Høringssvar fra Jan Ole Bjørnholt

Dato: 21.03.2022

HER GIS ET BEGRUNNET NEI TIL AT UNNTAKSHJEMLENE FOR HÅNDTERING AV KORONAPANDEMIEN VIDERFØRES

<Høring - forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien>

Høringsfrist 21.03.2022

Høringsfrist på tre uker står ikke i forhold til alvorlighetsgraden på det som ligger tilgjengelig for myndighetene å iverksette mot befolkningen.

Vi er nå i sluttfasen av det som ble definert å være en pandemi. Også kjent under navnet covid-19. Det er innledningsvis nødvendig å se litt nærmere på selve pandemibegrepet.

Grunnlaget for å kunne definere en smittsom sykdom som pandemi er vesentlig endret.

Dette ble gjort av WHO i 2009. Rett før den såkalte svineinfluensaen. Tilfeldig?

Her kommer et vitneutsagn fra en med 30 års erfaring fra tvungent psykisk helsevern.

«Hele det norske folket skal nå få kjenne på det jeg har kjent på av tvang i 30 år», sier en med 40 års fartstid innen norsk psykisk helsevern.

«Tvangsmedisinering og vaksinering, innestegning og isolat. Nå har det norske folk fått kjenne litt på overformynderiet og overgrep, slik jeg har gjennom 30 år. Forskjellen er at dere har måttet sitte i isolasjon hjemme, og jeg på institusjon. Stopper dere ikke dette høringsforslaget er jeg redd det vil ramme det norske folk enda hardere. Siden mange allerede er psykisk slitne etter frykt og usikkerhet knyttet til arbeid, privatliv m mer. Vi vet mange vil bli sykere av tiltakene helseetaten nå vil kunne styre den norske stat gjennom.

Jeg advarer dere! Myndighetene må ikke få denne høringen gjennom. Da er demokratiet og den trygge modellen, sosialdemokratiet, dere har levd i fullstendig ødelagt.

Som i den legendariske filmen Gjøkeredet med Jack Nicholson i hovedrollen står behandlerene og administrasjon, les overgriperene, og overformynderiet nå i kø. Klare til å øve sin makt og misbruke den overfor det norske folk. Legemiddelindustrien sammen med den Norske regjering og Stortinget, om de velger å vedta forslaget, viser sin forrakt mot folket og demokratiet. Statsterrorisme i praksis kan bli resultatet. Med vilkårlig reaksjon på manipulerte tall. Slik vi har sett over to år nå.

Norge må ikke bli et stort psykriatisk sykehus- lukket avdeling anno 2022».

Smittevernsdiktaturet.

Vi kan ikke la smittevernsdiktaturet forlenges.

Regjeringen ønsker åpenlyst å innføre isolering og tvangsvaksinering. Sammen med vaksinepass for Norges befolkning. Det kan vi ikke tillate.

Vi kan ikke ha det slik vi har hatt det. Ved at pressekonferanser med bingo på smittetall blir markøren som stenger Norge ned.

Folket er blitt «låst» inne i sine hjem. Uten mulighet til å få gå på jobb, delta sosialt, eller reise på hytta.

Dette basert på post-marketing overvåkingsdata/algoritmestyrt kunnskapsgrunnlag. Fremfor faktabasert forskningsdata, jmf asymptomatisk smitte( ikke faktabasert gjennom forskning men brukt som argument fra myndighetene.

Friske mennesker er blitt mistenkeliggjort og sykeliggjort med personlige og økonomiske konsekvenser.

Tilbake til pandemien.

Kort fortalt gikk omdefineringen ut på å senke farlighetsgrensen betraktelig for å kunne klassifisere en smittsom sykdom som en pandemi.

Er det så viktig?

Ja, for med pandemistatus kan de nedfelte lover og prinsipper knyttet til et lands demokratiske styrings - og vedtaksformer settes til side fra et overnasjonalt organ, som feks. WHO eller EU.

Man mister dermed nasjonal styringsrett.

Det gir åpning for misbruk. Hvilket i seg er farlig og svekker vårt demokrati, om noen utnytter dette spillerommet for helt andre enn medisinske årsaker.

Faren for at vår Grunnlov og menneskerettigheter

tilsidesettes er overhengende stor med inngripende lovverk.

Tilsidesettelse av viktige prinsipper for individets suverenitet og frihet fremmes nå av sittende regjering. For heretter å skulle administreres på departementsnivå under påvirkning av WHO, Cepi, FN, Legemiddelverket, Folkehelseinstituttet og legemiddelindustrien. Sistnevnte har her fått en for (farlig) stor påvirkningsplass ved beslutningsbordet. Deri ligger en åpenbar mulighet for å fremme egeninteresser. Utifra kommersielle, ikke medisinske parametere. Rett og slett sjokkerende.

Vi har sett det på TV og pressekonferanser hvor politikere bruker verbale ordspill, som trigger den norske befolkningen til lydighet uten faglig konsensus fra politikerene.

Den sittende regjering vil med dette høringsforslaget gi seg selv nærmest blankofullmakt i å innføre tvangstiltak. Dermed, som vi har fått kjenne på kroppen alle, bli et kontroll- og reguleringsregime. På linje med det vi ellers definerer å eksistere kun hos totalitære stater.

Ja, vi sier nettopp det for å få deg til å tenke deg om. Tenke over hva dette i realiteten innebærer for deg og dine.

Det innebærer en mulighet for samfunnskontroll over enkeltindivider, grupper og foreninger. Med innføring av restriksjoner og forbud uten diskusjoner.

Ufravikelige, utfra en overordnet målsetting.

Er dette noe det norske folk ber om?

Har vi bedt EU og WHO å pålegge oss og andre stater en global standardisering av dette nye helseregimet?

Indirekte ja, men hvordan da?

CEPI og WHO har lagt til grunn fremtidig vaksinering. Samtidig som de nå vil ha makten til å definere pandemi og tiltak.

Her gis det for stort spillerom til dem som har sin egen agenda.

Skremmende!

Det kan nå fattes et vedtak i WHO på når man etter den nye definisjonen av pandemi, binder landene til beslutningene.

Beslutningene tas da ikke lenger av den enkelte nasjon, nært folket.

Da kan, slik vi har sett i Canada, Østerrike og flere europeiske land, regjeringen fritt innføre tvang og tiltak helt uten vektet relevans mot samfunnet.

Dette vil kunne omfatte tvangsvaksine, ferdsel, handel, arbeid, skole, fritid, fredelige demonstrasjoner og opponenter med mer.

Ingen begrensning.

Vi har sett og ser det skje,

i Norge og andre land.

Helt utrolig!

Det bør vekke mer enn vaksineskepsis.

Det bør vekke mer frykt for samfunnsmessige konsekvenser, enn det sykdomsmessige.

Siden dette rammer og forgifter vår demokratiske kjerne.

Med mulig dødelig utgang for demokratiet.

Dødeligheten av <covid pandemien> ble på nivå med en vanlig sesonginfluensa.

Bør myndighetene kunne stenge demokratiet og innføre pandemi tiltak på et så svakt og medisinsk udefinert grunnlag?

Våre demokratier er nå truet og infisert av en politisk fortærende prosess.

Medisinen mot denne aggressive politiske infeksjonen vårt Norge nå utsettes for, er å stanse dette i å kunne utvikle seg videre. Vi må få en avklaring på hvordan dette har kunnet skje.

Vi må ta klart avstand fra, og si nei til hele dette høringsforslaget.

Befolkningen, både barn, eldre og voksne har betalt en altfor høy pris under denne nedstengningen.

Nå må det være nok!

Folket må reise seg!

«Vi opplever at de psykiske vanskene til elever som var henvist før pandemien, har forverret seg sier fagfolk!«

Den totale belastningen befolkningen har gjennomgått i to år er ikke avklart. Følgekonsekvensene vil både på individ og samfunnsnivå ha en altfor stor pris. Her springer politikere fra sitt ansvar og viderefører tilknytninger til totalitære beslutningsorgan for fremtiden.

Uten «angreknapp»!

Når regjeringen opptrer som folkefiende, vel vitende om dette faktum, likner dette ringakt mot eget folk og det demokratiet de er satt til å tjene, ikke ødelegge.

Vi er, og skal forbli den frie nasjonen Norge.

Jan Ole Bjørnholt