Høringssvar fra Andrea Jacobsen

Dato: 19.03.2022

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette

Enhver midlertig lovendring som innføres for å hanskes med en akuttsituasjon skal være nettopp det. Midlertidig.

Når akuttsituasjonen er over skal lovendringen oppheves.

Når den midlertidige lovendringen innebærer stor inngripen i folks frihet og grunnlovsfestede rettigheter er det ekstra viktig at den kun brukes i en akuttsituasjon der det foreligget et reellt og beviselig behov.

Frykt for at en tilsvarende akutt situasjon kanskje skal oppstå en gang i fremtiden er i seg selv ikke godt nok juridisk grunnlag, verken for å innføre eller forlenge en slik lov.

Enhver slik forlengelse vil i praksis være et overgrep fra myndighetene, mot de som måtte berøres av den, og et brudd på folkets grunnleggende rettigheter.