Høringssvar fra Per Kristian Roghell

Dato: 11.03.2022

Vedrørende forlenging av de midlertidige forskriftshjemlene i smittevernloven og helseberedskapsloven. Regjeringen foreslår å forlenge koronahjemlene med ytterligere ett år, fram til 1. juli 2023. Hjemlene trådte i kraft første gang i 2020.

De "midletidge" forskriftene var hastig og dårlig forberedt i utgangspunktet. Når de nå foreslås forlenget med ytterligere ett år, minner det mer om en permanent ordning, Det er svært betenkelig å forlenge koronaregimet fram til 1. juli 2023. Det ligger åpenbart i dagen at en slik forlengelse ville kunne gjøre smittevernstaten permanent på bekostning av retsstaten og grunnleggendde demokratiske rettigheter.

Samtidig forbereder WHO en "internasjonal avtale om forebygging og kontroll av pandemier." (Se vedlegg). Denne skal være bindende i forhold til folkeretten. Det er så godt som ingen offentlig informasjon om disse planene. Påskuddet er at det internasjonale samfunnet må være bedre forberedt på mulige framtidige epidemier gjennom å etablere en internasjonal koordinert kontroll.

I praksis betyr dette en avskaffelse av nasjonalstatens myndighet på disse områder med mulige tap av grunnleggende juridiske og sosiale rettigheter. Dette må forstås som en globalisering som undergraver demokratiet og nasjonalstaten.

Midletidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien må ikke forlenges.

Vedlegg