Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 340866

Dato: 19.03.2022

Nei, dette må for all del ikkje bli vedtatt. Dette gir myndighetene for stor makt til å gripe inn i folks liv, og folks rett til å ta sjølvstendige valg fordi ein kan risikere å verta straffa om ein velger å gjere anna enn det som myndighetene vil me skal gjere. Kva slags samfunn er det?

Det er knapt med intensivsjukeplasser i dette landet. Kva med å styrke denne i staden? Folk betaler skatt og bør få dei helsetenestene dei betaler for