Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 508643

Dato: 20.03.2022

Regjeringa skriver:

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i et høringsnotat å forlenge hjemlene i smittevernloven som gir hjemmel for forskrifter om isolering, smittekarantene og krav til oppholdssted i innreisekarantene og hjemlene i helseberedskapsloven for å kunne ivareta tilgangen til medisinsk utstyr og personlig verneutstyr.

– Koronapandemien har vist seg å være uforutsigbar. Selv om det er god vaksinedekning i Norge og det er få som blir alvorlig syke av omikron, kan det komme nye virusvarianter som vaksinene virker dårligere mot. Vi følger fortsatt nøye med på utviklingen. Det er viktig å ha mulighet til å kunne sette inn nødvendige tiltak raskt hvis situasjonen endrer seg. Men vi håper selvsagt at vi ikke får bruk for det, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

I høringen foreslår Helse- og omsorgsdepartementet å forlenge hjemlene i smittevernloven § 4-3a og § 4-3 andre og tredje ledd som gir hjemmel for forskrifter om isolering, smittekarantene og om krav til oppholdssted i innreisekarantene. Det foreslås også å forlenge midlertidige hjemler i helseberedskapsloven §§ 5-2 andre ledd og 6-2 tredje ledd for å kunne forlenge forskrift om tiltak for å ivareta tilgang til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr. De midlertidige bestemmelsene gjelder nå frem til 1. juli 2022, men i høringsnotatet foreslås det forlengelse til 1. juli 2023.

Bakgrunnen for forslagene er anbefalinger fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk. Etatene vurderer at det av beredskapshensyn er hensiktsmessig å bevare muligheten for å gjeninnføre slike tiltak også etter juli 2022, dersom det er nødvendig og forholdsmessig. Regjeringen har ikke tatt endelig stilling til hvilke forskriftshjemler som eventuelt skal forlenges, og i så fall hvor lenge disse skal forlenges.

Lovstridig forskrift

Dette forslaget er opplagt lovstridig. Det finnes ingen pandemi i Norge i dag, og det er umulig å kalle «omikron» for en «allmennfarlig sjukdom».

Likevel prøver regjeringa å gjøre unntakslovene fra 2020 mest mulig permanente. Å forlenge koronaregimet fram til 2023 med åpenlyse muligheter til ytterligere forlengelse er å gjøre Smittevernstaten permanent på bekostning av rettsstaten.

Ulovlig kort frist

Høringsfristen er satt til 21. mars 2022, altså under tre uker. Dette er også åpenbart lovstridig.

Dette forslaget bør kastes og brennes ved nærmeste forbrenningsanlegg!