringssvar fra Marthe Frøysadal

Dato: 17.03.2022

Jeg er 100 % enig med Roger Dyrøy og hans høringssvar og velger derfor å la hans svar også representere mitt svar:

"Nei til unødvendige og grunnlovsstridige endringer i Smittevernloven og Helseberedskapsloven.

For det første er høringsfristen ulovlig kort, men endringen forsøkes gjennomført samtidig som det pågår en konflikt som truer Europas sikkerhet.

I tillegg er det grunn til å spørre om helseministeren er har rådført seg med fagmiljøene om saken?

§ 1-1.Lovens formål og virkemidler

Formålet med loven er å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp, helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid.

Endringen/forlengelsen fremstår i beste fall som en overreaksjon. Det virker stadig mer som om Regjeringen ønsker å endre lover og regler for karre til seg fullmakter som de normalt sett i fredstid ikke har.

Endringsforslaget i Smittevernloven baserer seg utelukkende på en PCR-test som er høyst omdiskutert. Selv oppfinneren Kary Mullis (også Nobelspris-vinner) har advart mot bruken av testen til annet enn forskningsformål.

Overgrep har funnet sted mer enn en gang de siste to årene, noe undertegnede selv har vært vitne til. Det finnes ingen reell klagemulighet, eller måte å stille overgriperne til ansvar når de følger ordre iht. testregimet. Det er ingen grunn til å tro at det ikke vil gjenta seg på sykehjem hvor de gamle bor, de som ikke protesterer, men aksepterer det som blir presentert. Kall det samtykkekompetanse eller informert samtykke, men mange av de gamle har ikke internett, og er et lett bytte for ivrige leger eller helsepersonell som ofte utfører overgrepene iht. ordre. Vi blir overlatt til å stole på helsepersonellets dømmekraft, og godvilje, det er ikke greit.

PCR-test med pinne er voldtekt per definisjon, da det penetrerer kroppen til annen person uten informert samtykke. Mørketallene er sannsynligvis store.

Hvilke konsekvenser lovforslaget vil ha er fremdeles et åpent spørsmål, men å gi staten så mye makt fremstår som et potensielt overgrep. Særlig sett i lys av tidligere håndtering, men ikke minst andre lands voldsomme inngrep i personlig frihet, mot egen befolkning.

Eksisterende lovverk er tilstrekkelig for å ivareta lovens Formål om å verne befolkningens liv og helse samt nødvendig helsehjelp. Bevegelsesfrihet er en grunnlovsfestet rett alle norske borgere har, og kan ikke reguleres bort på bakgrunn av en spekulativ/usikker testmetode. Inngrepene er ikke er forholdsmessig, særlig med tanke på det som i dag er definert som et virus på lik linje med influensa, og utgjør en lavere risiko for befolkningen.

I tillegg fremstår forslaget noe underlig når man allerede har restriksjoner på rimelige medikamenter som er effektive mot virus som SARS-CoV-2. Fagmyndighetene har hatt god tid på å tilrettelegge for innkjøp og effektivisering av distribusjon. Likevel opplever folk som har fått påvist sykdommen COVID-19, at Helsedirektoratet overprøver legenes faglige vurdering, noe som hindrer tidlig behandling og utsetter sykdomsforløpet. I verste fall må pasienter med relativt milde symptomer innlegges på sykehus som følge av byråkratiet.

Forslaget må forkastes dersom Regjeringen skal ha noe som helst troverdighet."