Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 294114

Dato: 17.03.2022

Det protesteres herved mot høringsforslaget.

Grunnen er at det både oppleves som, og forstås som en inngripen i Norske borgeres rettsfrihet og dertilhørende generelle frihet i Kongeriket Norge.

Å forlenge midlertidige tiltak som er innført i en unntakstilstand, med både identifikasjons og vaksinasjonspålegg/press som mål, er å forstå som utilbørlig.

Høringsforslaget forstås ikke å ta tilstrekkelig hensyn til den grunnleggende friheten våre fedre kjempet for, og mange gav sitt liv for.

Det er ikke kjente publiseringer av medisinske langtidsstudier på bruk av genbasert injeksjon, kalt mRNA, brukt i denne skalaen på mennesker i denne perioden.

Å forlenge midlertidige tiltak kan ikke forstås å ivareta behov for sikring av Nasjonalbefolkningen. Spesielt ser vi dette opp mot identifikasjon som en langtvirkende og dyptinngripende mekanisme, som det både advares og protesteres mot.

Innføring av digital ID med biologiske data, med overnasjonal funksjon - kommer i dyp konflikt med personvern og individets rett til å velge.

Vi er i en tid med aksellerende merking, monitorering, og det skjer på mange områder og nivåer.

En digital ID av det formatet som fremkommer i høringsnotatet, utgjør en samordningsfunksjon hvor biologiske/medisinske data kan kobles i både nasjonale og overnasjonale registre og funksjoner.

Det kan ikke forstås å være forenelig med ivaretakelse av Norske borgeres behov for vern, å proaktivt drive denne registreringen. Tvert imot.

Det forstås heller ikke å være en klar kobling til digital registrering i det formatet som fremkommer i høringsnotatet, og ivaretakelsesbehovet myndighetene har for en smittevernssituasjon som nå er på et langt mer avklart nivå enn det var når situasjonen eskalert i 2020.

Frivillighetsrettigheten når det gjelder medisinsk behandling, og også retten til selv å velge om fremmedstoffer skal introduseres i og/eller på kroppen er ikke ivaretatt i dette høringsnotatet. I en gjennomgående tone, og som en rød tråd, fremkommer en prosess som peker i retning av å redusere denne retten.

Protesten gjelder også fristen for høringsnotatet, ettersom det klart oppleves som alt for kort tid til å få en ryddig og bred gjennomgang av et så viktig tema.