Høringssvar fra Anne-Heidi Hope

Dato: 20.03.2022

Jeg ønsker ikke at de nevnte hjemler forlenges, da disse ikke er medisinskfaglig begrunnet.