Høringssvar fra Kari Bukve

Dato: 08.03.2022

Vedrørende forlenging av midlertidige forskriftshjemler i smittevernsloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

Ser det som uheldig at midlertidige forskriftshjemler blir forlenget,spesielt med hensyn til at nevnte forskriftshjemler åpner opp for inngripen i den enkeltes privatsfære og påvirker den enkeltes rett til fri bevegelse. Foreslår at regjeringen åpner opp for å heller lage et nytt lovforslag gjeldende generell pandemi beredskap, der en samler og ser på erfaringer som er gjort under denne pandemien. Regjeringen burde i dette også se på hvordan Norge selv kan produsere eget utstyr,vaksiner og medisin, som en del av denne beredskapen. Det er også behov for en grundig avklaring om skillelinjer mellom politiske og helsefaglige begrunnede vedtak spesielt når det gjelder bevegelsesfrihet. Sykehuskapasitet og personell burde også være med i denne vurderingen.