Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 443018

Dato: 20.03.2022

Foreslåtte endringer i høringsnotatet bør IKKE vedtas eller aksepteres. Forslaget bryter med Grunnloven, internasjonale menneskerettighetskonvensjoner (EMK) og nasjonal lovgivning generelt.

Tiltak som har blitt iverksatt mot covid-19 er svært inngripende i det man skulle tro er og bør være grunnleggende rettigheter. Tiltakene kan også virke å ha vært iverksatt på svakt faglig grunnlag. Det kan virke som det har vært en manglende interesse for å evaluere tiltak underveis, slik at tiltak ble opprettholdt lenger enn det var grunnlag for.

Jo mer utstrakt bruk av et sertifikat, dess større inngripen gjør den i menneskerettighetene, og individets evne til å ta egne helsemessige vurderinger.

Koronasertifikatet griper rett og slett inn i retten til privatliv, tanke-, samvittighets- og religionsfriheten og forsamlings- og foreningsfriheten og fører til forskjellsbehandling og diskriminering. En slik umyndiggjøring av individets egen helse vurdering og livsstil er uakseptabelt.

Høringsnotatet fremmer muligheten til å:

- tvangsvaksinere med vaksiner som er godkjent etter hasteprosedyre

- nekte uvaksinerte samvær med andre mennesker

- internere uvaksinerte, dvs de må oppholde seg innenfor bestemte område

- nekte uvaksinerte tilgang til arbeidsplassen

- nekte uvaksinerte lønn

- si opp eller avskjedige uvaksinerte

- nekte uvaksinerte adgang til helseinstitusjoner, fengsler m.v.

- nekte uvaksinerte adgang til tros- og livsynssamlinger

- forlenge legitimasjonsplikt for alle borgere og dermed bryte med retten til å ferdes anonymt og fritt

Dette er skremmende, foreslåtte hjemler for inngrep på nye områder og forlengelse av koronasertifikatet bør ikke vedtas, men forkastes. Det gjelder også hjemler på OVERNASJONALT nivå, hvor beslutningsprosessene har mindre tilknytning til lokale forhold og hvor beslutningene i mindre grad har demokratisk legitimitet.

Særlig i lys av de mange bivirkninger vaksinering har, holdt opp mot den beskjedne virkningen vaksine har for å motvirke smitte i befolkningen, er det forkastelig at myndighetenes tiltak bygger på ordninger som gir grunnlag for å skille mellom vaksinerte og uvaksinerte.

Selv i en situasjon der vaksinen hadde hatt større effekt, bør det fortsatt ikke godkjennes et slikt tiltak, en slik umyndiggjøring av egne helse valg. Skulle det også vurderes et forbud eller tiltak mot røyking, alkohol, ekstrem sport etc?

Det har vært en omfattende sensur og tåkelegging av statistikk og tilbakeholdelse av viktige helsefremmende metoder og fordelene med naturlig immunitet. Fortsatt idag likestilles ikke naturlig immunitet med fullvaksinert, tiltros for det vi vet og som også forskning bekrefter. Det er svært uheldig at det ikke settes mer fokus på informasjon omkring styrking av naturlig immunforsvaret gjennom helsefremmende tiltak og livsstil, og mindre inngripende medikamenter.

Det er rett og slett grunnlag for sterk bekymring for at innføringen av for vide hjemmelsgrunnlag medfører risiko for myndighetsmisbruk og brudd på grunnleggende rettigheter. Derfor bør vi motsette oss vedtakelsen av forslaget.