Høringssvar fra Digitaliseringsdirektoratet

Dato: 07.09.2021

Høringssvar om forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger m.m. i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet (a-kriminformasjonsforskriften).

Vi viser til deres høringsnotat av 15.6.2021 og ønsker å uttrykke vår generelle støtte til forslaget.

Digitaliseringsdirektoratet jobber for å gjennomføre regjeringens digitaliseringspolitikk slik den er uttrykt blant annet i digitaliseringsstrategien «Én digital offentlig sektor». Herunder inngår arbeid med regelverk som legger til rette for gjennomføringen av digitaliseringspolitikken; digitaliseringsvennlig regelverk. Et viktig element i denne politikken er at offentlig sektor skal levere sammenhengende tjenester. Å kunne samarbeide og dele opplysninger på tvers av etater og virksomheter er en forutsetning for dette.

Utfordringene som beskrives i høringsnotatet med sektorspesifikk lovgivning som vanskeliggjør samarbeid er godt kjent. Vårt inntrykk er at arbeidsgruppen har levert et godt arbeid for å bygge ned juridiske hindre for samarbeid. A-krimsamarbeidet fremstår som et godt eksempel til etterfølgelse også for andre virksomheter og på andre saksområder.

Vi vil også trekke frem at det er positivt at det legges opp til teknologinøytralitet hvor dere unngår en detaljert beskrivelse av den tekniske løsningen for en felles samarbeidsplattform, og at rettssubjektene er organene heller enn personer/ansatte i organene slik at informasjon også kan utveksles mellom systemer, ikke nødvendigvis personer.

Vi merker oss at det ikke foreslås noen informasjonsplikt. Her vil vi gjerne henvise til vårt høringssvar til forslaget til endringer i forvaltningsloven om større adgang til informasjonsdeling. Vi har likevel forståelse for at det på dette feltet, hvor det allerede er etablert et godt fungerende samarbeid, ikke legges opp til en plikt til å dele fra starten av, men at dette kan vurderes når forskriften har vært i kraft en periode.

I forslaget til § 3 fjerde ledd stilles det opp en hovedregel om at informasjon skal deles skriftlig. Digitaliseringsdirektoratet mener at regelverket som utgangspunkt må være teknologinøytralt. Etter vårt syn omfatter skriftlig deling også maskinell deling. For å fjerne eventuell tvil foreslår vi likevel at det uttrykkelig fremgår at delingen kan skje maskinelt og med helautomatiserte prosesser.

Det er positivt at forslaget til § 5 annet ledd presiserer at sammenstilling kan skje gjennom bruk av helautomatiserte analyseverktøy.

Med vennlig hilsen

Tone Bringedal

Seniorrådgiver

Digitaliseringsdirektoratet

Astrid Solhaug

Seniorrådgiver

Digitaliseringsdirektoratet