Høringssvar fra Charlotte Sand

Dato: 20.03.2022

Jeg ønsker ikke at de nevnte hjemler forlenges all den tid disse ikke er medisinskfaglig begrunnet.