Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 106253

Dato: 04.03.2022

Her må man ha et større perspektiv på ting.

En innføring av et koronasertifikat vil by på særdeles mange utfordringer i et samfunn som ønsker å opprettholde sin nasjonale suverenitet og demokratiske styrestil. I det minste vil jeg tro at dette er folket sitt ønske. Og noe de folkevalgte bør innrette seg etter.

Dette lovforslagt er lovstridig på så mange måter, at det vil være for utmattende og tidkrevende å nevne de alle her. Reptisjon får dere nok av nå når innsendte bidrag sikkert vil slå alle rekorder.

Andre har nok garantert allerede informert dere spesifikt på hvor mange andre paragrafer og lover denne forskriften kolliderer med.

Til de vaksinerte som ikke har en motforestillinger mot innføring av en slik passerseddel vil jeg opplyse dere om følgende:

Glem ikke Arnulf Øverland sine kloke ord:" Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv".

Det er også passende å informere om sannheten: Vi vil alle møte en dag hvor hver og en av oss skal gjengjeldes etter sine gjerninger.

Jeg minner om at det vil være straffeskjerpende å ha bevisst unngått å holde tilbake vesentlig informasjon som er viktig for allmennhetens interesse.

For det første så er det ingen " svært allmennfarlig smittefarlig sykdom" virus, rabbis, gift osv.som kan opptre så truende at demokratiets kjerneverdier skal fullstendig forkastes. Individer må utrustes med immunstyrkende redskaper, ikke immunsvekkende anbefalninger og påbud!

Realiteten er at det til enhver tid kun har vært og er en liten, mikroskopisk minoritet bestandig sto i fare for å bli hardt rammet av en virusinfeksjon. Klart man kunne argumentere om at man ikke kunne vite, men man burde ha visst dette. Enhver seriøs forsker burde ha visst dette.

Gjennomsnittsnordmannen er jevnt over ved god helse før de bikker 60 årene. Det kan man lese av at såpass mange nordmenn faktisk klarer å opprettholde jobb og studieliv.

Å igangsette omfattende, inngripende bruk av smittevern når de eneste som virkelig er i en faresone for å dø av en opphauset ytre, "ukontrollerbar" trussel er de som allerede mottar behandling av et eller annet slag. Er og var og vil alltid forbli en meget lite fornuftig strategi, dersom man har intensjoner om å opprettholde flertallets gode helsetilstand.

Dette gjelder enkeltindivider i samfunnet som uansett holdt avstand grunnet såpass nedsatt immunforsvar,at selv en vanlig omgang med sesonginfluensa kunne resultert i et dødelig utfall. Det er klinkende klart at den eneste humane og samfunnsmessig mest taktiske løsningen ville ha vært å fokusert på isolasjon av utsatte grupper ( dersom disse frivillig selv ønsket det). Så kunne det ha vært opp til hvert enkelt individ hvorvidt man ville sette livet sitt på vent ved å ta i bruk alle de verktøy som herskende helsemyndigheter ikke bare anbefalte, men påbydte!

Det som, psykologisk sett var den perfekte oppskriften på hvordan man kan oppnå helsesvikt raskt og brutalt. Såpass innsikt har myndighetene at de visste at dette ville gi flere ulemper enn fordeler.

Vi poengterte da også ved nedstengningen at dette var et grunnlovsstridig grep. Uten faglig tyngde. Koronakommisjonen landet vel også på denne konklusjonen.

Selv om Smittevernsloven har eksistert siden 1994, og mye av dets bakgrunn kan spores tilbake til 1800-tallet. Så er det påfallende hvor mange situasjoner som åpner opp for diktatoriske grep, så lenge disse ikke bryter med folkerettslige prinsipper ( vel og merke). Sistnevnte ser det ut til at regjeringen, som burde kjenne regeleverket inn og ut, til stadighet glemmer eller bevisst ovekjører.

Så hva er egentlig den bakeforeliggende årsaken til strategien som ble valgt og forble opprettholdt? DET burde ha blitt belyst av samfunnets såkalte vaktbikkje, den fjerde statsmakt. MEN det har vært forsvinnende lite kritikk og konfrontasjon å spore der.

Alle store utspill som skjer på den internasjonale slagmarken er villet politikk, og aldri tilfeldigheter. Det er ingen konspirasjon at sammarbeid skjer i et globalt samspill.

Man samarbeider da ikke uten å ha visse felles mål å arbeide imot.

Norge som nasjon har understreket gang på gang at man prinsipielt tar avstand fra både aktiv dødshjelp og dødsstraff. Inntil september 2020 var det vel også spekulativt og uønsket å leke Gud ved å drive ulike former for genmanipulering?

Ved inntoget av global virusspredning har pipen fått en en annen lyd. For hvilken teknologi er det egentlig som brukes i de nye vaksinene?

Argumentet imot overnevnte ( døsdhjelp osv.) synes alltid å være det samme: man vil ikke tøye strikken for mye, slik at det blir grenseoverskridende.( NÅR er man syk nok til en verdig død?) Man må holde tilbake. Ivareta menneskeverd, moral og etikk.

Hvor, i dette høringsforslaget er menneskeverd ivaretatt? Er det i prislappen for hva et liv er verdt?

Plutselig, på tidlig vårparten i 2020 skulle man bruke enorme summer på å redde eldre menneseker. Eldre, svake mennesker som allerede hadde levd over forventet levealder og som i statsbudsjettet hadde sunket sin verdi til ja...f.eks. 135 000 kr ( kontra en 20 åring som kanskje er verdt 10 ganger mer i kroner) skulle bli behandlet på lik linje med sine mye yngre landsmenn.

Plutselig var døende Olga på 93 år like mye verdt å kjempe for som Gunnar på 19 år.

Selv om Olga, om hun faktisk hadde blitt spurt gladelig hadde satt snuten mot de evige jaktmarker 2 uker før tiden var inne.

Ok. Så i 2 år ca. ( og, det er enda ikke over. Nye nedstengninger når plutselig noe nytt dukker opp..eller "smittetrykket" skyter i været vil komme) har eldre, syke mennesker og andre døende blitt holdt i livet fordi resterende befolkning har isolert seg og opprettholdt et renhetsritualet som handler mer om hvor sosialt konforme man er enn hvor flink man er med håndhygienen.

Det finnes nå så mye grundig forskning på at både hyppig håndvask, overspriting, munnbindbruk, sosial distansering, inaktivitet( nedstengte treningssenter osv.), fravær av klemming osv. ikke har noe for seg i kampen mot å unngå høyt smittetrykk og komplisere smittesporingsprosessen.

Fortsatt smittes folk i øst og vest. Vaksinestatus ingen hindring! Vaksine gir ofte også ingen lindring!

Ikke bare påvirkes mange kvinner hormonelt ved at overgangsalderen, altså menopause blir forstyrret av kraftige menstruasjoner! Kvinner som til vanlig menstruerer 1 gang per måned, har nå sammenhengende mensen i 6 måneder og / eller fullstendig ukontrollert av og på, men totalt mye hyppigere! Som om ikke det var nok blir t.o.m uvaksinerte sin menstruasjonsyklus forstyrret i form av meget hyppig menstruering!

Det er helt tydelig at det er noe i luften. Og det er IKKE et virus som er problemet her.

Dette er bare hormonelle milde bivirkninger....alle de andre bivirkningene kan dere f.eks. lese om i Pzfeizer sine egne rapporter ( som de nå er dømt av retten til å publisere til tross for ønske om hemmeligholds stempling i 75 år).

Det er ikke tvil om at vi går en ekstrem vaksineskandale i møte. Denne overgår Svineinfluensa skandalen i høy skala. Erstatningssøksmålene vil bli helt vannvittig mange. Arbeidsstyrken vil bli massivt innskrenket med alle funksjonsnedsettelsene, invaliditet og dødsfallene som vil følge.

Et innføring av vaksinepass vil bidra til økt splittelse i befolkningen og åpne opp for prehistorisk virkelighet. Det er liten tvil om at kanselleringen av rettstaten til fordel for smittvernstaten ikke tjener andre enn profittørene. Et totalitært tyrannisk føydalistisk samfunn er det som er ønskelig. Dette er ikke forenelig med et demokratisk styresett hvor fellesskapets beste skal stå i sentrum. Kun en liten andel vil være tjent med å eie alt.

Monopolisering av sannheten skjer allerede. Annerledestenkende blir feilaktig beskyldt for å være antistatlige, høyre ekstremister som fremstår som en trussel for rikets sikkerhet. Imens fredelige demonstranter driver opplysningsarbeidet om at et koronasertifikat er på vei så driver rikskringkastingskanalen med å opplyse folket om at mennesker som reagerer emosjonelt på nyheter ( i den grad at de blir trist og/ eller sint/ opprørt av å følge nyhetene) er mer tilbøyelige til å tro på falske nyheter! ( Dette var NRK sitt forsidestoff, den 19 februar 2022, da de heller burde ha brukt tid på å dekke en demonstrasjons rett utenfor Stortinget og ikke minst: i deres egen bakgård).

Gjett om det var mange farlige, nyhetslettlurte mennesker som har benket seg foran skjermen den siste uken av eksaleringen av den årelange Ukraina-Russland-USA konflikten! PST burde øke trusselbildet ytterligere! Men, neida til tross for at staten direkte involverer seg i krigføring ved å støtte den ene parten ved både så tydelig å ta emosjonelt parti og bidra med våpenforsyninger og atomvåpen kan tas i bruk. Så er trusselbildet konstantert uendret. Men at noen fåtallige, fredelige demonstranter forsøker å uttrykke sin mening i demokrati som skal legge føringer for at dette kan skje uten at man skal kunne forvente sanksjoneringer. DET er farlig det.

Det samme er det å være uvaksinert. Man gjør ikke sin borgerplikt. Man oppfører seg urimelig, uansvarlig og egoistisk. Majoriteten derimot stiller solidarisk i ren dugnadsånd. Men det viser seg raskt at de mest av alt er styrt av sosial konformitet og frykt for egen eksistens. IKKE fordi de tror at løsningen på å få bukt med den ytre fienden( som til enhver tid blir presentert) ikke er å prosjikere alt uarbeidet, psykologisk grums og vanskeligheter som skaper ens indre disharmoni over på et ytre, felles objekt ( f.eks. korona, Russland osv) og plassere skyld og skam på en utvalgt syndebukk( person eller gruppe: Putin, uvaksinerte osv). Dette er ikke viss vass og oppkonstruerte tanker. Dette er faglige termer som har eksistert i psykologisk undervisning i minst i flere tiår allerede. Det begynte med hypoteser. Påstander. Som så ble vitenskapelig undersøkt og dermed forkastet eller gav opphav til en bekreftende teori på det aktuelte feltet. Man kan ikke diskutere seg bort ifra at ikke alle mennesker har psykologiske, sosiale og fysiologiske behov som de søker å tilfredstille.

Hvert menneske må ansvarliggjøres. Staten skal være sikkerhetsnettverket som skal kjempe for og ivareta individets behov, ikke motkjempe de.

Gjennomgått sykdom gir vel ikke menstrasjonsforstyrrelser som en bivirkning? Det sier vel egentlig alt. Hvis man orker å bruke litt fornuft på det hele.

Fertilitetsproblematikk vil vi naturligvis se mye av. Det blir problematisk når Erna Solberg gjentatte ganger har bedt oss om å være mer produktive fødemaskiner!

Dette er en hastegodkjent vaksine. Dette er eksperimentelt. Dette er genmanipulasjon.

Når de mest inngripende tiltak i fredstid settes inn, så vet man at en krig er igang og like rundt hjørnet venter det enda større ting...

Så har vi da også fått det mediene omtaler som en uprovosert, invasjon av russiske styrker i Ukraina. Nok engang kjenner mediene ingen grenser med sin pepring av stoff som utelukkende bidrar til enda mer frykt og usikkerhet.

Etter 2 år med denne evige runddansen burde det gå opp for folk hvilken masseformasjon som egentlig pågår. Det ville vært mye mer fruktbart overfor ens innbyggerer at man oppfordret til å ta tak i den frittflytende angsten som bor i folk, den eksisterende ensomheten, den undertrykkede aggresjonen og frustrasjonen og den følelsen av menigsløs og håpløshet som fyller majoritetens sinn.

Man må kjempe mot de årsaker som er forutsetningene for at mennesker havner i hypnotisk transe. En statsmakt som ikke forsøker å måle sin suksessgrad i faktisk lykkenivå hos befolkningen har ikke lykkes i å ivareta befolknigens helse, trygghet og sikkerhet.

Et koronasertifikat vil være et effektivt maktmiddel til å påtvinge mennesker som enten ikke kan( grunnet medisinske årsaker som f.eks.allergier) eller ønsker ( av livsynsmessige, religiøse, politisk osv.overbevisning) å få satt et nålestikk flere ganger årlig resten av sitt liv. Noen nålestikk som i ytterste konsekvens gjør de ufruktbar, invalid og uten evne til å sørge for et eget livsopphold. Vi vil få så mange som har behov for å benytte seg av statlige forsørgerordninger at hele velferdssystemet kollapser. Erstatningen er det vel WHO som tar hånd om. I.o.m at Norges representanter for lengst har besluttet at det er WHO som er best skikket til å gi bastante regler for hvordan den Norske stat skal forholde seg til fremtidige utfordringer som rammer folkehelsen.

Med alt dette fokuset på folkehelsen er det meget oppsiktsvekkende at ikke alkoholbruk, røyk, overvekt og andre livsforkortende, i det minste livsstilsbaserte sykdommer ikke blir slått mer ned på. Jeg mener, mennesker som av eget valg og vilje har hatt en slik hard livsførsel som har forårsaket sykehusinnleggelser, og dermed opptar sengeposter (på de sterkt pressede sykehusene) Disse menneskene skal man behandle uten å sette restriksjoner for deres livsføringer.

Mens uvaksinerte dem skal fratas sin beslutningsfrihet, sin religionsfrihet, sin ytringsfrihet, sin forsamlingsfrihet osv. alt begrunnet i smitteverns tjeneste. Til beskyttelse for seg selv, riket og sine landsmenn.

Det kan da ikke være noe faglig tyngde i et koronasertifikat, all den tid enhver analyse av situasjonen viser at vaksineringspolitikken ikke har ført frem mtp. lettelser hos helsevesenet og i smitte? Uvaksinert verken smitter mer enn vaksinerte eller opptar flere sengeposter enn vaksinerte.

Hvis man på død og liv skal ramme de uvaksinerte. Så kan og bør man i det minste utvise skjønn. Aldri en hovedregel i juridiske termer uten at man setter opp noen hederelige unntak. Dette har forfatterene av koronforskriften riktig nok glemt at er et viktig element. En helhetlig tilnærming av seriøs art til en problemstilling skal alltid inneholde flere nyanser.

Myndighetene kan velge å utvise skjønn overfor uvaksinerte på følgende måte for å best mulig forhindre at de sprenger kapasiteten på sykehusene, smitter seg selv, eller smitter andre.

* Kreve at de som vil opprettholde sin uvaksinerte status ( men samtidig nyte fordelene såkalt fullvaksinerte/grunnvaksinerte mottar som f.eks.lettelser i reiserestriksjoner) fjerner midjefettet. Enten kirurgisk eller ved hjelp av fastende diett og trening. Gi de en tidsfrist. En ketogen diett vil nok være mest hensiktsmessig.

I tillegg må de sverge å ikke røre alkohol, røyk, snus, tobakk, narkotiske stoffer eller ha et diabetesfremkallende kosthold.

Som om ikke dette var nok må de også ilegges et forbud mot seksuell kontakt med andre for å forhindre ukontrollerbar smitteoverføring av korona, rabbies, ebola, Hiv, forurenset drikkevann, forkjølelse, influensa, ME, osv.

Det bør også nedlegges et forbud mot å inneha uønskede personlighetstrekk. Nevrotisisme står høyt i kurs. Ikke en ok egenskap når det er så viktig å å delta aktivt på arbeidsmarkedet. Og de nevrotiske. Les: de engstelige, angstfylte som bekymrer seg ekstremt mye ( Les: de aller fleste innbyggere er det avslørt de siste 2 årene) bør kunne vaksineres da det er truende for andre vaksinerte å la de forbli uvaksinerte.

Det er jo klinkende klart at det som tjener herskerne alltid er en splitt-strategi.

Det skal godt gjøres å ikke se parallellene her:

rett vs.galt, hvit vs.sort, ren vs.skitten, vaksinert vs.uvaksinert

og det som kan se ut som fri vs.fanget/slave vil, når tiden er inne, og det er forsent å snu bare bli til slave 1 og slave 2.

En kontrollert styring av riktig tankesett. Rett hudfarge og rette livssvalg fordømmer og sanksjonerer de som ønsker seg et individualistisk samfunn. Kollektivistiske kulturer har ikke god grobunn her i nord.

Dette er en ensretting som ikke bidrar til en mangfoldig flora. All denne tiden arbeidspyskologien har fokusert på hvor tjenelig det er for bedriften at mangfold og inkludering opprettholdes da det bidrar til harmoni og effektivitet.

Innfører man tvangsvaksinering i form av at man f.eks.ikke gir mennesker tilgang til å uttøve sitt yrke, og dermed skape seg et levebrød. Så får man mange flere på sosialen. Til slutt må dette systemet avvikles, og borgerlønn innføres. Dersom man ikke klarer å holde borgerlønnen på et anstendig nivå vil misnøyen stige.

Misnøyen hos antall arbeidsledige vil også være utpreget, da mennesket når sitt lykkepotensialet der hvor mening og verdi skapes og opprettholdes. I en fjerde industriell revolusjon, vil teknologiske løsninger langt på vei fordrive behovet for manuell kraft. Kan maskiner på et tidspunkt erstatte vår intellektuelle kapasitet?

Hvordan skal vi klare å opprettholde en så høy levestandard som friske mennesker i arbeidsfør alder er velsignet med å nyte godene av dersom vi lar det være opp til flere internasjonale organisasjoner å dikterer hvordan vi skal styre landet vårt?

Man kan ikke unngå at enkelte politikere i enhver regjering vil bli fristet til å velge egennyttige løsninger. Så mye regelrett juks og bedrag som er kommet frem de siste årene vitner om et moralskt forfall hos folkets utvalgte.

Vi spør oss hvorfor? Men vi får ingen svar. For de er er hemmelighetstemplet i minst 60 år.

Hva blir det neste? Tvangsabortering? Tvangsterilisering? Konsentrasjonsleirer for uvaksinerte? At alle uvaksinerte blir offentlig stemplet som farlige statsprovokatører?

Vik bak oss satan, og la Guds vilje for fedrelandet heller triumfere.

Fred og kjærlighet for alle folkeslag og nasjoner er det vi ønsker oss. Ro og harmoni, ikke strid og splittelse.

Hvis myndighetene skulle gå i mot folkets vilje ved å innføre koronasertifikat som indirekte og direkte blir tvangspreget, må de i det minste legge frem noen unntak.

De som blir unntatt fra å måtte ha vaksine eller gjennomgått sykdom for å motta et sertifikat må være de som har saklige, og godt begrunnende standpunkter for hvorfor de må eller velger å avstå.

Gjennomgått sykdom. Antistoffer eller god nok helse til å takle et sykdomsforløp uten vaksinasjon burde være sidestilt med 1 vaksinedose.

Noe omdefinering av grunnvaksine kan ikke bli gjort som ikke gir favør til frivillige og ufrivillige uvaksinerte.

Glem ikke at ufrivillig uvaksinerte vil rammes av koronasertifikatets restriksjoner. Det er ingen rettferdighet i det. Bare en ekstra, ufortjent byrde.

Glem ikke at PCR test har gitt mange falske negative prøveresultater, og at hjemmetestene gir positivt og negativt resultat om hverandre.

Glem heller ikke at symptombildet ikke er ensartet og er meget kryssende med x antall andre infeksjoner og sykdommer som florer enhver normal sesong.

Glem heller ikke at det er registrert en overdødelighet det siste året.

Med vennlig hilsen

en ikke voldelig fredspatriot