Høringer

Høring - forlenget rekvireringsrett for sykepleiere og farmasøyter for vaksiner mot covid-19

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Det foreslås å forlenge sykepleiere og farmasøyters rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2021

Vår ref.: 21/4528

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Det foreslås å forlenge sykepleieres og farmasøyters rett til å rekvirere vaksiner i henhold til  vaksinasjonsprogram mot covid-19.

Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan også sende svar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.


Frist for å avgi høringsuttalelse er 1. desember 2021.

Med hilsen
Jan Berg (e.f.)
avdelingsdirektør


Per Thomas Thomassen
seniorrådgiver

Departementene
Barneombudet
De fylkeskommunale eldrerådene
Den rettsmedisinske kommisjon
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for e-helse
Folkehelseinstituttet
Forbrukerrådet
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i OsloH
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Konkurransetilsynet
Landets statsforvaltere
Landets pasient- og brukerombud
Landets universiteter
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Råd for et aldersvennlig Norge
Sametinget
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Sysselmannen på Svalbard
Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Akademikerne
Alliance Healthcare Norge AS
Allmennlegeforeningen
Apokjeden Distribusjon AS
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Bandasjistenes næringspolitiske utvalg
Den norske Advokatforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Fagforbundet
Farmasiet AS
Fellesorganisasjonen (FO)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Kreftforeningen
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Landets private sykehus
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustrien
Legemiddelparallellimportørforeningen
Melanor
Mental Helse Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk forening for infeksjonsmedisin
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen Voksne for Barn
Parat Helse
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Unio
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)