Høringssvar fra Kaj Strømmen

Dato: 21.03.2022

Jeg kan ikke se at finnes noen argumenter for å forlenge "midlertidige forskrifshjemler" for å håndtere "korona-pandemien". Før 12 mars 2020, da Norges regjering/våre helsemyndigheter innførte lockdown og stengte ned landet for å bekjempe SARS C2 også kalt corona, SÅ hadde alle lands smittevernmyndigheter en felles forståelse av hvordan vi møter og håndterer et sykdomsutbrudd med smittefare. Nemlig, følgende; 1. Skjerme og beskytte de eldre (over 60) og de i ulike risikogruppe. 2. Forøvrig så må den øvrige befolkningen leve livene sine som vanlig. Det vil si at utdanningsinstitusjoner (skole/barnehage), arbeidsplasser holdes åpne, som vanlig. 3. Da vil flokkimmunitet, dvs ca 70% av befolkningen gjennomgår influensasykdom, oppnåes i løpet av de 2-3 månedene en sesonginfluensaperiode normalt varer. Er det noe de 2 siste årene har vist oss, så er det AT ingen av de over 80 ulike "midlertidige forskriftshjemlene", som eks vis avstand, munnbind, isolering/karantene, har hatt noen smittereduserende effekt i de ulike periodene disse hjemlene har vært tatt i bruk. Det har bla FHI og Legemiddelverket erkjent i sin evaluering av noen av de ulike tiltakene. Når det i tillegg har vist seg at de nødgodkjente mRNA medisinene, som ble tatt i bruk desember -20, hverken hindret at en ble smittet, eller smittet andre, så er min klare oppfatning at våre myndigheter må gå tilbake til "gammel" håndtering av hvordan vi møter, og kommer ut av de årlige (novembermars) utbrudd av ulike virusvarianter. 1Hvis man går går på offentlige Canadiske nettsider ser man også at denne medisineringen har vært en kjempetragedie. Som beskrevet i de 3 ovenfornevnte punkter. Avslutningsvis vil jeg understreke kravene til hva som gjør det hensiktsmessig å innføre/videreføre hjemler/tiltak overfor et lands befolkning: "Fordelene/gevinstene av hjemlene/tiltaken må overstige ulempene av de samme hjemlene/tiltakene. Både på det menneskelige plan (eks vis: psykiske lidelser) og det økonomiske plan (eks vis: tap av arbeidsplasser) For å si det forsiktig, så har ULEMPENE ved de ulike tiltakene våre myndigheter har benyttet seg av i løpet av de siste 2 år, langt overskredet eventuelle FORDELER av de samme. Konklusjon: Jeg ønsker IKKE at våre myndigheter skal få muligheten til å få videreført sine "midlertidige forskriftshjemler", og at denne muligheten opphører fra og med juli 2022. Da kan Norge igjen styres etter Norges grunnlov, som der det heter at enhver norsk borger har lov til å ferdes hvor han/ hun vil i landet.