Høringssvar fra Bergen kommune

Dato: 17.03.2022

Byrådet i Bergen behandlet saken i møtet 17.03.2022 sak 1078/22 og fattet følgende vedtak:Byrådet avgir høringsuttalelse til «Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien» slik den fremkommer av byrådens forslag.

Bergen kommunes høringsuttalelse:

Bergen kommune vil påpeke at det skal mye til for at gjeninnføring av tiltak vil være forholdsmessig, og mener at den ekstraordinære hjemmelen for forskrifter om isolering, smittekarantene og om krav til oppholdssted i innreisekarantene ikke bør forlenges.

Behovet for å gjeninnføre inngripende tiltak på disse områdene er lite sannsynlig ettersom befolkningen er godt beskyttet gjennom vaksinering, og det skal stadig mer til for at gjeninnføring av tiltak vil være forholdsmessig. Ved forventet utvikling av pandemien vil sykdomsbyrden i befolkningen nå være avtagende, selv om en liten andel av befolkningen har valgt å ta personlig risiko ved å ikke følge anbefalingene om vaksinasjon. Eventuelle nye tiltak må forventes å møte stor motstand i befolkningen, noe som vil kunne ha betydning for etterlevelsen av tiltakene.

Samfunnet har blitt utsatt for sterke restriksjoner over de siste to årene. I denne perioden har en stor andel av befolkningen fått betydelig grad av immunitet mot alvorlig sykdom via vaksine og tidligere smitte. Bergen kommune vil påpeke at det er et nasjonalt ansvar at det opparbeides tilstrekkelig intensivkapasitet i helseforetakene til at samfunnet kan fungere mest mulig normalt i møte med utbrudd av smittsomme sykdommer.