Høringssvar fra Legeforeningen

Dato: 21.03.2022

Innledning

Det vises til høringsbrev av 4. mars 2022 om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven § 4-3a og § 4-2 andre og tredje ledd, samt midlertidige hjemler i helseberedskapslovens § 5-2 andre ledd og § 6-2 tredje ledd.

De gjeldende hjemlene oppheves den 1. juli 2022, men foreslås i denne høringen å forlenges til 1. juli 2023. Forslaget er begrunnet i behov for beredskap ved en eventuell forverring av pandemisituasjonen.

Legeforeningen har på grunn av den korte fristen behandlet saken administrativt.

Legeforeningens vurdering

Forskriftshjemlene etter smittevernloven gir mulighet for å vedta forskrifter om isolering, smittekarantene og krav om oppholdssted i innreisekarantene. Forslagene gjelder videreføring av forskriftshjemler, dvs adgangen til å vedta forskrifter dersom situasjonen krever det og øvrige grunnleggende vilkår i loven er oppfylt, herunder at Covid-19 fremdeles er å anse som en allmennfarlig sykdom.

Hjemlene i helseberedskapsloven gir mulighet til å videreføre bestemmelser om adgang til å fastsette unntak fra gjeldende lovgivning om medisinsk utstyr og personlig verneutstyr.

Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har gitt tilrådning om en forlengelse av disse bestemmelsene, dette med utgangspunkt i et behov for beredskap i en situasjon med usikkerhet knyttet til utviklingen av covid-19 pandemien.

Legeforeningen ser at det kan være nødvendig å videreføre de omtalte hjemler. Dette med en forutsetning om at eventuelle inngripende tiltak kun innføres dersom det er medisinfaglig begrunnet, at det ikke varer lenger enn det må ut fra formålet og etter en helhetsvurdering synes nødvendig. Legeforeningen støtter imidlertid departementet i at det må vurderes i hvilken grad, og på hvilke områder, det kan være mer hensiktsmessig med mer permanente hjemler for håndtering av allmennfarlige smittsom sykdom.

Med hilsen
Den norske legeforening
Jus- og arbeidsliv


Siri Skumlien Hanne Riise-Hanssen

Generalsekretær Seksjonssjef/advokat

Dokumentet er godkjent elektronisk