Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 21.03.2022

Svartype: Med merknad

Eg seier NEI til forlenging av Koronatiltaka og alt lovverk som det fører med seg. Dei er grunnlovsstridige, menneskerettsstridige, bryt Nürnbergkodeksen og Helsinkideklarasjonen.